ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Γενικς Αρχς του Προγρμματος

Το Πργραμμα Σπουδν του Τμματος Φυσικς, πως διαμορφθηκε απ το Ακαδ. Ετος 2006-2007, δνει μφαση, κατ τα τσσερα πρτα εξμηνα φοτησης, στη διδασκαλα της Φυσικς σε εισαγωγικ εππεδο. Αυτ εναι αναγκαο, στε να μπορε ο φοιτητς να ανταπεξρχεται καλτερα στις απαιτσεις των ειδικτερων μαθημτων Φυσικς που ακολουθον. Επιπλον στο 4ο τος σπουδν, υπρχει υποχρεωτικ επιλογ κατευθνσεων για την περαιτρω εμβθυνση σε επιμρους κλδους της Φυσικς.

Στα ξι πρτα εξμηνα των σπουδν του ο φοιτητς διδσκεται τις βασικς γνσεις Φυσικς και Μαθηματικν. λα τα μαθματα εναι διρκειας ενς εξαμνου και σε κθε μθημα αντιστοιχε να πλθος Διδακτικν Μονδων (ΔΜ) το οποο σχετζεται με τις ρες διδασκαλας/εβδομδα του μαθματος. Τα μαθματα διαιρονται σε Υποχρεωτικ και Επιλογς. Τα υποχρεωτικ μαθματα περιλαμβνουν τις βασικς γνσεις που πρπει να χει κθε Φυσικς. Τα μαθματα επιλογς παρχουν στον φοιτητ τη δυναττητα να αποκτσει πρσθετες γνσεις στους κλδους που τον ενδιαφρουν

Μετ το πρας των ξι πρτων εξαμνων των σπουδν του, ο φοιτητς επιλγει μια απ τις παρακτω κατευθνσεις:

Ο φοιτητς θα πρπει να γνωρζει τι:

·                Στην αρχ κθε εξαμνου, στις δεσμευτικς ημερομηνες που ανακοιννονται απ την Κοσμητεα της Σχολς Θετικν Επιστημν, ο φοιτητς υποχρεοται να ανανεσει την εγγραφ του και να δηλσει τα μαθματα που επιθυμε.

·                Στην αρχ κθε εξαμνου πρπει να παραλαμβνει τα διδακτικ συγγρμματα, σημεισεις, κ.λπ. που διανμονται δωρεν στους φοιτητς, μσα στις οριζμενες προθεσμες, μσω του συστματος Εδοξος στην ηλεκτρονικ διεθυνση: www.eudoxus.gr .

·                Για να εναι δυνατ η εγγραφ του φοιτητ στο 7ο εξμηνο (ναρξη υποχρεωτικν κατευθνσεων) θα πρπει οπωσδποτε μετ το πρας της εξεταστικς περιδου του Ιουνου του 6ου εξαμνου των σπουδν του:

(Ι) Nα χει εξετασθε επιτυχς σε μαθματα που αντιστοιχον συνολικ μχρι ττε, σε τουλχιστον 50 Δ.Μ

(IΙ) Υπδειξη: Για την σο το δυνατν καλτερη νταξη στις κατευθνσεις καλ θα εναι ο φοιτητς να χει εξετασθε επιτυχς στα εξς μαθματα:


1.                  Μηχανικ-Ρευστομηχανικ
2.                  Θερμτητα-Κυματικ-Οπτικ
3.                  Ηλεκτρομαγνητισμς Ι
4.                  Σγχρονη Φυσικ
5.                  Σχετικτητα - Πυρνες - Σωμτια
6.                  Αναλυτικ Γεωμετρα και Διανυσματικ Ανλυση
7.                  Συνθεις Διαφορικς Εξισσεις

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η δλωση της κατεθυνσης γνεται κατ την ναρξη κθε Ακαδ. τους και συγκεκριμνα 1-11 Σεπτεμβρου, μετ απ σχετικ ανακονωση της Γραμματεας.

·                  Απ την κατεθυνση θα πρπει ο φοιτητς να παρακολουθσει υποχρεωτικ τουλχιστον 15 ΔΜ μσα στις οποες περιλαμβνονται λα τα υποχρεωτικ μαθματα της Κατεθυνσης. Οι υπλοιπες διδακτικς μονδες μχρι την συμπληρωση των 36 διδακτικν μονδων που απαιτε η φοτηση στο 4° τος σπουδν, μπορον να επιλεγον απ λα τα υπλοιπα μαθματα (Κατευθνσεων Εκτς Κατεθυνσης) του 7ου και 8ου Εξαμνου, με την βασικ προπθεση οι διδακτικς μονδες να ισοκατανμονται στα δο εξμηνα. 

·                  Υπρχει η δυναττητα ο φοιτητς να κατοχυρνει δο κατευθνσεις.

·                  Η Γενικ Κατεθυνση περιλαμβνει πντε τουλχιστον υποχρεωτικ μαθματα απ το σνολο των υποχρεωτικν μαθημτων των υπολοπων κατευθνσεων.

·                  Ο φοιτητς εξετζεται στο τλος κθε εξαμνου στην διδακτα λη των μαθημτων (τα οποα επλεξε και παρακολοθησε) πως ακριβς διαμορφθηκε στο εξμηνο αυτ (και χι πως πιθανς να ταν σε προηγομενα εξμηνα).

·                  Επαναληπτικς εξετσεις γνονται τον Σεπτμβριο για το σνολο των μαθημτων χειμερινο/εαρινο εξαμνου.

·                  Η διπλωματικ εργασα δεν εναι υποχρεωτικ και εναι ατομικ. Γνεται σε θματα Φυσικς και υποστηρζεται δημσια. (Γ.Σ. 12/26.5.97). Καλπτει δο εξμηνα, στο 7ο εξμηνο και στο 8ο εξμηνο με 5 ΔΜ και 4 ΔΜ αντστοιχα. Η ανακονωση των θεμτων θα γνεται τον Ιονιο κθε χρονις.

·                  Ο φοιτητς θα μπορε να παρακολουθσει δο μαθματα επιλογς απ λλα Τμματα.

·                  Η συμμετοχ στα Εργαστρια Φυσικς ΙΙ, III, ΙV και V εναι δυνατ μνο μετ απ την επιτυχ παρακολοθηση του Εργαστηρου Ι. (Επιτυχς παρακολοθηση του Εργαστηρου Ι νοεται η περτωση της πλρους σειρς των ασκσεων χωρς απουσες). Για τους εκ μετεγγραφς φοιτητς εισγεται ευλικτο επιβοηθητικ εργαστηριακ μθημα στο β εξμηνο πριν απ την ναρξη των  λοιπν εργαστηρων Φυσικς. 

 ·                  Το βαθμολγιο για κθε μθημα εναι ενιαο και η βαθμολογα των φοιτητν θα καταγρφεται με αξοντα Α.Μ. (Γ.Σ. 10/1.4.96).

·                  Για να πρει το πτυχο ο φοιτητς πρπει:

1.          Να περσει λα τα υποχρεωτικ μαθματα των ξι πρτων εξαμνων του προγρμματος σπουδν.

2.          Να περσει τα επ πλον μαθματα επιλογς.

3.         Να περσει λα τα υποχρεωτικ μαθματα και σα μαθματα επιλογς της Κατεθυνσης που επλεξε απαιτονται, για να συμπληρσει τουλχιστον 15ΔΜ στε να τεκμηρισει την κατεθυνση .

4.          Να χει συγκεντρσει τουλχιστον 151 ΔΜ, και

5.          Να φοιτσει στο Πανεπιστμιο επ 8 εξμηνα τουλχιστον.

·                  Ο τελικς βαθμς του πτυχου προκπτει απ τη σχση:

                                 

που  bi εναι οι βαθμο των μαθημτων και σi  ο συντελεστς βαρτητας του κθε μαθματος, ο οποος, σμφωνα με την Υπ. Απφαση Φ141/Β3/2166/87 εναι σος με:

σi =1    για τα μαθματα με 1 και 2 Δ.Μ.

σi =1,5   για τα μαθματα με 3 και 4 Δ.Μ.

σi =2     για τα μαθματα με 5 και 6 Δ.Μ.

 

·                  Εν νας φοιτητς χει βαθμολογηθε σε μαθματα με θροισμα Δ.Μ. μεγαλτερο του απαιτουμνου για τη λψη πτυχου, ττε οι βαθμο των επ πλον αυτν μαθημτων (επιλογς) δεν συνυπολογζονται στην εξαγωγ του βαθμο του πτυχου του

·                   Το ντυπο του Πτυχου θα εναι κοιν για λους τους φοιτητς. Θα συνοδεεται απ μια βεβαωση στην οποα θα φανεται η κατεθυνση που επλεξε ο κθε φοιτητς. Η βεβαωση αυτ εκδδεται απ τη Γραμματεα του Τμματος και συνυπογρφεται απ τον Διευθυντ του αντστοιχου Τομα και τον Πρεδρο του Τμματος. Επσης, χορηγεται βεβαωση καλς χρσης υπολογιστν (ECDL).

Σημεωση: 1)    
Σμφωνα με την §11α του ρθρου 33 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6-9-2011), για τους φοιτητς, οι οποοι εισγονται απ το Ακαδ. τος 2011-12 και εξς, η μγιστη διρκεια φοτησης ορζεται στα 12 εξμηνα

Σημεωση: 2)    Σε κθε μθημα δδεται η δυναττητα οι φοιτητς να αξιολογσουν το μθημα και τον διδσκοντα μσω ερωτηματολογων που διανμονται κατ την διρκεια του εξαμνου.
Σημεωση: 3)  "Επ Πτυχω"
θεωρονται οι φοιτητς, μετ το πρας της εξεταστικς περιδου του Εαρινο Εξαμνου, κατ το οποο ολοκλρωσαν τον ελχιστο αριθμ εξαμνων και στη διρκεια των οποων χουν δηλσει τα μαθματα με τα οποα συμπληρνουν τον απαρατητο αριθμ Διδακτικν Μονδων Μαθημτων που απαιτονται για την λψη του πτυχου.