English Version |   |   |   |   |   |   |  -  |    

, . 2018-2019 24/09/2018  

Καλονται οι φοιτητς, οι οποοι πρκειται να παρακολουθσουν το μθημα του 7ου εξαμνου:

«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ»

να εγγραφον ως εκπαιδευμενοι στη σελδα του μαθματος στην πλατφρμα eclass.upatras.gr μχρι τη ΔΕΥΤΕΡΑ 1/10/2018, και ρα 11π.μ.

Δικαωμα συμμετοχς στο μθημα, χουν σοι φοιτητς/ριες χουν εξασφαλσει τις απαρατητες διδακτικς μονδες για την εγγραφ τους στο 7ο εξμηνο Σπουδν!

Η πρτη συνντηση θα γνει, σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα, τη ΔΕΥΤΕΡΑ 1/10/2018 και ρα 2.00μ.μ., στην αθουσα Φ7, για ενημρωση και καθορισμ των εργαστηριακν ομδων/ωρν.

 

Η παρουσα λων εναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ!

 

Οι διδσκοντες

 ...

I ( ) 21/09/2018  

Οι εγγραφς του Εργαστηρου ΙΙΙ θα πραγματοποιηθον την Δευτρα 1-10-2018 (ρες 09:00 ως 12:00 π.μ.) και την Τρτη 2-10-2018 ( ρες 09:00-11:00 π.μ.)  στην Γραμματεα εργαστηρων ( Α ροφος).
Οι εγγραφς γνονται αυτοπροσπως με την επδειξη φοιτητικς ταυττητας.

Τα τμματα εναι Τρτη-Τετρτη-Πμπτη-Παρασκευ  9:00-12:00

Πτρα  21-09-2018

Eκ του εργαστηρου

 ...

V( ) 21/09/2018  

Οι εγγραφς του ΕργαστηρουV(Πυρηνικς)  θα πραγματοποιηθον την  Τετρτη       3-10-2018 (ρες 09:00 ως 12:00) και την Πμπτη  4-10-2018 ( ρες 09:00-11:00) στην Γραμματεα εργαστηρων ( Α ροφος).
Οι εγγραφς γνονται αυτοπροσπως με την επδειξη φοιτητικς ταυττητας.

Τα τμματα εναι : Δευτρα - Τρτη-Τετρτη-Πμπτη 13:00-16:00

 

Πτρα  21-09-2018

Eκ του εργαστηρου
 


 

 ...

- 69o LINDAU NOBEL LAUREATE MEETING - - 21/09/2018  
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το δρυμα Ωνση αποτελε απ το 2009 τον φορα εκπροσπησης της Ελλδας στον θεσμ των Lindau Nobel Laureate Meetings, μια επιστημονικ διοργνωση υψηλο επιπδου που πραγματοποιεται ετησως στο Lindau της Γερμανας.  
 
Τα Lindau Nobel Laureate Meetings (www.lindau-nobel.org) αποτελον να παγκοσμως αναγνωρισμνο φρουμ, στο οποο καταξιωμνοι και ελπιδοφροι νοι επιστμονες συναντνται, προκειμνου να ανταλλξουν γνση και απψεις μσα απ σεμινρια, συζητσεις και κοινωνικς εκδηλσεις που διοργαννονται ειδικ για την περσταση. Στη διρκεια μας εβδομδας περπου, η να γενι επιστημνων εμπνεται, μαθανει και δικτυνεται, μσα απ μια μοναδικ ευκαιρα επαφς με τους σημαντικτερους εκπροσπους των θετικν επιστημν.
 
Το δρυμα ΩΝΑΣΗΣ  προσκαλε το Τμμα Φυσικς του Πανεπιστημου να προτενει τσσερις (4) νους φοιτητς, οι οποοι, μσα απ διαδοχικς διαδικασες αξιολγησης –του Ιδρματος καταρχν και των διοργανωτν των Lindau Meetings στη συνχεια - θα διεκδικσουν μα θση στο 69ο Lindau Nobel Laureate Meeting που θα πραγματοποιηθε απ τις 30 Ιουνου ως τις 5 Ιουλου 2019 και θα εναι αφιερωμνο στον κλδο της Φυσικς.
 
Ενδιαφρον μπορον να εκδηλσουν φοιτητς μεταπτυχιακο, διδακτορικο και μεταδιδακτορικο επιπδου, και προπτυχιακο επιπδου μνον σε εξαιρετικς περιπτσεις ιδιατερων ακαδημακν δυνατοττων.
 
Οι ενδιαφερμενοι θα πρπει να υποβλουν στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς θα αποστλλουν με email στη διεθυνση secrphysics@upatras.gr την ατησ τους, μχρι την Παρασκευ 05 Οκτωβρου 2018. Μαζ με την ατηση θα πρπει να υποβλουν πλρες βιογραφικ σημεωμα και τουλχιστον μα συστατικ επιστολ, λα στην αγγλικ γλσσα.
 
Ο Πρεδρος του Τμματος
Βασλειος Αναστασπουλος
Καθηγητς
 ...

- 2018 – 2019 (80541, ..: . ) (19/09/2018) 20/09/2018  
Σε συνχεια της υπ’ αριθμ. 36301/23.07.2018 Πρσκλησης εκδλωσης ενδιαφροντος για την ανθεση σμβασης ργου – ιδιωτικο συμφωνητικο στο πλασιο του ερευνητικο ργου «Απκτηση Ακαδημακς Διδακτικς Εμπειρας σε Νους Επιστμονες Κατχους Διδακτορικο 2018 – 2019 στο Πανεπιστμιο Πατρν»,  με Επιστημονικ Υπεθυνη την κα Β. Κυριαζοπολου, ανακοιννεται το Πρακτικ Αξιολγησης, σμφωνα με σα ορζονται στην ανωτρω Πρσκληση Εκδλωσης Ενδιαφροντος.
Ενστσεις επ του αποτελσματος μπορον να υποβληθον στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημου Πατρν εντς 5 εργσιμων ημερν απ την επμενη της ημρας ανρτησης των αποτελεσμτων αξιολγησης ως 26 Σεπτεμβρου 2018.
 ...

20/09/2018  

Η βιβλιοθκη του τμματος θα παραμενει κλειστ το διστημα 21/9 με 1/10. Τυχν καθυστερσεις δεν θα επιβαρυνθον με πρστιμο.

Εκ της βιβλιοθκης

 ...

2018-2019 19/09/2018  

Ενημερνουμε τους υποψφιους φοιτητς του Τμματς μας τι η εγγραφ στον σνδεσμο του Υπουργεου αποτλεσε ΠΡΟ-εγγραφ και θα ακολουθσει και ηλεκτρονικ εγγραφ στην Ηλεκτρονικ Πλατφρμα του Πανεπιστημου Πατρν (Ψηφιακ λμα) σε ημερομηνες που θα ανακοινωθον με νετερη ανακονωση της Γραμματεας στην Ιστοσελδα του Τμματος (http://www.physics.upatras.gr/) μετ τις 24/09/2018.

σοι ενδιαφρονται για διαγραφ απ το Τμμα Φυσικς, μπορον να δουν περισστερα στον σνδεσμο: http://www.physics.upatras.gr/index.php?page=newsNews&cId=8&nId=2249

 ...

18/09/2018  

Οι παραδσεις του μαθματος "Μαθηματικ Ανλυση" (MCC103) του Α' εξαμνου, αρχζουν - βσει του ωρολογου προγρμματος - την Δευτρα, 1η Οκτωβρου 2018, ρα 11:00, στο αμφιθατρο Α11 (Κτριο Φυσικς Α', ισγειο (στο εππεδο της Γραμματεας του Τμματος)).

O Διδσκων
Αθανσιος Αργυρου

 ...

2018-2019 11/09/2018  
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΙΣ
«ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ»
ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019
 
Το Τμμα Φυσικς του Πανεπιστημου Πατρν προκηρσσει το Πργραμμα Μεταπτυχιακν Σπουδν (ΠΜΣ) στις «Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ», για το ακαδημακ τος 2018-2019.
 
Το ΠΜΣ στις «Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ» χει ως γνωστικ αντικεμενο την επιστμη της Θεωρητικς, Υπολογιστικς Φυσικς και Αστροφυσικς, την Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν, τη Φωτονικ και τις εφαρμογς αυτν, καλπτοντας την εν λγω θεματολογα τσο στην θεωρητικ της δισταση σο και στην πρακτικ της.
 
Το ΠΜΣ στις «Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ» οδηγε αποκλειστικ στην απονομ Διπλματος Μεταπτυχιακν Σπουδν (ΔΜΣ) στις ακλουθες δο (2) ειδικεσεις:
1. Θεωρητικ, Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ (Theoretical, Computational Physics, Astrophysics).
2. Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν - Φωτονικ (Materials Physics and Technology - Photonics).
 
Στο ΠΜΣ γνονται δεκτο πτυχιοχοι των Τμημτων αν Ειδκευση:
 1. Θεωρητικ, Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ. Στην ειδκευση γνονται κατ’ αρχν δεκτο απφοιτοι των Τμημτων Φυσικς, Μαθηματικν και Γεωλογας, καθς και λλων Τμημτων Σχολν Θετικν Επιστημν, Πολυτεχνικν Σχολν λλων, της Ελλδας της αλλοδαπς, κατ την κρση της επιτροπς επιλογς.
 2. Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν-Φωτονικ. Στην ειδκευση γνονται κατ’ αρχν δεκτο απφοιτοι των Τμημτων Φυσικς, Χημεας, Επιστμης των Υλικν, καθς και Τμημτων Μηχανολγων, Ηλεκτρολγων, Χημικν Μηχανικν καθς και Μηχανικν Ηλεκτρονικν Υπολογιστν Πολυτεχνικν Σχολν της Ελλδας της αλλοδαπς, κατ την κρση της επιτροπς επιλογς.
Μεταξ των κριτηρων επιλογς εναι:
 1. Ο βαθμς πτυχου/διπλματος.
 2. Η επδοση του υποψηφου στα σχετικ με την ειδκευση προπτυχιακ μαθματα που χει διδαχτε.
 3. Η χρονικ διρκεια απκτησης του βασικο του πτυχου.
 4. Η διπλωματικ εργασα (που προβλπεται σε προπτυχιακ εππεδο) /και πιθαν ερευνητικ (δημοσιεσεις)/επαγγελματικ εμπειρα, σχετικ με το γνωστικ αντικεμενο του ΠΜΣ.
 5. Η συνντευξη του υποψηφου (συνεκτμηση της προσωπικτητας, της επιστημονικς συγκρτησης και των συστατικν επιστολν).
 6. λλα προσντα.
Η χρονικ διρκεια για την απονομ του Διπλματος Μεταπτυχιακν Σπουδν ορζεται σε τρα (3) εξμηνα.
Ο αριθμς των φοιτητν που γνονται δεκτο κατ τος στην ειδκευση «Θεωρητικ, Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ» δεν μπορε να εναι περισστεροι απ δκα (10).
Ο αριθμς των φοιτητν που γνονται δεκτο κατ τος στην ειδκευση «Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν – Φωτονικ» δεν μπορε να εναι περισστεροι απ εκοσι (20).
 
Υποβολ αιτσεων
Οι ενδιαφερμενοι καλονται να συμπληρσουν ηλεκτρονικ στην διεθυνση  https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm, απ 12.09.2018 μχρι  30.09.2018, τα ακλουθα:
- Ατηση με οποα ο υποψφιος εκδηλνει το ενδιαφρον του, του για μα μνο απ τις ως νω ειδικεσεις.
- Σντομο βιογραφικ σημεωμα.
- Αντγραφο βασικο ττλου σπουδν.
- Αναγνριση βασικο ττλου σπουδν απ τον ΔΟΑΤΑΠ, εφ’ σον αυτς χει απονεμηθε απ δρυμα της αλλοδαπς.
- Πιστοποιητικ αναλυτικς βαθμολογας.
- Επσημο ττλο γνσης μιας ξνης γλσσας (εφσον υπρχει).
- Δο συστατικς επιστολς (Για υποψφιους εκτς του Τμματος Φυσικς).
- Αντγραφα πιθανν ερευνητικν εργασιν.
 
Ατηση μπορον να υποβλουν και σοι θα καταστον πτυχιοχοι μετ την εξεταστικ περοδο του Σεπτεμβρου 2018. Εφ’ σον επιλεγον, πρπει να καταθσουν αντγραφο πτυχου ( βεβαωση πτυχιοχου/διπλωματοχου) μχρι την ημερομηνα γκρισης του καταλγου των εισακτων απ τη Συνλευση του Τμματος. Σε αντθετη περπτωση αποκλεονται απ την επιλογ. Οφελουν επσης να συμμετσχουν στην πρτη τελετ ορκωμοσας προπτυχιακν φοιτητν η οποα θα ακολουθσει την επιλογ τους. Σε αντθετη περπτωση δεν ολοκληρνεται η εγγραφ τους και απορρπτονται.
 
Διαδικασα επιλογς
σοι υποβλλουν εμπροθσμως υποψηφιτητα υποχρεονται να προσλθουν σε ουσιαστικ συνντευξη, στις 08.10.2018 και ρα 10:00 π.μ. Οι χροι διεξαγωγς των συνεντεξεων θα γνωστοποιηθον με ανακονωση.
Η συνντευξη γνεται μνο με φυσικ παρουσα του υποψηφου και μνο κατ τις ως νω ημερομηνες. Η μη προσλευσ του υποψηφου, για οποιοδποτε λγο, συμπεριλαμβανομνων και αυτν της ανωτρας βας, αυτομτως τον αποκλεει απ την επιλογ.
 
Επικοινωνα
Για περισστερες πληροφορες, οι ενδιαφερμενοι μπορον να απευθνονται στην Γραμματεα του Τμματος (e-mail: secrphysics@upatras.gr, τηλ: 2610 996077 & 2610 996098).
 
Ο Διευθυντς του ΠΜΣ
Στ. Κουρς
Καθηγητς
 ...

_ 2018 11/09/2018  
Η εξταση του Μαθματος Ειδικ Θματα Φυσικς Στερς Κατστασης για την περοδο Σεπτεμβρου θα πραγματοποιηθε τη Δευτρα 24 Σεπτεμβρου στις 09:00 πμ στο Εργαστριο των ακτνων-Χ.
Ο Διδσκων.
Δημτρης Αναστασπουλος.
 ...

10/09/2018  
Για διαγραφ απ το Τμμα Φυσικς θα πρπει να προσκομισθον στην Γραμματεα τα κτωθι δικαιολογητικ:
 • Αν δεν εχε χορηγηθε στιση στγαση απ το Πανεπιστμιο, συμπληρνεται σχετικ ΥΔ (επισυνπτεται). Αν εχε χορηγηθε, απαιτεται βεβαωση απ τη Φοιτητικ Μριμνα τι χουν διακοπε οι συγκεκριμνες παροχς.
 • Σε περπτωση που παρελφθη βιβλιριο υγεας απ το Πανεπιστμιο, θα πρπει να επιστραφε. Διαφορετικ συμπληρνεται η σχετικ ΥΔ (επισυνπτεται).
 • Θα πρπει να επιστραφε η Φοιτητικ Ταυττητα. Σε περπτωση που δεν παρελφθη ποτ, συμπληρνεται σχετικ ΥΔ (επισυνπτεται). Σε περπτωση απωλεας προσκομζεται σχετικ βεβαωση απ Αστυνομικ Τμμα.
 • Τλος θα πρπει λα τα ανωτρω να συνοδεονται απ ατηση (επισυνπτεται) στην οποα θα αναφρεται και ο λγος της διαγραφς.
Τα δικαιολογητικ μπορον να αποσταλον ετε ταχυδρομικ, ετε να προσκομισθον αυτοπροσπως.
Το πιστοποιητικ διαγραφς εκδδεται την επμενη εργσιμη ημρα και μπορε να αποσταλε στην διεθυνση κατοικας του αιτοντος, αν αυτ αναφρεται στην ατηση.
 
Εκ της Γραμματεας.
 ...

2018-2019 10/09/2018  
ΠΡΟΚΗΡYΞΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ»
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019
Το Τμμα Φυσικς του Πανεπιστημου Πατρν, οργαννει και λειτουργε, για το ακαδημακ τος 2018-2019, το Πργραμμα Μεταπτυχιακν Σπουδν (ΠΜΣ) στις «Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και στην Ηλεκτρονικ» (ΦΕΚ 1607/09.05.2018), σμφωνα με τις διατξεις του Ν. 4485/2017.
 
Το ΠΜΣ στις «Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και στην Ηλεκτρονικ» χει ως γνωστικ αντικεμενο την επιστμη της Φυσικς της Ατμσφαιρας και του Περιβλλοντος, της Ηλεκτρονικς, καθς και τις εφαρμογς αυτν, καλπτοντας την εν λγω θεματολογα τσο στην θεωρητικ της δισταση σο και στην πρακτικ της.
(Περισστερες πληροφορες για το γνωστικ αντικεμενο του ΠΜΣ παρχονται εδ.
Το ΠΜΣ στις «Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και στην Ηλεκτρονικ»   οδηγε αποκλειστικ στην απονομ Διπλματος Μεταπτυχιακν Σπουδν (ΔΜΣ) στις ακλουθες τρες (3) ειδικεσεις:
 1. Ηλεκτρονικ – Κυκλματα και Συστματα (Electronics – Circuits and Systems).
 2. Ηλεκτρονικ και Επεξεργασα της Πληροφορας (Electronics and Information Processing).
 3. Εφαρμοσμνη Μετεωρολογα και Φυσικ Περιβλλοντος (Applied Meteorology and Environmental Physics).
Στο ΠΜΣ γνονται δεκτο πτυχιοχοι των Τμημτων αν Ειδκευση:
1. Ηλεκτρονικ – Κυκλματα και Συστματα
Στην ειδκευση γνονται κατ’ αρχν δεκτο απφοιτοι των Τμημτων Φυσικς,  Ηλεκτρολγων Μηχανικν, Πληροφορικς και Η/Υ, καθς και λλων Τμημτων Σχολν Θετικν Επιστημν και Πολυτεχνικν Σχολν της Ελλδας της αλλοδαπς κατ την κρση της επιτροπς επιλογς.
2. Ηλεκτρονικ & Επεξεργασα της Πληροφορας
Στην ειδκευση γνονται δεκτο απφοιτοι των Τμημτων Φυσικς,  Μηχανικο Ηλεκτρονικν Υπολογιστν, Ηλεκτρολγοι Μηχανικο, καθς και λλων Τμημτων Σχολν Θετικν Επιστημν και Πολυτεχνικν Σχολν της Ελλδας της αλλοδαπς καθς και πτυχιοχοι Τμημτων ΤΕΙ κατ την κρση της επιτροπς επιλογς.
3. Εφαρμοσμνη Μετεωρολογα και Φυσικ Περιβλλοντος
Στην ειδκευση γνονται κατ’ αρχν δεκτο απφοιτοι των Τμημτων Φυσικς, Μαθηματικν και Γεωλογας, καθς και λλων Τμημτων Σχολν Θετικν Επιστημν, Πολυτεχνικν Σχολν λλων, της Ελλδας της αλλοδαπς, κατ την κρση της επιτροπς επιλογς.
Η χρονικ διρκεια για την απονομ του Διπλματος Μεταπτυχιακν Σπουδν ορζεται σε τρα (3) εξμηνα.
Υποβολ αιτσεων
Οι ενδιαφερμενοι καλονται να συμπληρσουν ηλεκτρονικ στην διεθυνση  https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm, απ 10.09.2018 μχρι  30.09.2018, τα ακλουθα:
- Ατηση με οποα ο υποψφιος εκδηλνει το ενδιαφρον του, του για μα μνο απ τις ως νω ειδικεσεις.
- Σντομο βιογραφικ σημεωμα.
- Αντγραφο βασικο ττλου σπουδν.
- Αναγνριση βασικο ττλου σπουδν απ τον ΔΟΑΤΑΠ, εφ’ σον αυτς χει απονεμηθε απ δρυμα της αλλοδαπς.
- Πιστοποιητικ αναλυτικς βαθμολογας.
- Επσημο ττλο γνσης μιας ξνης γλσσας (εφσον υπρχει).
- Δο συστατικς επιστολς (Για υποψφιους εκτς του Τμματος Φυσικς).
- Αντγραφα πιθανν ερευνητικν εργασιν.
 
Ατηση μπορον να υποβλουν και σοι θα καταστον πτυχιοχοι μετ την εξεταστικ περοδο του του Σεπτεμβρου 2018. Εφ’ σον επιλεγον, πρπει να καταθσουν αντγραφο πτυχου ( βεβαωση πτυχιοχου/διπλωματοχου) μχρι την ημερομηνα γκρισης του καταλγου των εισακτων απ τη Συνλευση του Τμματος. Σε αντθετη περπτωση αποκλεονται απ την επιλογ. Οφελουν επσης να συμμετσχουν στην πρτη τελετ ορκωμοσας προπτυχιακν φοιτητν η οποα θα ακολουθσει την επιλογ τους. Σε αντθετη περπτωση δεν ολοκληρνεται η εγγραφ τους και απορρπτονται.
 
Διαδικασα επιλογς
σοι υποβλλουν εμπροθσμως υποψηφιτητα υποχρεονται να προσλθουν σε ουσιαστικ συνντευξη, στις 08.10.2018 και ρα 10:00π.μ.
Η συνντευξη γνεται μνο με φυσικ παρουσα του υποψηφου και μνο κατ τις ως νω ημερομηνες. Η μη προσλευσ του υποψηφου, για οποιοδποτε λγο, συμπεριλαμβανομνων και αυτν της ανωτρας βας, αυτομτως τον αποκλεει απ την επιλογ.
Μεταξ των κριτηρων επιλογς εναι: η διρκεια προπτυχιακν σπουδν, η διπλωματικ εργασα σχετικ με το αντικεμενο της επιζητομενης ειδκευσης, η παρξη επιστημονικν δημοσιεσεων λλου συγγραφικο επιστημονικο ργου, τυχν υποτροφες, καλ γνση μιας ξνης γλσσας, κατ προτμηση της Αγγλικς. Η γνση της ξνης γλσσας θα αποδεικνεται με την κατοχ επσημου ττλου σπουδν και με εξταση κατ τη διρκεια της συνντευξης.
Ο αριθμς των φοιτητν που γνονται δεκτο κατ τος σε κθε ειδκευση δεν μπορε να εναι μεγαλτερος απ δκα (10).
Επικοινωνα
Για περισστερες πληροφορες, οι ενδιαφερμενοι μπορον να απευθνονται στην Γραμματεα του Τμματος (e-mail: secrphysics@upatras.gr, τηλ: 2610 996077 & 2610 996098).
 
Ο Διευθυντς του ΠΜΣ
Ψυχαλνος Κων.
Καθηγητς
 ...

2018-2019 10/09/2018  
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ»
Για σπουδς στο Πανεπιστμιο Πατρν Ακαδημακο τους 2018-2019
 
Κατ την ακαδημακ περοδο 2018-2019  συνεχζεται για 9η συνεχ χρονι ο θεσμς των υποτροφιν «Ανδρας Μεντζελπουλος» για σπουδς στο Πανεπιστμιο Πατρν. Με την παροσα προκρυξη δνεται ιδιατερη μφαση στην ενσχυση των Διδακτορικν Σπουδν αφο οι αντστοιχες υποτροφες αυξνονται σε 7 και στοχεουν στην υποστριξη καινοτμων επιστημονικν ιδεν οι οποες μπορον να οδηγσουν σε προντα μεθδους που θα συνεισφρουν στην ευημερα της χρα μας. Με το τρπο αυτ ο Δωρητς ενισχει την παραμον των επιστημνων στον τπο τους και τους προτρπει να εμπλακον στην παραγωγικ διαδικασα.
Οι υποτροφες αφορον μνο σε οικονομικ ασθενες φοιτητς. Η υποτροφα συνεχζεται σε λα τα τη σπουδν με την προπθεση τι ο υπτροφος χει καλ επδοση στις σπουδς του. Αναλυτικ οι προσφερμενες υποτροφες χουν ως εξς:
 1. Για Προπτυχιακς Σπουδς: ως Τριντα (30) υποτροφες των 5.000 €/τος στους πρωτοετες φοιτητς (νο-εισαχθντες το 2018).
Υποτροφες χορηγονται, σε εξαιρετικς περιπτσεις, και σε φοιτητς οι οποοι ξεκινον το δετερο τος σπουδν. Στην περπτωση αυτ, οι φοιτητς θα πρπει να χουν περσει λα τα μαθματα του πρτου τους.
 1. Για Μεταπτυχιακς Σπουδς (αποκλειστικ για αποφοτους του Πανεπιστημου Πατρν, οι οποες θα πραγματοποιονται αποκλειστικ στο Πανεπιστμιο Πατρν): 
 • ως Δο (2) υποτροφες των 5.000 €/τος και για δο το πολ τη, για μεταπτυχιακς σπουδς (master) στο Πανεπιστμιο Πατρν.
 • ως Επτ (7) υποτροφες των 10.000 €/τος και για 3 το πολ τη, για εκπνηση διδακτορικς διατριβς στο Πανεπιστμιο Πατρν.
Η προθεσμα υποβολς των υποψηφιοττων λγει την Παρασκευ 5η Οκτωβρου 2018. Οι υποψηφιτητες υποβλλονται στο Γενικ Πρωτκολλο του Πανεπιστημου Πατρν.
Αναλυτικς οδηγες για την υποβολ των αιτσεων στα κτωθι link:
http://www.upatras.gr/el/mentzelopoulos
 
Υπεθυνος Διαχερισης Υποτροφιν
Καθηγητς Βασλειος Αναστασπουλος
email: vassilis@upatras.gr
Κιν. 697 5020 196
 ...

- 09/09/2018  

Το Εργαστριο Λιζερ, Μη Γραμμικς & Κβαντικς Οπτικς, του Τμματος Φυσικς του Πανεπιστημου Πατρν και του ΙΕΧΜΗ-ΙΤΕ, σε συνεργασα με λλα Ελληνικ Εργαστρια που συμμετχουν στη Δρση «Ενσχυση των Υποδομν ρευνας και Καινοτομας», και συγκεκριμνα στην Πρξη «Συνργεια ELI – LASERLAB EuropeHiPER & IPERION-CH.gr» διοργαννει Θεριν Σχολεο στις 20 και 21 Σεπτεμβρου, στο Συνεδριακ Κντρο του Πανεπιστημου, με θμα:

 

«Αλληλεπιδρσεις ακτινοβολιν λιζερ με την λη»

Κατ την διρκεια των 2 ημερν, θα δοθον αρκετς διαλξεις σε σχετικ ερευνητικ θματα και σχετικ με τις ερευνητικς δραστηριτητες των συμμετεχντων/ομιλητν. 

Οι διαλξεις θα εναι σε εππεδο “tutorials”, στε να εναι κατανοητς απ τους φοιτητς (προχωρημνους προπτυχιακος και μεταπτυχιακος) που θα το παρακολουθσουν.

Ακολουθε το πργραμμα των διαλξεων.

σοι/σες ενδιαφρονται να το παρακολουθσουν παρακαλονται να συμπληρσουν (εναι δυστυχς υποχρεωτικ) και να στελουν την επισυναπτμενη φρμα στο: couris@upatras.gr

 ...

LORÉAL-UNESCO 07/09/2018  

Διοργαννεται κθεση και επιστημονικ ημερδα για τα 20 ΧΡΟΝΙΑ του διεθνος προγρμματος L'ORÉAL-UNESCO για τις γυνακες στην επιστμη με ττλο:

 «το θηλυκ πρσωπο της ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ»

Για οποιαδποτε επιπλον πληροφορα στελτε e-mail στον κ. Σ. Κουρ: couris@upatras.gr

 ...

, 05/09/2018  

Η εξταση του μαθματος θα πραγματοποιηθε
τη Δευτρα 24/9 και ρα 11:00 π.μ στην αθουσα Φ7.

Η διδσκουσα

Π. Καραχλιου

 ...

IV 04/09/2018  

Η εξταση   των πρακτικν   του  Εργαστηρου  IV  θα πραγματοποιηθε  στις 24 Σεπτεμβρου 2018 και ρα 09:00 στο εργαστριο.

(Αφορ σους το χουν παρακολουθσει   και χουν παραδσει λες τις εργασες αλλ ο τελικς βαθμς εναι μικρτερος  του πντε).

Δηλσεις συμμετοχς (στο e-mail:  katsidim@physics.upatras.gr ) ως την   Παρασκευ

  14-09-2018 στις 12:00  το μεσημρι.

Στην δλωση απαρατητα να αναφρετε Ονοματεπνυμο, αριθμ μητρου, ακαδημακ τος που παρακολουθσατε το εργαστριο( π.χ. 2015-2016 και χι δετερο τος) .   

Προσοχ: Η αποστολ να γνει μνο απ e-mail ετε phy….@upnet  ετε απ up….@upnet που χετε απ το πανεπιστμιο και χι απ gmail κτλ γιατ τα βλπει το σστημα ως spam.

 

Πτρα:   4-09-2018  

 

Eκ του εργαστηρου

 

 ...

II 04/09/2018  

Η εξταση   των πρακτικν   του  Εργαστηρου IIΙ θα πραγματοποιηθε  στις 26 Σεπτεμβρου 2018 και ρα 09:00 στο εργαστριο.

(Αφορ σους το χουν παρακολουθσει και χουν παραδσει λες τις εργασες αλλ ο τελικς βαθμς εναι μικρτερος  του πντε).

Δηλσεις συμμετοχς (στο e-mail:  katsidim@physics.upatras.gr ) ως την   Παρασκευ

  14-09-2018 στις 12:00  το μεσημρι.

Στην δλωση απαρατητα να αναφρετε Ονοματεπνυμο, αριθμ μητρου, ακαδημακ τος που παρακολουθσατε το εργαστριο( π.χ. 2015-2016 και χι δετερο τος) .   

Προσοχ: Η αποστολ να γνει μνο απ e-mail ετε phy….@upnet  ετε απ up….@upnet που χετε απ το πανεπιστμιο και χι απ gmail κτλ γιατ τα βλπει το σστημα ως spam.

 

Πτρα:   4-09-2018    

 

Eκ του εργαστηρου

 

 ...

04/09/2018  

Η βιβλιοθκη του τμματος θα παραμενει κλειστ την Τετρτη 5/9. Τυχν καθυστερσεις δεν θα επιβαρυνθον με πρστιμο.

Εκ της βιβλιοθκης

 ...

04/09/2018  
Παρακαλονται οι φοιττριες και οι φοιτητς που σκοπεουν να εξεταστον στο μθημα Ειδικ θματα Φυσικς Στερες Καταστσεως  την εξεταστικ περοδο του Σεπτεμβρου να επικοινωνσουν μεσα με τον υπεθυνο του μαθματος Δημτρη Αναστασπουλο.
 
Ο Διδσκων.
 ...

, (1 11 ) 03/09/2018  

Ενημερνουμε τους φοιτητς/τριες τι 
η Ηλεκτρονικ Γραμματεα  δχεται  ανανεσεις εγγραφν απ 03/09/2018 ,
προκειμνου να μην αντιμετωπσουν προβλματα
με την κδοση βεβαισεων, πιστοποιητικν κ.λ.π. 

 ...

( ) - 03/09/2018  

Εξταση Μαθημτων Επιλογς                                                                                       03/09/2018  

 • Εισαγωγ στην Κβαντικ Οπτικ, Δευτρα 17/9/2018 και ρες 9:00-12:00 στην αθουσα Σεμιναρων του Τμματος Επιστμης των Υλικν.
 • Οπτικοηλεκτρονικ, Τρτη 18/9/2018 και ρες 9:00-12:00 στην αθουσα Σεμιναρων του Τμματος Επιστμης των Υλικν.

Ο διδσκων

Εμμανουλ  Πασπαλκης

 ...

31/08/2018  

Η εξταση στo Εργαστριo Φυσικς ΙΙ, θα πραγματοποιηθε την Πμπτη 06/09/2018.

Η ρα εξτασης εναι 12.30-14.00.

σοι επιθυμον να εξεταστον την παραπνω ημερομηνα, παρακαλονται να στελουν e-mail στη διεθυνση kioutio@upatras.gr, δηλνοντας:

 • Ονοματεπνυμο
 • Αριθμ Μητρου
 • Εξμηνο σπουδν
 • Ακαδημακ τος παρακολοθησης του Εργαστηρου

Ρο, 31/08/2018

Απ το Εργαστριο Φυσικς ΙΙ

 ...

- 2018 28/08/2018  

Η εξταση στo Εργαστριo Ηλεκτρονικν, θα πραγματοποιηθε την Δευτρα 10/09/2018.

Η ρα εξτασης εναι 12.30-14.00.

σοι επιθυμον να εξεταστον την παραπνω ημερομηνα, παρακαλονται να στελουν e-mail στη διεθυνση cpsychal@upatras.gr, δηλνοντας:

 • Ονοματεπνυμο
 • Αριθμ Μητρου
 • Εξμηνο σπουδν
 • Ακαδημακ τος παρακολοθησης του Εργαστηρου

Ρο, 28/08/2018

Απ το Εργαστριο Ηλεκτρονικς

 ...

2018 27/08/2018  

σες/σοι χουν παρακολουθσει επιτυχς το Εργαστριο Ψηφιακν Ηλεκτρονικν και επιθυμον να εξεταστον την Τρτη 11/9 στις 12:30, παρακαλονται να στελουν e-mail στη διεθυνση gkoukiou@upatras.gr δηλνοντας:

Ονοματεπνυμο

 • Αριθμ Μητρου
 • Εξμηνο σπουδν
 • Ακαδημακ τος παρακολοθησης του Εργαστηρου

Ρο, 27/08/2018
Απ το Εργαστριο Ηλεκτρονικς        

 ...

- & 2018 03/08/2018  
Αγαπητο συνδελφοι μλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, Υποψφιοι Διδκτορες και Μεταπτυχιακο Φοιτητς σας ενημερνουμε τι σμερα αναρτθηκε στην ιστοσελδα του Τμματος το πργραμμα εξετσεων Σεπτεμβρου 2018. Παρακαλεσθε πως ενημερωθετε σχετικ με τη συμμετοχ σας (εξετσεις-επιτηρσεις) με σκοπ την σωστ διεξαγωγ της εξεταστικς διαδικασας. Σε περπτωση αδυναμας παρακαλ επικοινωνεστε με τον Πρεδρο στο email: vassilis@upatras.gr.
Καλ καλοκαρι.
Ο Πρεδρος του Τμματος.
Βασλειος Αναστασπουλος.
 ...

2018 26/07/2018  

Ενημερνουμε τους προς ορκωμοσα φοιτητς/τριες τι η Τελετ Ορκωμοσας της Παρασκευς 03/08 θα γνει στο Αμφιθατρο ΑΑ Κτιρου Διοκησης – Πρυτανεα και ρα 11:00.

Παρακαλονται οι προς ορκωμοσα φοιτητς/τριες πως βρσκονται στη Γραμματεα του Τμματος μα ρα πριν την ορκωμοσα, τοι στις 10:00-10:15.

 

Α.Μ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
5368 ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4964 ΜΠΑΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΤΥΧΙΟΣ
5070 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1002536/5674 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4876 ΒΑΓΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5256 ΒΑΡΔΑΞΟΓΛΟΥ ΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5257 ΒΑΣΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
5259 ΒΙΝΙΕΡΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
5261 ΒΛΑΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5483 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
5087 ΓΚΡΙΤΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5486 ΓΥΦΤΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
1002474/5715 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5103 ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
1002446/5810 ΚΑΜΗΛΑΡΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1002426/5691 ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1002439/5707 ΚΑΣΚΟΥΤΑ ΕΛΠΙΔΑ ΕΥΕΛΠΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
4730 ΚΟΛΛΙΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
5119 ΚΟΛΟΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1002464/5730 ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1002413/5872 ΚΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5525 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1019695 ΚΥΡΓΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1019763 ΛΕΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
1019844 ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1002454/5708 ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ ΑΣΗΜΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5236 ΜΟΥΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
4971 ΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΗΔΟΝΗΣ
5358 ΠΑΓΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
5560 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ
4978 ΠΑΠΑΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1002465/5857 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
4791 ΡΑΠΑΚΟΥΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
5179 ΣΑΚΑΡΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
5379 ΣΕΡΑΣΚΕΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
3702 ΣΕΦΕΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
5382 ΣΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
1002362/5801 ΣΠΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5185 ΣΠΕΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1002366/5711 ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1020476 ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
5596 ΣΩΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5890 ΤΖΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΩΤΙΟΣ
5609 ΤΣΙΚΡΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1002460/5783 ΦΙΛΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
5397 ΦΡΑΓΚΑΛΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
1002431/5671 ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
1002461/5727 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
4823 ΨΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 ...

ǻ 2018-2019 25/07/2018  
Το Τμμα Φυσικς του Πανεπιστημου Πατρν προκηρσσει το Πργραμμα Μεταπτυχιακν Σπουδν (ΠΜΣ) στις «Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ», για το ακαδημακ τος 2018-2019.
Το ΠΜΣ στις «Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ» χει ως γνωστικ αντικεμενο την επιστμη της Θεωρητικς, Υπολογιστικς Φυσικς και Αστροφυσικς, την Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν, τη Φωτονικ και τις εφαρμογς αυτν, καλπτοντας την εν λγω θεματολογα τσο στην θεωρητικ της δισταση σο και στην πρακτικ της.
Το ΠΜΣ στις «Προχωρημνες Σπουδς στη Φυσικ» οδηγε αποκλειστικ στην απονομ Διπλματος Μεταπτυχιακν Σπουδν (ΔΜΣ) στις ακλουθες δο (2) ειδικεσεις:
 1. Θεωρητικ, Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ (Theoretical, Computational Physics, Astrophysics).
 2. Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν - Φωτονικ (Materials Physics and Technology - Photonics).
Στο ΠΜΣ γνονται δεκτο πτυχιοχοι των Τμημτων αν Ειδκευση:
 1. Θεωρητικ, Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ: Στην ειδκευση γνονται κατ’ αρχν δεκτο απφοιτοι των Τμημτων Φυσικς, Μαθηματικν και Γεωλογας, καθς και λλων Τμημτων Σχολν Θετικν Επιστημν, Πολυτεχνικν Σχολν λλων, της Ελλδας της αλλοδαπς, κατ την κρση της επιτροπς επιλογς.
 2. Φυσικ και Τεχνολογα Υλικν-Φωτονικ: Στην ειδκευση γνονται κατ’ αρχν δεκτο απφοιτοι των Τμημτων Φυσικς, Χημεας, Επιστμης των Υλικν, καθς και Τμημτων Μηχανολγων, Ηλεκτρολγων, Χημικν Μηχανικν καθς και Μηχανικν Ηλεκτρονικν Υπολογιστν Πολυτεχνικν Σχολν της Ελλδας της αλλοδαπς, κατ την κρση της επιτροπς επιλογς.
Μεταξ των κριτηρων επιλογς εναι:
 1. Ο βαθμς πτυχου/διπλματος.
 2. Η επδοση του υποψηφου στα σχετικ με την ειδκευση προπτυχιακ μαθματα που χει διδαχτε.
 3. Η χρονικ διρκεια απκτησης του βασικο του πτυχου.
 4. Η διπλωματικ εργασα (που προβλπεται σε προπτυχιακ εππεδο) /και πιθαν ερευνητικ (δημοσιεσεις)/επαγγελματικ εμπειρα, σχετικ με το γνωστικ αντικεμενο του ΠΜΣ.
 5. Η συνντευξη του υποψηφου (συνεκτμηση της προσωπικτητας, της επιστημονικς συγκρτησης και των συστατικν επιστολν).
 6. λλα προσντα.
Η χρονικ διρκεια για την απονομ του Διπλματος Μεταπτυχιακν Σπουδν ορζεται σε τρα (3) εξμηνα.
 
Οι αιτσεις υποψηφιτητας στο εν λγω ΠΜΣ θα ξεκινσουν μετ τη δημοσευση της προκρυξης.
Παρακαλονται οι ενδιαφερμενοι να επισκπτονται τακτικ την ιστοσελδα του Τμματος Φυσικς (www.physics.upatras.gr),  προκειμνου να πληροφορηθον για την δημοσευση της προκρυξης.
Για περισστερες πληροφορες, οι ενδιαφερμενοι μπορον να απευθνονται στην Γραμματεα του Τμματος (secrphysics@upatras.gr, 2610-996077, 996098, fax: 996089).
 
Ο Πρεδρος του Τμματος.
 ...

ǻ 2018-2019 25/07/2018  
Το Τμμα Φυσικς του Πανεπιστημου Πατρν, οργαννει και λειτουργε, για το ακαδημακ τος 2018-2019, το Πργραμμα Μεταπτυχιακν Σπουδν (ΠΜΣ) στις «Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και στην Ηλεκτρονικ» (ΦΕΚ 1607/09.05.2018), σμφωνα με τις διατξεις του Ν. 4485/2017.
 
Το ΠΜΣ στις «Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και στην Ηλεκτρονικ» χει ως γνωστικ αντικεμενο την επιστμη της Φυσικς της Ατμσφαιρας και του Περιβλλοντος, της Ηλεκτρονικς, καθς και τις εφαρμογς αυτν, καλπτοντας την εν λγω θεματολογα τσο στην θεωρητικ της δισταση σο και στην πρακτικ της.
(Περισστερες πληροφορες για το γνωστικ αντικεμενο του ΠΜΣ παρχονται στην ιστοσελδα:  http://www.physics.upatras.gr)
 
Το ΠΜΣ στις «Εφαρμογς της Φυσικς στην Ατμσφαιρα και στην Ηλεκτρονικ»   οδηγε αποκλειστικ στην απονομ Διπλματος Μεταπτυχιακν Σπουδν (ΔΜΣ) στις ακλουθες τρες (3) ειδικεσεις:
 1. Ηλεκτρονικ – Κυκλματα και Συστματα (Electronics – Circuits and Systems).
 2. Ηλεκτρονικ και Επεξεργασα της Πληροφορας (Electronics and Information Processing).
 3. Εφαρμοσμνη Μετεωρολογα και Φυσικ Περιβλλοντος (Applied Meteorology and Environmental Physics).
Στο ΠΜΣ γνονται δεκτο πτυχιοχοι των Τμημτων αν Ειδκευση:
 1. Ηλεκτρονικ – Κυκλματα και Συστματα: Στην ειδκευση γνονται κατ’ αρχν δεκτο απφοιτοι των Τμημτων Φυσικς,  Ηλεκτρολγων Μηχανικν, Πληροφορικς και Η/Υ, καθς και λλων Τμημτων Σχολν Θετικν Επιστημν και Πολυτεχνικν Σχολν της Ελλδας της αλλοδαπς κατ την κρση της επιτροπς επιλογς.
 2.  Ηλεκτρονικ & Επεξεργασα της Πληροφορας: Στην ειδκευση γνονται δεκτο απφοιτοι των Τμημτων Φυσικς,  Μηχανικο Ηλεκτρονικν Υπολογιστν, Ηλεκτρολγοι Μηχανικο, καθς και λλων Τμημτων Σχολν Θετικν Επιστημν και Πολυτεχνικν Σχολν της Ελλδας της αλλοδαπς καθς και πτυχιοχοι Τμημτων ΤΕΙ κατ την κρση της επιτροπς επιλογς.
 3.  Εφαρμοσμνη Μετεωρολογα και Φυσικ Περιβλλοντος: Στην ειδκευση γνονται κατ’ αρχν δεκτο απφοιτοι των Τμημτων Φυσικς, Μαθηματικν και Γεωλογας, καθς και λλων Τμημτων Σχολν Θετικν Επιστημν, Πολυτεχνικν Σχολν λλων, της Ελλδας της αλλοδαπς, κατ την κρση της επιτροπς επιλογς.
Η χρονικ διρκεια για την απονομ του Διπλματος Μεταπτυχιακν Σπουδν ορζεται σε τρα (3) εξμηνα.
Για περισστερες πληροφορες, οι ενδιαφερμενοι μπορον να απευθνονται στην Γραμματεα του Τμματος (e-mail: secrphysics@upatras.gr, τηλ: 2610 996077 & 2610 996098).
Μεταξ των κριτηρων επιλογς εναι:
 1. Ο βαθμς πτυχου/διπλματος.
 2. Η επδοση του υποψηφου στα σχετικ με την ειδκευση προπτυχιακ μαθματα που χει διδαχτε.
 3. Η χρονικ διρκεια απκτησης του βασικο του πτυχου.
 4. Η διπλωματικ εργασα (που προβλπεται σε προπτυχιακ εππεδο) /και πιθαν ερευνητικ (δημοσιεσεις)/επαγγελματικ εμπειρα, σχετικ με το γνωστικ αντικεμενο του ΠΜΣ.
 5. Η συνντευξη του υποψηφου (συνεκτμηση της προσωπικτητας, της επιστημονικς συγκρτησης και των συστατικν επιστολν).
 6. λλα προσντα.
Η χρονικ διρκεια για την απονομ του Διπλματος Μεταπτυχιακν Σπουδν ορζεται σε τρα (3) εξμηνα.
 
Οι αιτσεις υποψηφιτητας στο εν λγω ΠΜΣ θα ξεκινσουν μετ τη δημοσευση της προκρυξης.
Παρακαλονται οι ενδιαφερμενοι να επισκπτονται τακτικ την ιστοσελδα του Τμματος Φυσικς (www.physics.upatras.gr),  προκειμνου να πληροφορηθον για την δημοσευση της προκρυξης.
Για περισστερες πληροφορες, οι ενδιαφερμενοι μπορον να απευθνονται στην Γραμματεα του Τμματος (e-mail: secrphysics@upatras.gr, τηλ: 2610 996077 & 2610 996098).
 
Ο Πρεδρος του Τμματος.
 ...

2018 – 2019 24/07/2018  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ (92) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Απκτηση Ακαδημακς Διδακτικς Εμπειρας σε Νους Επιστμονες Κατχους Διδακτορικο 2018 – 2019 στο Πανεπιστμιο Πατρν» (80541 - Ε.Υ. Β. Κυριαζοπολου) (23/07/2018).
 
Ο Ειδικς Λογαριασμς Κονδυλων ρευνας του Πανεπιστημου Πατρν σμφωνα με απφαση της αρ. 559 / 23-07-2018 Συνεδρασης της Επιτροπς Ερευνν του Πανεπιστημου Πατρν, για την υλοποηση του ργου «Απκτηση Ακαδημακς Διδακτικς Εμπειρας σε Νους Επιστμονες Κατχους Διδακτορικο 2018-2019 στο Πανεπιστμιο Πατρν», που συγχρηματοδοτεται απ την Ευρωπακ νωση (Ευρωπακ Κοινωνικ Ταμεο -ΕΚΤ) και απ Εθνικος Πρους, στο πλασιο της πρξης «Απκτηση Ακαδημακς Διδακτικς Εμπειρας σε Νους Επιστμονες Κατχους Διδακτορικο 2018-2019», της ΕΥΔ του Επιχειρησιακο Προγρμματος «Ανπτυξη Ανθρπινου Δυναμικο, Εκπαδευση και Δια Βου Μθηση» (αρ. πρωτ. Πρσκλησης 2696/21.05.2018 κωδ. ΕΔΒΜ 82) με Επιστημονικ Υπεθυνη την Καθηγτρια κα. Βενετσνα Ε. Κυριαζοπολου, Πρτανι του Πανεπιστημου Πατρν, προτθεται να προβε στην ανθεση ργου ως κτωθι:
Η εκδλωση ενδιαφροντος για την υποβολ πρτασης στο πλασιο της ανωτρω πρσκλησης θα πραγματοποιεται με το διαβιβαστικ, το οποο εναι συνημμνο  στο τλος της Πρσκλησης.
Η ηλεκτρονικ υποβολ των προτσεων γνεται εδ.  
 
Λξη προθεσμας υποβολς προτσεων: 12/08/2018
 
 
Παραμνουμε στη διθεσ σας για πρσθετες πληροφορες
 
Με τιμ
Στυλιαν Χρ. Κολη
ΕΛΚΕ – Παν. Πατρν
Μονδα Διαχερισης Εθνικν  ργων
& Διμερν Συνεργασιν
Τηλ.: 2610.96 9095
 ...

_ & 19/07/2018  

ποιος φοιτητς προτθεται να εξεταστε στο μθημα Θεωρα Ομδων & Εφαρμογς στη Φυσικ την περοδο Σεπτεμβρου 2018, παρακαλεται να επικοινωνσει με τον διδσκοντα Α. Αρβανιτογεργο (arvanito@math.upatas.gr).

Ο Διδσκων.

 ...

2018 22/06/2018  

 Καλονται οι φοιτητς/τριες που χουν καταστε πτυχιοχοι (χει κατατεθε στη Γραμματεα ο τελευταος τους βαθμς) και επιθυμον να συμμετσχουν στην ορκωμοσα της 03ης Αυγοστου 2018 και ρα 11:00, να καταθσουν τα απαρατητα δικαιολογητικ στην Γραμματεα (αυτοπροσπως ταχυδρομικ) το αργτερο μχρι την Τρτη 10/07/2018.

            Οι φοιτητς/τριες πρπει να:

 • καταθσουν ατηση ορκωμοσας (επισυνπτεται στην ανακονωση),
 • επιστρψουν την ακαδημακ τους ταυττητα (εφσον χουν παραλβει). Σε περπτωση μη παραλαβς κατατθεται υπεθυνη δλωση (επισυνπτεται στην ανακονωση), εν σε περπτωση απλειας προ­σκο­μ­ζεται σχετικ βεβαωση απ την Αστυνομα και χι ΥΔ απωλεας,
 • προσκομσουν βεβαωση απ την Φοιτητικ Μριμνα που να βεβαινει τι δεν χουν εκκρεμτητες στισης και στγασης. Σε περπτωση που δεν εχαν ποτ στιση και στγαση απ το Πανεπιστμιο Πα­τρν, συμπληρνεται η ανλογη υπεθυνη δλωση (επισυνπτεται στην ανακονωση),
 • σε περπτωση που εχαν ιατροφαρμακευτικ περθαλψη απ’ το Πανεπιστμιο Πατρν, να επιστρψουν το Βιβλιριο Υγεας. Διαφορετικ συμπληρνεται η ανλογη υπεθυνη δλωση (επι­συνπτεται στην ανακονωση).

 

Εφιστομε ιδιαιτρως την προσοχ στους ενδιαφερμενους για την να διαδικασα που προη­γεται της ορκωμοσας. Βσει της υπ’ αριθμ. 48/12-1-2015 απφασης της Συγκλτου του Πανεπιστημου, «οι φοιτητς/τριες θα πρπει να δηλσουν εγγρφως τι επιβεβαινουν τα προσωπικ στοιχεα που τηρονται στη μερδα τους και λαβαν γνση του τελικο βαθμο πτυχου τους». Ως εκ τοτου, θα πρπει εντς εξαιρετικ περιορισμνης προθεσμας να απαντσουν σε ηλεκτρονικ μνυμα που θα τους αποσταλε εν ευθτω χρνω μετ την ολοκλρωση του ελγχου της καρτλας τους, επιβεβαινοντας τα ως νω αναφερθντα προσωπικ στοιχεα τους, καθς και τον βαθμ πτυχου.

 

Στην περπτωση που η Γραμματεα δεν λβει σχετικ επιβεβαωση, ο φοιτητς δεν θα ορκιστε.

 

Οι προς ορκωμοσα φοιτητς/τριες την ημρα της ορκωμοσας πρπει να βρσκονται στην Γραμ­ματεα του Τμματος 1 ρα νωρτερα απ την ρα της ορκωμοσας τοι στις 10:00, προκειμνου να υπογρ­ψουν για την παρουσα τους.

 

Παρα­κα­λομε για την τρηση των ως νω αποκλειστικν ημερομηνιν και προποθσεων.

 ...

V ( ) 21/06/2018  

  Η εξταση  στo Εργαστριo IV (Πρακτικ) θα πραγματοποιηθε στις 2/7/2018 ημρα Δευτρα και ρα 10:00-12:00. Αφορ τους φοιτητς που χουν δηλσει τι επιθυμον να εξεταστον  και πληρον τις προυποθσεις με

ΑΜ : 1048547, 5813, 1002564

 

Ρο, 21/06/2018

Απ το Εργαστριο IV       

 

 ...

& 2018 19/06/2018  
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Οι τελετς Απονομς Μεταπτυχιακν Διπλωμτων Ειδκευης και Καθομολγησης Διδακτρων του Τμματος Φυσικς, θα πραγματοποιηθον ως ακολοθως:
στην αθουσα Τελετν "Οδυσσας Ελτης" ΑΚτριο Διοκησης, 1ος ροφος, ως ακολοθως:
 
Απονομ Μεταπτυχιακν Διπλωμτων Ειδκευσης
Τρτη 3 Ιουλου 2018 και ρα 11:30.
 
Καθομολγηση Διδακτρων
Πμπτη 5 Ιουλου 2018 και ρα 10:00.
 
ΣΗΜ: Οι μεταπτυχιακο φοιτητς και υποψφιοι διδκτορες που θα συμμετχουν στις παραπνω τελετς θα πρπει να βρσκονται την συγκεκριμνη ημρα, μισ ρα τουλχιστον νωρτερα, στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς.
 
βλ. συνημμνο πργραμμα τελετν
Εκ της Γραμματεας.
 ...

19/06/2018  
Ο μεταπτυχιακς φοιτητς του ΔΠΜΣ "Επιστμη και Τεχνολογα Πολυμερν", κ. Κωνσταντνος Παπαγεωργου, θα παρουσισει ενπιον της εξεταστικς επιτροπς τη διπλωματικ του εργασα με ττλο:
«Θεωρητικ και υπολογιστικ μελτη της δομς σφαιρικν νανοσωματιδων εμβολιασμνων με πολυμερικς αλυσδες»
Η παρουσαση εναι δημσια και θα γνει την Τετρτη 20/6/2018, στις 11.00πμ, στην αθουσα σεμιναρων του Τμματος Επιστμης των Υλικν.
 
Η εξεταστικ επιτροπ,
Αλξανδρος Βανακρας, Αναπληρωτς Καθηγητς, Τμ. Επιστμης των Υλικν,
Κωνσταντνος Τσιτσιλινης, Καθηγητς, Τμ. Χημικν Μηχανικν, 
Βασλειος Γεωργακλας, Αναπληρωτς Καθηγητς, Τμ. Επιστμης των Υλικν.
 ...

18/06/2018  
Παρακαλονται οι φοιττριες και οι φοιτητς που σκοπεουν να εξεταστον στο μθημα Ειδικ θματα Φυσικς Στερες Καταστσεως να επικοινωνσουν μεσα με τον υπεθυνο του μαθματος Δημτρη Αναστασπουλο.
Ο Διδσκων.
 ...

IV 12/06/2018  

Η εξταση   των πρακτικν   του  Εργαστηρου  IV  θα πραγματοποιηθε αρχς Ιουλου στο εργαστριο.(Αφορ σους το χουν παρακολουθσει το ακαδημακ τος 2016-2017 και πριν  και χουν παραδσει λες τις εργασες αλλ ο τελικς βαθμς εναι μικρτερος  του πντε). Η ημερομηνα και η ρα θα την γνωρζετε με νετερη ανακονωση.

Δηλσεις συμμετοχς (στο e-mail:  katsidim@upatras.gr ) ως την   Τετρτη

  20-06-2018 στις 12:00  το μεσημρι.

Στην δλωση απαρατητα να αναφρετε Ονοματεπνυμο, αριθμ μητρου, ακαδημακ τος που παρακολουθσατε το εργαστριο( π.χ. 2015-2016 και χι δετερο τος) .   

Προσοχ: Η αποστολ να γνει μνο απ e-mail ετε phy….@upnet  ετε απ up….@upnet που χετε απ το πανεπιστμιο και χι απ gmail κτλ γιατ τα βλπει το σστημα ως spam.

 

Πτρα:   12-06-2018  

 

Eκ του εργαστηρου

 

 

 ...

- 11/06/2018  

βλ. συνημμνο αρχεο

 ...

07/06/2018  

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

 χει δοθε παρταση για την ηλεκτρονικ συμπλρωση των ερωτηματολογων απ φοιτητς για τα μαθματα του εαρινο εξαμνου και αυτ λγει την Κυριακ 10 Ιουνου 2018.

 

Παρακαλομε σους φοιτητς δεν χουν ανταποκριθε ως τρα να κνουν μα τελευταα προσπθεια.

 

Η ηλεκτρονικ συμπλρωση των ερωτηματολογων απ τους φοιτητς συμβλλει στη βελτωση του εκπαιδευτικο ργου και υλοποιεται με τρπο που διασφαλζεται η ανωνυμα τους. Η εσοδος στο ηλεκτρονικ σστημα γνεται μνο με τους προσωπικος κωδικος του κθε φοιτητ.

Για τη συμπλρωση των ερωτηματολογων και για περισστερες πληροφορες συνδεθετε στο https://ps.modip.upatras.gr/.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

Για τη συμπλρωση του ηλεκτρονικο ερωτηματολογου ακολουθετε τα παρακτω βματα:

 •          Εσοδος στο https://ps.modip.upatras.gr/
 •          Σνδεση με τη χρση του UPnet ID και του προσωπικο κωδικο σας.
 •          Επιλογ μαθματος απ τη λστα των μαθημτων που εμφανζεται.
 •          Συμπλρωση του ερωτηματολογου
 •          Επιλογ «Υποβολ» στε να υποβλετε το ερωτηματολγιο για το συγκεκριμνο μθημα.
 •          Συνεχζετε, σε χρνο της επιλογς σας, τη συμπλρωση των ερωτηματολογων και για τα υπλοιπα μαθματα της λστας.

 

Σε περπτωση που αντιμετωπσετε οποιοδποτε πρβλημα, παρακαλομε επικοινωνστε με τη Γραμματεα της ΜΟ.ΔΙ.Π. στο  modipsecr@upatras.gr 

 ...

II 07/06/2018  

Η εξταση στo Εργαστριo ΙΙ θα πραγματοποιηθε την Παρασκευ 15/06/2018 στις 12:30 στο εργαστριο.

Αφορα μνο τους φοιτητες που εχουν παρακολουθησει το Εργαστηριο σε προηγομενα ακαδημακ τη.

σοι επιθυμον να εξεταστον την παραπνω ημερομηνα, παρακαλονται να στελουν e-mail στη διεθυνση kioutio@upatras.gr μχρι τις 12/6, δηλνοντας:

 • Ονοματεπνυμο
 • Αριθμ Μητρου
 • Εξμηνο σπουδν
 • Ακαδημακ τος παρακολοθησης του Εργαστηρου

 

Ρο, 07/06/2018

Απ το Εργαστριο ΙΙ

 ...

Erasmus+ . 2018-2019 07/06/2018  

Στο πλασιο της δρσης Erasmus+ για Πρακτικ σκηση ακαδ. τους 2018-2019, ανακοινθηκαν δο (2) προκηρξεις:

(α) «Προκρυξη Erasmus+ για Πρακτικ σκηση ακαδ. τους 2018-2019 στην Ευρπη», που μπορον να συμμετσχουν οι φοιτητς λων των κκλων σπουδν, απ το σνολο των Τμημτων του Ιδρματος σε κρτη-μλη της Ευρωπακς νωσης, σε χρες του Ευρωπακο Οικονομικο Χρου ΕΟΧ: Νορβηγα, Ισλανδα, Λιχτενστιν και σε συνεργαζμενες χρες εκτς Ε.Ε.: Τουρκα, ΠΓΔΜ. Την προκρυξη με λες τις πληροφορες μπορετε να αναζητσετε στο https://www.upatras.gr/el/node/7677 και

(β) «Προκρυξη για Πρακτικ σκηση στις Ελληνικς Αρχς του Υπουργεου Εξωτερικν ακαδ. τους 2018-2019», που μπορον να συμμετσχουν φοιτητς που εμππτουν στη Σχολ/Τμμα/κκλο σπουδν πως αναφρεται στην εκστοτε Αρχ Ε.Υ.  Την προκρυξη με λες τις πληροφορες μπορετε να αναζητσετε στο https://www.upatras.gr/el/node/7676

Και για τις δο προκηρξεις:

 • Η συμμετοχ των φοιτητν απ λους τους κκλους σπουδν στοχεει στην απκτηση εργασιακς εμπειρας

 • Η μετακνηση θα χει διρκεια απ 2 ως 3 μνες.

 • Τα απαιτομενα δικαιολογητικ θα υποβληθον απ την Πμπτη 28/06/2018 ως και τη Δευτρα 10/09/2018.

Οι συστατικς επιστολς, που απαιτονται για τη συμμετοχ των φοιτητν στη δρση της «Πρακτικς σκησης», και για τις δο προκηρξεις, θα υποβληθον ηλεκτρονικ απ την Πμπτη 28/06/2018 ως και τη Δευτρα 10/09/2018 (ρα Ελλδος 23:59), κατπιν υποδεξεως των φοιτητν, στο «Καταθετριο Συστατικν Επιστολν»: https://systatikes.upatras.gr/web/.

 ...

& 2018 06/06/2018  
Σας ενημερνουμε τι οι Τελετς Απονομς Μεταπτυχιακν Διπλωμτων και Καθομολγησης Διδακτρων χουν προγραμματιστε για τις ακλουθες ημερομηνες:
Τελετ Απονομς Μεταπτυχιακν Διπλωμτων Ειδκευσης: Τρτη 3 και Τετρτη 4 Ιουλου 2018.
Τελετ Καθομολγησης Διδακτρων: Πμπτη 5 Ιουλου 2018.
Θα υπρξει νετερη ανακονωση για τις ακριβες ρες των ορκωμοσιν.
 
Οι ενδιαφερμενοι μεταπτυχιακο φοιτητς και υποψφιοι διδκτορες οι οποοι επιθυμον να συμμετσχουν στις προαναφερμενες Τελετς, παρακαλονται να καταθσουν στην Γραμματεα του Τμματος Φυσικς σχετικ ατηση (επισυνπτεται) ως και την Παρασκευ 15 Ιουνου 2018.
 
Απ τη Γραμματεα.
 ...

04/06/2018  

βλ. συνημμνο γγραφο

 ...

, 04/06/2018  

Κατπιν συνεννησης με τους φοιτητς που παρακολουθον το μθημα η εξταση θα πραγματοποιηθε την Πμπτη 5/7 και ρα 10π.μ. στην αθουσα Φ7.

 

--

Dr P.K. Karahaliou
Assistant Professor,
Department of Physics, University of Patras
26504 Patras, Greece
Tel:+302610997484, +302610997453
email: pkara@upatras.gr

 ...

01/06/2018  

Παρακαλονται οι παρακτω φοιττριες και φοιτητς να επικοινωνσουν μεσα με τον κ. Β. Αναστασπουλο και την κα. Γ. Κοκιου στα e-mail (vassilis@upatras.gr, gkoukiou@upatras.gr):

Δημητρου Αφροδτη 1055644
Τζαμουρνη Ευγενα 1060994
Πλαγκη Μαρα 1061132
Λιαπκης Νικλας 1048110
Μπουκρος Αθανσιος 1061022
Κοροζς Ιωννης 1061143
 ...

- 2018 01/06/2018  

Η εξταση στo Εργαστριo Ηλεκτρονικν, μνο για τους φοιτητς με εξμηνο φοτησης >4,  θα πραγματοποιηθε την Τετρτη 13/06/2018.

Η ρα εξτασης εναι 10.30-12.00.

σοι επιθυμον να εξεταστον την παραπνω ημερομηνα, παρακαλονται να στελουν e-mail στη διεθυνση cpsychal@upatras.gr, δηλνοντας:

 • Ονοματεπνυμο
 • Αριθμ Μητρου
 • Εξμηνο σπουδν
 • Ακαδημακ τος παρακολοθησης του Εργαστηρου

Ρο, 01/06/2018

Απ το Εργαστριο Ηλεκτρονικς

 ...

01/06/2018  

βλ. συνεμμνο αρχεο

 ...

2017-2018 01/06/2018  

βλ. συνημμνο αρχε

 ...

01/06/2018  

Σας ενημερνουμε τι στο σνδεσμο https://eudoxus.gr/files/Paratasi_Earinou_2017-18_2.pdf θα βρετε το γγραφο του Υπουργεου Παιδεας σχετικ με τη να παρταση της περιδου διανομς συγγραμμτων για τους φοιτητς.

Επισημανεται τι η διανομ συγγραμμτων στους φοιτητς θα ολοκληρωθε την Παρασκευ 08 Ιουνου 2018.

Για οποιαδποτε διευκρνιση μπορετε πντα να απευθνεστε στο Γραφεο Αρωγς του Ευδξου.

 ...

_ 31/05/2018  
Ανακοιννεται τι η εξταση του μαθματος  "Μαθηματικς Μθοδοι Φυσικς" θα γνει την Παρασκευ 15 Ιουνου 2018 και ρα 10:00π.μ στην αθουσα Φ5 του Τμματος Φυσικς.
Ο διδσκων.
Αθ. Κοτσιλης
 
 ...

30/05/2018  

Η εξταση του μαθματος Οπτικοηλεκτρονικ, θα πραγματοποιηθε την Τρτη 26/6/2018 και ρες 16:00-19:00 στην αθουσα ΑΘΕ 11.

 

Ο Διδσκων

Ε. Πασπαλκης.

 ...

30/05/2018  

Η εξταση του μαθματος Εισαγωγ στην Κβαντικ Οπτικ, θα πραγματοποιηθε την Δευτρα 11/6/2018 και ρες 9:00-12:00 στην αθουσα ΠΑΜ 7.

 

Ο Διδσκων

Ε. Πασπαλκης.

 ...

OYNIO 2018 28/05/2018  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΙOYNIOΥ 2018

σοι χουν παρακολουθσει επιτυχς το Εργαστριο Ψηφιακν Ηλεκτρονικν σε προγενστερα ακαδημακ τη και επιθυμον να εξεταστον στην Εξεταστικ Περοδο του Ιουνου 2018, παρακαλονται να στελουν e-mail στη διεθυνση gkoukiou@upatras.gr δηλνοντας:

 • Ονοματεπνυμο
 • Αριθμ Μητρου
 • Εξμηνο σπουδν
 • Ακαδημακ τος παρακολοθησης του Εργαστηρου

 

Ρο, 28/05/2018
Απ το Εργαστριο Ηλεκτρονικς

Κοκιου Γεωργα     

 ...

- 26/05/2018  

Την Τρτη 29/05/2018 θα πραγματοποιηθον τα τελευταα εργαστρια του Προγραμματισμο ΙΙ απ τις 13:00 ως 16:00 (3 μονωρα τμματα).

Στο επισυναπτμενο αρχεο θα δετε τα ονματα των φοιτητριν/ν, απ τα τμματα της Τρτης και της Πμπτης, οι οποοι χουν πραγματοποισει απουσες (δικαιολογεται μνο μα απουσα) και  θα πρπει να αναπληρσουν 1 ως 3 εργαστρια την Τρτη στε να μην επαναλβουν το εργαστριο την επμενη ακαδημακ χρονι.

Τα ονματα εναι σε πνακες ανλογα με το πλθος των αναπληρσεων που πρπει να πραγματοποισουν.

 ...

25/05/2018  

Ανακοιννεται τι η εξταση του μαθματος ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ  του 7ου εξαμνου, θα γνει την Παρασκευ, 8/6/2018, στο  Εργαστριο Φυσικς της Ατμσφαιρας (Κτριο Β, 3ος ροφος) απ τις 9πμ ως τις 12μμ.

Ο Διευθυντς του Εργαστηρου

Ανδρας Καζαντζδης

 ...

25/05/2018  

H εξταση του μαθματος "Γενικ Βιολογα" θα πραγματοποιηθε: Πμπτη, 14/6/18, 9:00-12:00 στις αθουσες Τ10, Τ11, Τ17 του Παιδαγωγικο Τμματος Δημοτικς Εκπαδευσης (ΠΤΔΕ).

 

Οι διδσκοντες

Κλ. Αναστασοπολου και Ηλ. Καζνης

 ...

IV 24/05/2018  

Παρακαλονται οι παρακτω φοιτητς να επικοινωνσουν μεσα με τον κ.Κατσιδμα:

Τριλβας Απστολος

Ρμιας Γεργιος

 

24 Μαου 2018

Εκ του εργαστηρου

 ...

(8 ) 23/05/2018  

Η εξταση του μαθματος "Μικροηλεκτρονικ" , 8ο εξμηνο κατεθυνσης "Ηλεκτρονικ, Υπολογιστς, & Επεξεργασα Σματος", θα γνει την Παρασκευ 8 Ιουνου 2018, απ 12.30-15.30, στην αθουσα Φ3.

Οι διδσκοντες

Κ. Ψυχαλνος, Σπ. Βλσσης

 

 ...

Global Volunteer AIESEC 23/05/2018  

βλ. συνημμνο αρχεο

 ...

2018-2019 21/05/2018  

βλ. συνημμνο αρχεο

 ...

17/05/2018  

Η διαδικασα της ηλεκτρονικς συμπλρωσης των ερωτηματολογων απ φοιτητς για τα μαθματα του εαρινο εξαμνου βρσκεται σε εξλιξη και λγει την Πμπτη 31 Μου 2018.

Δυναττητα συμπλρωσης των ηλεκτρονικν ερωτηματολογων για τα προπτυχιακ, εργαστηριακ και μεταπτυχιακ μαθματα, χουν οι φοιτητς που χουν δηλσει τα εν λγω μαθματα μσω της ηλεκτρονικς γραμματεας του ενιαου πληροφοριακο συστματος του Ψηφιακο λματος εντς της περιδου υποβολς των δηλσεων.

Η ηλεκτρονικ συμπλρωση των ερωτηματολογων απ τους φοιτητς συμβλλει στη βελτωση του εκπαιδευτικο ργου και υλοποιεται με τρπο που διασφαλζεται η ανωνυμα τους. Η εσοδος στο ηλεκτρονικ σστημα γνεται μνο με τους προσωπικος κωδικος του κθε φοιτητ.

Για τη συμπλρωση των ερωτηματολογων και για περισστερες πληροφορες συνδεθετε στο https://ps.modip.upatras.gr/.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

Για τη συμπλρωση του ηλεκτρονικο ερωτηματολογου ακολουθετε τα παρακτω βματα:

 •          Εσοδος στο https://ps.modip.upatras.gr/
 •          Σνδεση με τη χρση του UPnet ID και του προσωπικο κωδικο σας.
 •          Επιλογ μαθματος απ τη λστα των μαθημτων που εμφανζεται.
 •          Συμπλρωση του ερωτηματολογου
 •          Επιλογ «Υποβολ» στε να υποβλετε το ερωτηματολγιο για το συγκεκριμνο μθημα.
 •          Συνεχζετε, σε χρνο της επιλογς σας, τη συμπλρωση των ερωτηματολογων και για τα υπλοιπα μαθματα της λστας.

 

Καταληκτικ ημερομηνα υποβολς ερωτηματολογων μχρι την 31η  Μαου 2018.

 

Σε περπτωση που αντιμετωπσετε οποιοδποτε πρβλημα, παρακαλομε επικοινωνστε με τη Γραμματεα της ΜΟ.ΔΙ.Π. στο  modipsecr@upatras.gr 

 ...

15/05/2018  

Η βιβλιοθκη του τμματος θα παραμενει κλειστ την Τετρτη 16/5. Τυχν καθυστερσεις δεν θα επιβαρυνθον με πρστιμο.

Εκ της βιβλιοθκης

 ...

(10 ) 11/05/2018  
Ενημερνουμε τους/τις "επ πτυχω" φοιτητς/τριες του 10ου εξαμνου σπουδν που χουν πρσβαση στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα τι το σστημα χει ανοξει για δηλσεις μαθημτων χειμερινο εξαμνου και θα παραμενει ανοιχτ μχρι και την 01/06/2018 προκειμνου να δηλωθον μαθματα για την διπλ εξεταστικ Ιουνου 2018.
 
Υπενθυμζουμε τι απαρατητη προπθεση για τη δλωση μαθματος για την διπλ εξεταστικ εναι αυτ να χει δηλωθε τουλχιστον μα φορ στο παρελθν. Δηλσεις νων μαθημτων ΔΕΝ γνονται δεκτς.
 
Σχετικς σνδεσμος υπρχει στην αρχικ σελδα του ισοτπου του Τμματος με νδειξη «Ηλεκτρονικ Γραμματεα». Η εσοδος στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα γνεται με τον κωδικ χρστη που χουν παραλβει οι φοιτητς απ τη Γραμματεα του Τμματς τους και χρησιμοποιεται σε λες της υπηρεσες Τηλεματικς του Πανεπιστημου Πατρν  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ).
 
Αναλυτικς οδηγες υπρχουν στο εγχειρδιο χρσης το οποο βρσκεται στον κατλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετ την εισαγωγ στο σστημα.
 ...

1 / 08/05/2018  
Το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, στο πλασιο της πρτασης με ττλο “Νανολικ και νανοηλεκτρονικς διατξεις memristor για κβαντικ και νευρομορφικ υπολογιστικ (MEM-Q)”, η οποα εντσσεται στο Επιχειρησιακ Πργραμμα «Ανταγωνιστικτητα Επιχειρηματικτητα και Καινοτομα 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ)», προκηρσσει μια θση για  εκπνηση ερευνητικο ργου (postdoc) με αντικεμενο «Σνθεση και χαρακτηρισμς νανολικν».
 
Οι ενδιαφερμενοι μπορον να υποβλουν ατηση ως τις 25/5/2018.
Περισστερες πληροφορες παρχονται στο επισυναπτμενο αρχεο, στο e-mail kleanthi@iceht.forht.gr και στο τηλφωνο 2610 965278.
 ...

- 07/05/2018  

Την Παρασκευ 11 Μαου 2018 θα γνει στο Αμφιθατρο Α11 παρουσαση

Α. του Προγρμματος Σπουδν του Τμματος Φυσικς (12:00 – 12:30) για τους Πρωτοετες φοιτητς του Τμματος.

Β. Των κατευθνσεων του Δ τους (12:30-13:00) για τους Τριτοετες φοιτητς του Τμματος.

 

σες/οι φοιτητριες/τς παραβρεθον θα χουν την ευκαιρα να απολασουν γλυκσματα και αναψυκτικ.

 ...

E 06/05/2018  

Η εξταση στο Εργαστριο Ψηφιακν Ηλεκτρονικν  θα πραγματοποιηθε την Τρτη 22/05/2018 απ τις 10:00-13:00 σε δο τμματα (10:00-11:30, 11:30-13:00).            

Η ονομαστικ κατανομ των φοιτητν στις ομδες εξτασης βρσκεται στο επισυναπτμενο και χει  αναρτηθε και στην εσοδο του χρου που γνονται οι Εργαστηριακς Ασκσεις (2ος ροφος).

 

Η Διδσκουσα,

Κοκιου Γεωργα

 ...

06/05/2018  

Η εξταση στο Εργαστριο Ηλεκτρονικν (μνο για τους φοιτητς που το παρακολοθησαν αυτ το εξμηνο)  θα γνει ως εξς:

 • Δευτρα 21/05/2018:                Τμμα Δευτρας (09.30-11.00,  11.00-12.30, 12.30-14.00)
 • Τρτη 22/05/2018:                    Τμμα Τρτης  (09.30-11.00,  11.00-12.30, 12.30-14.00)
 • Τετρτη 23/05/2018:                Τμμα Τετρτης (09.30-11.00,  11.00-12.30, 12.30-14.00)
 • Πμπτη 24/05/2018:                Τμμα Πμπτης (09.30-11.00,  11.00-12.30, 12.30-14.00)
 • Παρασκευ 25/05/2018:          Τμμα Παρασκευς (09.30-11.00,  11.00-12.30, 12.30-14.00)

Η ονομαστικ κατανομ των φοιτητν στα γκρουπ εξτασης θα  αναρτηθε τις επμενες μρες και στην εσοδο του χρου που γνονται οι Εργαστηριακς Ασκσεις (1ος ροφος).

 

 ...

04/05/2018  

Σας ενημερνουμε τι στο σνδεσμο https://eudoxus.gr/Files/Paratasi_Earinou_2017-18.pdf θα βρετε το γγραφο του Υπουργεου Παιδεας σχετικ με την παρταση της περιδου διανομς και δηλσεων συγγραμμτων για τους φοιτητς.

Επισημανεται τι οι δηλσεις συγγραμμτων παρατενονται μχρι την Παρασκευ 18 Μαου 2018, εν η διανομ συγγραμμτων στους φοιτητς θα ολοκληρωθε την Παρασκευ 01 Ιουνου 2018.

Υπενθυμζεται τι οι φοιτητς υποχρεονται να προβον σε δλωση μαθημτων στο οικεο τμμα τους και δικαιονται να παραλβουν συγγρμματα μνο για τα μαθματα εκενα τα οποα χουν συμπεριλβει κατ το τρχον εξμηνο στη δλωση μαθημτων τους.

Επισημανεται τι βσει της ισχουσας νομοθεσας, οι φοιτητς που χουν υπερβε τα ν+2 τη σπουδν δεν δικαιονται δωρεν διδακτικ συγγρμματα.

Για οποιαδποτε διευκρνιση μπορετε πντα να απευθνεστε στο Γραφεο Αρωγς του Ευδξου.

 ...

03/05/2018  

Η βιβλιοθκη του τμματος θα παραμενει κλειστ την Παρασκευ 4/5. Τυχν καθυστερσεις δεν θα επιβαρυνθον με πρστιμο.

Εκ της βιβλιοθκης

 ...

: 03/05/2018  

Το Σββατο 5 Μαου στις 16.00, ο Χρης Αναστπουλος δνει μα ομιλα με θμα τον Κβαντικο Κσμο, στα πλασια του Patras Science Festival.

 

Χρος: Ελληνικ Ανοικτ Πανεπιστμιο

 

Για περισσοτερες πληροφορες

http://www.patras-science-festival.gr/event/o-kvantikos-kosmos/

 ...

& _ 2017-2018 02/05/2018  

Ενημερνουμε τους μεταπτυχιακος/ες φοιτητς/τριες του ΠΜΣ του Τμματος Φυσικς και των ΔΠΜΣ στην "Ηλεκτρονικ & Επεξεργασα της Πληροφορας" και στην "Επιστμη και Τεχνολογα των Πολυμερν" , τι η Ηλεκτρονικ Γραμματεα θα δχεται εκ νου ανανεσεις εγγραφν και δηλσεις μαθημτων απ 02/05/2018 ως και 06/05/2018, προκειμνου να αντιμετωπιστον προβλματα δυσλειτουργιν που παρουσιστηκαν.

Απο τη Γραμματεα.

 ...

, (2 10 ) 02/05/2018  

Ενημερνουμε τους φοιτητς/τριες τι η Ηλεκτρονικ Γραμματεα θα δχεται εκ νου δηλσεις μαθημτων απ 02/05 ως και 06/05, προκειμνου να αντιμετωπιστον προβλματα δυσλειτουργιν που παρουσιστηκαν.

 ...

27/04/2018  
Η αναπλρωση του Εργαστηρου Ψηφιακν Ηλεκτρονικν θα πραγματοποιηθε την Τρτη 8 Μαου 2018 στις 10:00 στο χρο του εργαστηρου.

ποια/ος φοιττρια/φοιτητς χει απουσα θα πρπει να προσλθει για αναπλρωση.

Επσης, θα πρπει να στελει email (gkoukiou@upatras.gr) στο οποο θα δηλνει την σκηση που χει για αναπλρωση.

 

Η Διδσκουσα,

Κοκιου Γεωργα

 ...

Mindspace Challenge 2018 27/04/2018  

Mindspace Challenge 2018

_Το μεγαλτερο φοιτητικ πργραμμα καινοτομας και επιχειρηματικτητας_

Αγαπητ φοιττρια, αγαπητ φοιτητ,

Το Mindspace [1] διοργαννει για 2η συνεχμενη χρονι ΤΟ ΜΕΓΑΛΤΕΡΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜ ΣΤΗΝ ΕΛΛΔΑ. 

Το Mindspace Challenge [2] ΡΧΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΕΤΕΡΗ ΦΟΡ ΣΤΗΝ ΠΤΡΑ, με σκοπ να δσει την ευκαιρα σε φοιτητς να κνουν τις ιδες τους πραγματικτητα.

Η πρωτοβουλα αυτ αποτελε μια πρκληση αλλ και μια φανταστικ ευκαιρα να κερδσεις γνση και να ιδανικ δκτυο επαφν, καθς λες οι ομδες θα χουν πρσβαση στο δκτυο
αποφοτων του Challenge.

16 ΟΜΔΕΣ-ιδες απ την Πτρα θα χουν την δυναττητα να παρακολουθσουν την 4-6 ΜΑΟΥ δωρεν εργαστρια που θα τους δοθε η ευκαιρα να δουλψουν πνω στο επιχειρηματικ τους project με
εξειδικευμνους εκπαιδευτς καθς και με τομα απ τον χρο της επιχειρηματικτητας. Στο τλος του εργαστηρου θα επιλεχθον 2 ομδες που θα συμμετσχουν στην τελικ φση του προγρμματος στην Αθνα.

Οι νικητριες ομδες του διαγωνισμο θα λβουν το παθλο των 8000 ΕΥΡ σε χρηματοδτηση και θα χουν την ευκαιρα να συμμετσχουν στο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ ΤΑΞΔΙ ΤΟΥ MINDSPACE ΣΤΙΣ ΗΠΑ.

Το πργραμμα αυτ αποτελε μετουσωση του ορματος του Mindspace, που εναι να εμπνεσει και να εκπαιδεσει φοιτητς να ασχοληθον με πρακτικ προβλματα που οδηγον σε χρσιμα
προντα και υπηρεσες. Μσω του Challenge 2017 ιδρθηκαν δη 5 ΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΣΕΙΣ και δημιουργθηκαν 30 ΝΕΣ ΘΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΑΣ. Οι προσδοκες μας για το 2018 μεγαλνουν μαζ με το διο το πργραμμα και με το σπουδαο δκτυο των συνεργατν μας.

Αν, λοιπν, ασχολεσαι με να καινοτμο project και θλεις να κνεις το επμενο βμα, μη χσεις τις μοναδικς ευκαιρες που προσφρει το Challenge. ΚΑΤΒΑΣΕ ΤΟ MOBILE APPLICATION ΤΟΥ MINDSPACE ΓΙΑ ΝΑ ΜΘΕΙΣ ΠΕΡΙΣΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΣΕΙΣ ΤΗΝ ΑΤΗΣΗ.

Περισστερες πληροφορες: challenge.mindspace.gr [3]

Mindspace Challenge video: https://youtu.be/sjxSScsGkK8 [4]

Facebook: https://goo.gl/GgEJbg

 ...

_ 2017-2018 26/04/2018  

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Καλονται οι μεταπτυχιακο/ες φοιτητς/τριες ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ του ΠΜΣ του Τμματος Φυσικς και των ΔΠΜΣ στην "Ηλεκτρονικ & Επεξεργασα της Πληροφορας" και στην "Επιστμη και Τεχνολογα των Πολυμερν", οι οποοι δεν χουν κνει ανανωση εγγραφς και δλωση μαθημτων για το εαριν εξμηνο του ακαδημακο τους 2017-2018, να προβον μεσα στις απαρατητες ενργειες καθς η ηλεκτρονικ γραμματεα θα παραμενει ανοικτ ως και τη Δευτρα 30 Απριλου 2018. Μετ τη λξη αυτς της προθεσμας θα κλεσει το σστημα και θα δημιουργηθον σοβαρ προβλματα στην ακαδημακ διαδικασα.

Απο τη Γραμματεα.

 ...

23/04/2018  

12ο Διεθνς Συνδριο στην Φυσικ των Προηγμνων Υλικν

Ανακοιννεται τι το 12ο Διεθνς Συνδριο στην Φυσικ των Προηγμνων Υλικν (12th  International Conference on Physics of Advanced Materials (ICPAM-12)) και το 3ο Σχολεο στην Φυσικ των Προηγμνων  Υλικν (3rd Autumn School on Physics of Advanced Materials (PAMS-3)) θα διεξαχθον στις 22-28 Σεπτεμβρου 2018 στο Ηρκλειο της Κρτης. Οι εκδηλσεις συνδιοργαννονται απ το Alexandru Ioan Cuza University και το ΤΕΙ Κρτης, μαζ με αναγνωρισμνα πανεπιστμια και ερευνητικ ιδρματα σε λο τον κσμο.

Ο κριος στχος του ICPAM-12 εναι να προσφρει να πεδο συζητσεων για επιστμονες που δραστηριοποιονται στη φυσικ των προηγμνων υλικν, των νων νανοτεχνολογιν και διατξεων, για να ανταλλξουν γνσεις και εμπειρα.

Για περισστερες πληροφορες οι ενδιαφερμενοι μπορον να ανατρχουν στην ιστοσελδα του Συνεδρου: https://www.icpam.ro/ να ρθουν σε επαφ με τον Καθ. Σ. Κουρ (couris@upatras.gr)

 ...

UP FM 20/04/2018  

βλ. συνημμνη ανακονωση
 

 ...

19/04/2018  

Η διαδικασα της ηλεκτρονικς συμπλρωσης των ερωτηματολογων απ φοιτητς θα πραγματοποιηθε απ τη Δευτρα 30 Απριλου ως και την Πμπτη 31 Μου 2018.

Δυναττητα συμπλρωσης των ηλεκτρονικν ερωτηματολογων για τα προπτυχιακ, εργαστηριακ και μεταπτυχιακ μαθματα, χουν οι φοιτητς που χουν δηλσει τα εν λγω μαθματα μσω της ηλεκτρονικς γραμματεας του ενιαου πληροφοριακο συστματος του Ψηφιακο λματος εντς της περιδου υποβολς των δηλσεων αλλ και των τοπικν συστημτων που λειτουργον σα Τμματα δεν χουν ενταχθε πλρως στο Ψηφιακ λμα.

Η ηλεκτρονικ συμπλρωση των ερωτηματολογων απ τους φοιτητς συμβλλει στη βελτωση του εκπαιδευτικο ργου και υλοποιεται με τρπο που διασφαλζεται η ανωνυμα τους. Η εσοδος στο ηλεκτρονικ σστημα γνεται μνο με τους προσωπικος κωδικος του κθε φοιτητ.

Για τη συμπλρωση των ερωτηματολογων και για περισστερες πληροφορες συνδεθετε στο https://ps.modip.upatras.gr/.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

Για τη συμπλρωση του ηλεκτρονικο ερωτηματολογου ακολουθετε τα παρακτω βματα:

 • Εσοδος στο https://ps.modip.upatras.gr/
 • Σνδεση με τη χρση του UPnet ID και του προσωπικο κωδικο σας.
 • Επιλογ μαθματος απ τη λστα των μαθημτων που εμφανζεται.
 • Συμπλρωση του ερωτηματολογου
 • Επιλογ «Υποβολ» στε να υποβλετε το ερωτηματολγιο για το συγκεκριμνο μθημα.
 • Συνεχζετε, σε χρνο της επιλογς σας, τη συμπλρωση των ερωτηματολογων και για τα υπλοιπα μαθματα της λστας.

 

Καταληκτικ ημερομηνα υποβολς ερωτηματολογων μχρι την 31η  Μαου 2018.

Σε περπτωση που αντιμετωπσετε οποιοδποτε πρβλημα, παρακαλομε επικοινωνστε με τη Γραμματεα της ΜΟ.ΔΙ.Π. στο modipsecr@upatras.gr

 ...

, (12 ) 02/04/2018  

βλ. συνημμνη ανακονωση

 

- Υπενθυμζουμε τι μθημα επιλογς απ λλο Τμμα του Πανεπιστημου δεν επιτρπεται στο 5ο και 6ο εξμηνο σπουδν.

- Οι φοιτητς "επ πτυχω" που καλονται να δηλσουν μαθματα χειμερινο εξαμνου σπουδν προκειμνου να συμμετσχουν στην διπλ εξεταστικ περοδο Ιουνου, δηλνουν μαθματα που δη χρωστον και χι να μαθματα.

- Παρακαλομε πως προσξετε ιδιατερα τσο στην συμπλρωση της σωστς φρμας δλωσης μαθημτων, σο και στην τρηση των καταληκτικν ημερομηνιν.

 ...

& _ 2017-2018 30/03/2018  

Καλονται οι μεταπτυχιακο φοιτητς του Διατμηματικο Προγρμματος Μεταπτυχιακν Σπουδν στην "Επιστμη & Τεχνολογα των Πολυμερν" να κνουν ανανωση εγγραφς και δλωση μαθημτων εαρινο εξαμνου ακαδημακο τους 2017-2018. Η ηλεκτρονικ γραμματεα θα παραμενει ανοιχτ κατ το χρονικ διστημα απ 30.03.2018 ως και 30.04.2018.

Περισστερες πληροφορες και ο σνδεσμος για πρσβαση στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα υπρχουν στην ιστοσελδα https://www.upatras.gr/el/e-upatras4student. Υπρχει επσης σχετικς σνδεσμος στην αρχικ σελδα του ιστοτπου του Τμματος με νδειξη «Ηλεκτρονικ Γραμματεα». Η εσοδος στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα γνεται με τον κωδικ χρστη που χουν παραλβει οι φοιτητς απ τη Γραμματεα του Τμματς τους και χρησιμοποιεται σε λες της υπηρεσες Τηλεματικς του Πανεπιστημου Πατρν  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ). Αναλυτικς οδηγες υπρχουν στο εγχειρδιο χρσης το οποο βρσκεται στον κατλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετ την εισαγωγ στο σστημα. Σε περπτωση που υπρξουν προβλματα με την λειτουργικτητα την εγκυρτητα των κωδικν σας, παρακαλομε απευθυνθετε εγκαρως στο Τμμα Δικτων και χι στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς.

Ως browser να χρησιμοποιεται μνο ο INTERNET EXPLORER.

Απ τη Γραμματεα.

 ...

& _ 2017-2018 30/03/2018  

Καλονται οι μεταπτυχιακο φοιτητς του Διατμηματικο Προγρμματος Μεταπτυχιακν Σπουδν στην "Ηλεκτρονικ & Επεξεργασα της Πληροφορας" να κνουν ανανωση εγγραφς και δλωση μαθημτων εαρινο εξαμνου ακαδημακο τους 2017-2018. Η ηλεκτρονικ γραμματεα θα παραμενει ανοιχτ κατ το χρονικ διστημα απ 30.03.2018 ως και 30.04.2018.

Περισστερες πληροφορες και ο σνδεσμος για πρσβαση στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα υπρχουν στην ιστοσελδα https://www.upatras.gr/el/e-upatras4student. Υπρχει επσης σχετικς σνδεσμος στην αρχικ σελδα του ιστοτπου του Τμματος με νδειξη «Ηλεκτρονικ Γραμματεα». Η εσοδος στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα γνεται με τον κωδικ χρστη που χουν παραλβει οι φοιτητς απ τη Γραμματεα του Τμματς τους και χρησιμοποιεται σε λες της υπηρεσες Τηλεματικς του Πανεπιστημου Πατρν  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ). Αναλυτικς οδηγες υπρχουν στο εγχειρδιο χρσης το οποο βρσκεται στον κατλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετ την εισαγωγ στο σστημα. Σε περπτωση που υπρξουν προβλματα με την λειτουργικτητα την εγκυρτητα των κωδικν σας, παρακαλομε απευθυνθετε εγκαρως στο Τμμα Δικτων και χι στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς.

Ως browser να χρησιμοποιεται μνο ο INTERNET EXPLORER.

Απ τη Γραμματεα.

 ...

_ 2017-2018 30/03/2018  

Καλονται οι μεταπτυχιακο φοιτητς του Προγρμματος Μεταπτυχιακν Σπουδν του Τμματος Φυσικς να κνουν ανανωση εγγραφς και δλωση μαθημτων εαρινο εξαμνου ακαδημακο τους 2017-2018. Η ηλεκτρονικ γραμματεα θα παραμενει ανοιχτ κατ το χρονικ διστημα απ 30.03.2018 ως και 30.04.2018.

Περισστερες πληροφορες και ο σνδεσμος για πρσβαση στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα υπρχουν στην ιστοσελδα https://www.upatras.gr/el/e-upatras4student. Υπρχει επσης σχετικς σνδεσμος στην αρχικ σελδα του ιστοτπου του Τμματος με νδειξη «Ηλεκτρονικ Γραμματεα». Η εσοδος στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα γνεται με τον κωδικ χρστη που χουν παραλβει οι φοιτητς απ τη Γραμματεα του Τμματς τους και χρησιμοποιεται σε λες της υπηρεσες Τηλεματικς του Πανεπιστημου Πατρν  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ). Αναλυτικς οδηγες υπρχουν στο εγχειρδιο χρσης το οποο βρσκεται στον κατλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετ την εισαγωγ στο σστημα. Σε περπτωση που υπρξουν προβλματα με την λειτουργικτητα την εγκυρτητα των κωδικν σας, παρακαλομε απευθυνθετε εγκαρως στο Τμμα Δικτων και χι στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς.

Ως browser να χρησιμοποιεται μνο ο INTERNET EXPLORER.

ΣΗΜ: Ανανωση εγγραφς στο εαριν εξμηνο θα πρπει να κνουν και οι Υποψφιοι Διδκτορες οι οποοι χουν ενταχθε στην ηλεκτρονικ γραμματεα.

Απ τη Γραμματεα.

 ...

, (2 10 ) 30/03/2018  
Δηλσεις  Μαθημτων Εαρινο Εξαμνου ακ. τους 2017-2018 - Ηλεκτρονικ Γραμματεα
 
Ενημερνουμε τους/τις φοιτητς/τριες που χουν πρσβαση στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα τι το σστημα χει ανοξει για δηλσεις μαθημτων εαρινο εξαμνου σπουδν και θα παραμενει ανοιχτ μχρι και την 30/04/2018.
 
Σχετικς σνδεσμος υπρχει στην αρχικ σελδα του ισοτπου του Τμματος με νδειξη «Ηλεκτρονικ Γραμματεα». Η εσοδος στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα γνεται με τον κωδικ χρστη που χουν παραλβει οι φοιτητς απ τη Γραμματεα του Τμματς τους και χρησιμοποιεται σε λες της υπηρεσες Τηλεματικς του Πανεπιστημου Πατρν  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ).
 
Αναλυτικς οδηγες υπρχουν στο εγχειρδιο χρσης το οποο βρσκεται στον κατλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετ την εισαγωγ στο σστημα.
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Οι φοιτητς/τριες που δεν χουν κνει ανανωση εγγραφς στις προβλεπμενες ημερομηνας, παρακαλονται να προβον σε αυτ τη διαδικασα πριν τη δλωση μαθημτων.

- Οι φοιτητς/τριες θα πρπει πρτα να δηλσουν τα μαθματα που χρωστον απ προηγομενα εξμηνα και μετ να προχωρσουν στη δλωση μαθημτων του τρχοντος εξαμνου σπουδν τους.

- Οι δηλσεις μαθημτων χειμερινο εξαμνου σπουδν για την διπλ εξεταστικ του Ιουνου 2018 (αφορ μνο φοιτητς "επ πτυχω") θα πραγματοποιηθε σε μεταγενστερο χρνο.

 ...

_700 30/03/2018  
Το δρυμα Κρατικν Υποτροφιν (ΙΚΥ), στο πλασιο της Πρξης «Ενσχυση του ανθρπινου ερευνητικο δυναμικο μσω της υλοποησης διδακτορικς ρευνας»- 2ος  Κκλος και σε εφαρμογ του Κανονισμο του Προγρμματος (Απφαση 38060/Ζ1/06.03.2018, ΦΕΚ 876/τ.Β’/13.03.2018,πως εκστοτε ισχει), προκηρσσει 700 θσεις υποτροφιν, μγιστης διρκειας τριν (3) ετν, για εκπνηση διδακτορικς διατριβς στην ΕλλδαΤο πργραμμα απευθνεται σε υποψφιους διδκτορες, των οποων η Τριμελς Συμβουλευτικ Επιτροπ χει οριστε μετ την 01/01/2016, στους παρακτω επιστημονικος τομες:
 • Φυσικς Επιστμες και Επιστμες Μηχανικο,
 • Επιστμες Ζως
 • Κοινωνικς και Ανθρωπιστικς Επιστμες.
Η πρξη υλοποιεται στο πλασιο του Επιχειρησιακο Προγρμματος «Ανπτυξη Ανθρπινου Δυναμικο, Εκπαδευση και Δια Βου Μθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020), που συγχρηματοδοτεται απ το Ευρωπακ Κοινωνικ Ταμεο (Ε.Κ.Τ.).
Οι ενδιαφερμενοι θα πρπει να υποβλουν σχετικ ατηση σε ηλεκτρονικ μορφ ως τις 17/4/2018 και στην συνχεια ως 24/4/2018, φκελο υποψηφιτητας (ατηση σε ντυπη μορφ και σχετικ δικαιολογητικ).
λες οι πληροφορες παρχονται στον υπερσνδεσμο του ΙΚΥ:
 
Καλονται οι ενδιαφερμενοι, πριν προβον στην υποβολ ατησης, να μελετσουν προσεκτικ λες τις παρεχμενες πληροφορες κυρως την «Επικαιροποιημνη Πρσκληση υποβολς αιτσεων – υποψηφιοττων» καθς και τις «Συχνς Ερωτσεις – Απαντσεις».
Περαιτρω πληροφορες  και διευκρινσεις παρχονται  απ το δρυμα Κρατικν Υποτροφιν (ΙΚΥ - Λεωφ. Εθνικς Αντιστσεως 41, 142 34 Να Ιωνα) στα τηλφωνα 210-3726394, 210-3726355 και 210-3726357 καθς και στο e-mail: infoteam@iky.gr.
 
Ο Πρεδρος του Διοικητικο Συμβουλου του ΙΚΥ
Κυρικος Αθανασου
Ομτιμος Καθηγητς Ε.Κ.Π.Α.
 ...

29/03/2018  

βλ. συνημμνο γγραφο.

 ...

_ 27/03/2018  
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Το Σεμινριο Υγιεινς & Ασφλειας για τους πρωτοετες μεταπτυχιακος φοιτητς και υποψφιους διδκτορες του Πανεπιστημου Πατρν θα διεξαχθε την Δευτρα 16/04/2018 και Τρτη 17/04/2018 απ 8.30 ως 14.30
στο Συνεδριακ Πολιτιστικ Κντρο του Πανεπιστημου Πατρν. 
Υπενθυμζουμε τι σμφωνα με απφαση της Συγκλτου η παρακολοθηση του Σεμιναρου εναι υποχρεωτικ και αποτελε απαρατητη προπθεση για την απονομ του αντστοιχου μεταπτυχιακο ττλου. Εξαιρονται α) οι υποψφιοι διδκτορες που χουν παρακολουθσει το Σεμινριο Υγιεινς & Ασφλειας ως μεταπτυχιακο φοιτητς σε εππεδο Μεταπτυχιακο Διπλματος Ειδκευσης β) οι φοιτητς των Τμημτων του Αγρινου, για τους οποους θα διοργανωθε σεμινριο στο Αγρνιο σε ημερομηνα που θα ανακοινωθε αργτερα γ) οι ΜΦ του ΔΠΜΣ "Δημσια Υγεα" του Τμματος Ιατρικς.
 
Σας αποστλλουμε την απφαση της Συγκλτου για το σεμινριο. Το πργραμμα του σεμιναρου θα αναρτηθε στον ισττοπο του Γραφεου Τεχνικο Ασφαλεας και Ιατρο Εργασας (http://osh.upatras.gr).
 
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

 ...

26/03/2018  

Η μεταπτυχιακ φοιττρια του ΠMΣΕ στην Ηλεκτρονικ & Επικοινωνες (Ραδιοηλεκτρολογα) κ. Σταυρολα Καπουλα (Α.Μ. 1058034), θα παρουσισει την Μεταπτυχιακ Διπλωματικ Εργασα της με ττλο:

“Σχεδαση κυκλωμτων κλασματικς τξης

με μειωμνη διασπορ των τιμν των στοιχεων τους ”.

Η παρουσαση θα γνει την Πμπτη 29/03/2018, στις 12.30, στην αθουσα Φ3 (2ος ροφος, κτιρου-Β Φυσικς).

Καλονται οι ενδιαφερμενοι να την παρακολουθσουν.

Ο επιβλπων

Κ. Ψυχαλνος, Καθηγητς

 ...

& 21/03/2018  
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Σας ενημερνουμε πως το Σεμινριο Υγιεινς & Ασφλειας για τους πρωτοετες μεταπτυχιακος φοιτητς και υποψφιους διδκτορες θα διεξαχθε στις 16 και 17 Απριλου 2018 στις εγκαταστσεις του Πανεπιστημου στην Πτρα (ο τπος διεξαγωγς και το πργραμμα θα σταλον σε νετερη ανακονωση).
Υπενθυμζουμε πως η παρακολοθηση του Σεμιναρου Υγιεινς & Ασφλειας εναι υποχρεωτικ σμφωνα με την απφαση της Συγκλτου και αποτελε απαρατητη προπθεση για την απονομ του αντστοιχου μεταπτυχιακο ττλου. Εξαιρονται οι υποψφιοι διδκτορες που χουν παρακολουθσει το Σεμινριο Υγιεινς & Ασφλειας ως μεταπτυχιακο φοιτητς σε εππεδο Μεταπτυχιακο Διπλματος Ειδκευσης. 

 

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 
 
 ...

20/03/2018  

Η βιβλιοθκη του τμματος θα παραμενει κλειστ την Τετρτη 21/3. Τυχν καθυστερσεις δεν θα επιβαρυνθον με πρστιμο.

Εκ της βιβλιοθκης

 ...

Copernicus 20/03/2018  

Tο Εργαστριο Φυσικς της Ατμσφαιρας του Τμματος Φυσικς του Πανεπιστημου Πατρν διοργαννει και φτος την εκδλωση για την Παγκσμια Ημρα Μετεωρολογας και το Πργραμμα Copernicus, στο Συνεδριακ Κντρο του Πανεπιστημου Πατρν, Παρασκευ, 23 Μαρτου 2018, ρα 11:00, Αθουσα ΙΙ-10.

Η παρακολοθηση της ημερδας εναι ελεθερη για λους τους φοιτητς και θα δοθον βεβαισεις συμμετοχς.

Η φετινο εορτασμο σε λο τον κσμο χουν ως αντικεμενο την προστασα απ τα ακραα καιρικ φαινμενα και την κλιματικ αλλαγ, υπ τον ττλο “Weather Smart – Climate Ready” και αυτ θα εναι η πρτη διλεξη της ημερδας απ τον Καθηγητ κ. κ. Αθανσιου Αργυρου.

Στη συνχεια, ο Δρ. Μιχλης Σιοτας, Μετεωρολγος του Κντρου Μετεωρολογικν Εφαρμογν του Οργανισμο Ελληνικν Γεωργικν Ασφαλσεων, θα αναλσει τα ακραα καιρικ φαινμενα στην Ελλδα με μφαση στους σφωνες ξηρς και θλασσας και την αυξημνη συχντητ τους στη βορειοδυτικ Πελοπννησο.

Τλος, ο κ. Γαβριλ Μαυρλλης, Διευθνων Σμβουλος της Geospatial Enabling Technologies, θα  παρουσισει τις ευκαιρες και τις προκλσεις απ την αξιοποηση των ανοικτν δεδομνων Παρατρησης της Γης του Ευρωπακο Αποθετηρου Copernicus.

Μετ το τλος των ομιλιν, οι προσκεκλημνοι και τα μλη του Εργαστηρου Φυσικς της Ατμσφαιρας θα εναι στη διθεση του κοινο, για να απαντσουν σε ερωτσεις σχετικς με επκαιρα μετεωρολογικ και κλιματολογικ θματα αιχμς.

Το Τμμα Φυσικς αποτελε μλος του Network of Copernicus Academy, του Δικτου Ευρωπακν Πανεπιστημων, Ερευνητικν Ινστιτοτων και Οργανισμν που χει ως σκοπ την ανπτυξη διαλξεων, σεμιναρων κατρτισης, πρακτικς σκησης, καθς και εκπαιδευτικο και επιμορφωτικο υλικο για την ενημρωση της επμενης γενις ερευνητν, επιστημνων και επιχειρηματιν για το Ευρωπακ Πργραμμα Copernicus και τη χρση των υπηρεσιν του στο μγιστο των δυνατοττων τους.

 ...

19/03/2018  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η δημσια παρουσαση των Μεταπτυχιακν Διπλωματικν Εργασιν Ειδκευσης στα πλασια του ΠΜΣ "Θεωρητικ, Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ" του  Τμματος Φυσικς
1) του Μεταπτυχιακο Φοιτητ Βασλειου Περγαντ με ττλο:
   «να νο τριπλ μικρς μζας σστημα αστρων απ τον κατλογο Northern Sky Variability Survey »
και
2) του Μεταπτυχιακο Φοιτητ Κωσταντνου Ζρβα με ττλο:
«Τρτα σματα μαγνητικ δραστηριτητα σε διπλ αστρικ συστματα;»
 
θα πραγματοποιηθον τη Δευτρα 19 Μαρτου 2018 και ρα 12:30 μμ
στην Αθουσα Συνεδρισεων  του Τμματος Φυσικς (νο κτριο, 2ος ροφος).
 
Η Τριμελς Εξεταστικ Επιτροπ
Επκ. Καθηγτρια Χριστοπολου Ε-Π, Τμμα, Πανεπιστμιο Πατρν
( Επιβλπουσα Καθηγτρια)
Καθηγητς Γερογιννης Βασλης, Τμμα Φυσικς , Πανεπιστμιο Πατρν
Επικ. Καθηγητς  Ψυλλκης Ζαχαρας, Τμμα Φυσικς, Πανεπιστμιο Πατρν
 ...

15/03/2018  
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Η δημσια παρουσαση της Διδακτορικς Διατριβς
της Υποψφιας Διδκτορος του Τμματος Φυσικς
 κας.  Ευθυμας Ρμου
 με ττλο:
 "Μελτη της μεσομορφικς συμπεριφορς υγροκρυσταλλικν ολιγομερν και δυαδικν συστημτων, που εμφανζουν δο νηματικς φσεις",
θα πραγματοποιηθε την Παρασκευ 16 Μαρτου και ρα 11:30 πμ
στην Αθουσα Συνεδρισεων του Τμματος Φυσικς του Πανεπιστημου Πατρν
(2ο ροφος, κτριο Γ’). 
 
Η τριμελς Επιτροπ,
Δημτριος Αναστασπουλος, Αν. Καθηγητς, Τμμα Φυσικς
Σταυρολα Γεωργ, Καθηγτρια, Τμμα Φυσικς
Παναγιτα Καραχλιου, Επικ. Καθηγτρια, Τμμα Φυσικς (επιβλπουσα)
 ...

2017-18 15/03/2018  

Σμφωνα με το γγραφο (https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2017-18.pdf) του Υπουργεου Παιδεας, η διανομ συγγραμμτων για το εαριν εξμηνο θα ξεκινσει την Τρτη 20 Μαρτου 2018 και θα ολοκληρωθε την Παρασκευ 18 Μαου 2018.

Οι δηλσεις συγγραμμτων των φοιτητν θα ξεκινσουν την Τρτη 20 Μαρτου 2018 και θα ολοκληρωθον την Παρασκευ 4 Μαου 2018.

Υπενθυμζεται τι οι φοιτητς υποχρεονται να προβον σε δλωση μαθημτων στο οικεο τμμα τους και δικαιονται να παραλβουν συγγρμματα μνο για τα μαθματα εκενα τα οποα χουν συμπεριλβει κατ το τρχον εξμηνο στη δλωση μαθημτων τους.

Επισημανεται τι βσει της ισχουσας νομοθεσας, οι φοιτητς που χουν υπερβε τα ν+2 τη σπουδν δεν δικαιονται δωρεν διδακτικ συγγρμματα.

Για περαιτρω διευκρινσεις απορες μπορετε πντα να απευθνεστε στο Γραφεο Αρωγς Χρηστν του Ευδξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

 ...

18 15-18 2018. 14/03/2018  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι φοιτητς του Τμματος Φυσικς που θα συμμετσχουν στο 18Ο Συνδριο της νωσης Ελλνων Φυσικν στη Θεσσαλονκη απ 15 ως 18 Μαρτου 2018, και οι οποοι θα προσκομσουν στη Γενικ Συνλευση του Τμματος σχετικ βεβαωση συμμετοχς  τους , η απουσα τους  θα αιτιολογηθε απ τη Γενικ Συνλευση του Τμματος.

Ο Πρεδρος του Τμματος.

 

 ...

2018 14/03/2018  

Ενημερνουμε τους προς ορκωμοσα φοιτητς/τριες τι η Τελετ Ορκωμοσας της Πμπτης 22/03 θα γνει στο Αμφιθατρο ΑΑ Κτιρου Διοκησης – Πρυτανεα και ρα 14:30.

Παρακαλονται οι προς ορκωμοσα φοιτητς/τριες πως βρσκονται στη Γραμματεα του Τμματος μα ρα πριν την ορκωμοσα, τοι στις 13:00-13:15.

 

  Α.Μ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
  5464 ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΩΤΙΟΣ
  4698 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΦΙΛΛΙΠΠΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
  3953 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  4703 ΕΞΑΡΧΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
  5036 ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΧΑΡΑ ΣΑΒΒΑΣ
  5037 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΑΒΒΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ
  5034 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΧΛΟΗ ΧΡΗΣΤΟΣ
  5501 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
  4714 ΚΑΠΑΤΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  5115 ΚΑΤΗ ΔΑΦΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
  5302 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
  5120 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  5313 ΚΟΤΡΟΤΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
  5323 ΛΥΓΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  4757 ΜΑΧΑΛΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
  5333 ΜΕΡΟΠΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΕΛΙΣΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  4964 ΜΠΑΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΤΥΧΙΟΣ
  5346 ΜΠΕΓΙΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  4770 ΝΑΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  4781 ΠΑΠΑΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  5368 ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  1002507/5759 ΠΕΤΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΩΠΑΣ
  4064 ΠΕΤΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
  4592 ΠΙΠΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  5636 ΣΑΒΒΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
  1002500/5693 ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  5184 ΣΟΥΣΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
  4849 ΤΖΙΝΙΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  5394 ΤΣΟΥΛΕΑ ΗΛΙΑΝΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
  5614 ΧΑΣΑΜΠΑΛΗΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  5617 ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
  5029 ΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
  5667 ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ
 ...

08/03/2018  

Βρθηκαν γυαλι ορσεως στο εργαστριο Φυσικς IV .

Τα γυαλι βρσκονται στην γραμματεα του τμματος (κ. Λρας).

Κατσιδμας Κ.

 ...

AIESEC 07/03/2018  

Στο επισυναπτμενο αρχεο θα βρετε πληροφορα και ενημρωση για το πργραμμα του εθελοντισμο, Global Volunteer.

 

Β. Αναστασπουλος

 ...

_ & 06/03/2018  
Αναβλλεται η διδασκαλα του μαθματος "Ατομικ & Μοριακ Φυσικ" την Τρτη 06 Μαρτου 2018, λγω προσωπικο κωλματος του διδσκοντος.
 
Ο Διδσκων.
Ε. Βιτωρτος
 ...

06/03/2018  

Στο Υπολογιστικ Κντρο του Τμματος Φυσικς χουν ανακοινωθε τα τελικ τμματα του Εργαστηρου Προγραμματισμο ΙΙ, μετ τις αλλαγς που γιναν.

πως, εχε ανακοινωθε στην ανακονωση εγγραφς, τα τμματα εναι χωρητικτητας 27 ατμων. Σε μνο ειδικς περιπτσεις (Εργ. Φυσικς ΙΙ), θα μποροσαμε

να δεχτομε μχρι 30 τομα, μετ απ επικοινωνα με τον κ. Αναστασπουλο.

σοι/σες φοιτητς/φοιττριες γρφτηκαν σε Τμματα της Τρτης, που εχαν συμπληρωθε οι 27 θσεις, ως υπερριθμοι, χωρς να χουν εργαστριο Φυσικς ΙΙ την Πμπτη,

μεταφρθηκαν στο τμμα της Πμπτης 15:00-16:00.

 

Β. Αναστασπουλος


 

 ...

02/03/2018  

Οι παραδσεις του μαθματος "Συστματα Ηλιακς Ενργειας" θα πραγματοποιονται κθε Τρτη 14:00 - 17:00 στην αθουσα Φ5

 

Ο διδσκων,

Συρροκστας Γιργος

 ...

01/03/2018  

Οι παρακτω φοιτητς παρακαλονται να προσλθουν την Τρτη 6/3/2018 και ρα 11:00

στο χρο του εργαστηρου για ενημρωση και χωρισμ σε ομδες.

Η παρουσα των φοιτητν εναι απαρατητη.

Α.Α.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Α.Μ.

Α.Α.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Α.Μ.

1

ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

1018952

16

ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1019813

2

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

5468

17

ΜΙΤΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

1019919

3

ΒΛΑΧΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

5844

18

ΜΠΑΚΑΣ ΟΡΦΕΑΣ

5543

4

ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

1019119

19

ΞΕΡΡΑ ΣΟΦΙΑ

5694

5

ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

1019139

20

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΙΩΑΝΝΑ

1020191

6

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΣ

5480

21

ΠΑΤΟΥΝΗ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ

1020227

7

ΓΙΑΝΝΑΚΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

5820

22

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

5679

8

ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

1019362

23

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1020254

9

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΒΛΑΣΣΙΟΣ

5876

24

ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5584

10

ΚΑΛΤΣΟΥΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

1019450

25

ΣΚΑΜΑΓΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5825

11

ΚΑΤΣΙΚΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

5680

26

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5703

12

ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ

1019567

27

ΣΤΙΒΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ

5841

13

ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

5409

28

ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ

1020933

14

ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ

1019700

29

ΦΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

5638

15

ΛΑΛΑΟΥΔΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ

5842

30

ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

5877

 

 ...

, & 27/02/2018  

Το μθημα της Τετρτης 28/2 θα γνει στις 13.00 και χι στις 14.00 στην αθουσα Φ2.

 

Η διδσκουσα

Π. Καραχλιου

 ...

2018 23/02/2018  

 Καλονται οι φοιτητς/τριες που χουν καταστε πτυχιοχοι (χει κατατεθε στη Γραμματεα ο τελευταος τους βαθμς) και επιθυμον να συμμετσχουν στην ορκωμοσα της 22ας Μαρτου 2018 και ρα 14:30, να καταθσουν τα απαρατητα δικαιολογητικ στην Γραμματεα (αυτοπροσπως ταχυδρομικ) το αργτερο μχρι την Παρασκευ 09/03/2018.

 

            Οι φοιτητς/τριες πρπει να:

 • καταθσουν ατηση ορκωμοσας (επισυνπτεται στην ανακονωση),
 • επιστρψουν την ακαδημακ τους ταυττητα (εφσον χουν παραλβει). Σε περπτωση μη παραλαβς κατατθεται υπεθυνη δλωση (επισυνπτεται στην ανακονωση), εν σε περπτωση απλειας προ­σκο­μ­ζεται σχετικ βεβαωση απ την Αστυνομα και χι ΥΔ απωλεας,
 • προσκομσουν βεβαωση απ την Φοιτητικ Μριμνα που να βεβαινει τι δεν χουν εκκρεμτητες στισης και στγασης. Σε περπτωση που δεν εχαν ποτ στιση και στγαση απ το Πανεπιστμιο Πα­τρν, συμπληρνεται ανλογη υπεθυνη δλωση (επισυνπτεται στην ανακονωση),
 • σε περπτωση που εχαν ιατροφαρμακευτικ περθαλψη απ’ το Πανεπιστμιο Πατρν, να επιστρψουν το Βιβλιριο Υγεας. Διαφορετικ συμπληρνεται η ανλογη υπεθυνη δλωση (επι­συνπτεται στην ανακονωση).

 

Εφιστομε ιδιαιτρως την προσοχ στους ενδιαφερμενους για την να διαδικασα που προη­γεται της ορκωμοσας. Βσει της υπ’ αριθμ. 48/12-1-2015 απφασης της Συγκλτου του Πανεπιστημου, «οι φοιτητς/τριες θα πρπει να δηλσουν εγγρφως τι επιβεβαινουν τα προσωπικ στοιχεα που τηρονται στη μερδα τους και λαβαν γνση του τελικο βαθμο πτυχου τους». Ως εκ τοτου, θα πρπει εντς εξαιρετικ περιορισμνης προθεσμας να απαντσουν σε ηλεκτρονικ μνυμα που θα τους αποσταλε εν ευθτω χρνω μετ την ολοκλρωση του ελγχου της καρτλας τους, επιβεβαινοντας τα ως νω αναφερθντα προσωπικ στοιχεα τους, καθς και τον βαθμ πτυχου.

 

Στην περπτωση που η Γραμματεα δεν λβει σχετικ επιβεβαωση, ο φοιτητς δεν θα ορκιστε.

 

Οι προς ορκωμοσα φοιτητς/τριες την ημρα της ορκωμοσας πρπει να βρσκονται στην Γραμ­ματεα του Τμματος 1 ρα νωρτερα απ την ρα της ορκωμοσας τοι στις 13.30 π.μ., προκειμνου να υπογρ­ψουν για την παρουσα τους.

 

Παρα­κα­λομε για την τρηση των ως νω αποκλειστικν ημερομηνιν και προποθσεων.

 ...

“ ” 21/02/2018  

Η ναρξη της διδασκαλας του μαθματος “Σγχρονη Φυσικ” 
θα πραγματοποιηθε την Πμπτη 22/2/2018 και ρα 15:00 στο αμφιθατρο Α11.

Ο διδσκων

Κ. Παπαγγελς

 ...

21/02/2018  
Οι παραδσεις του μαθματος επιλογς 8ου εξαμνου 'Υλικ και Διατξεις Μικροηλεκτρονικς'
θα αρχσουν την Τετρτη 28 Φεβρουαρου 2018 στην αθουσα Φ2.
Οι φοιτητς που επιθυμον να παρακολουθσουν το μθημα παρακαλονται να αποστελουν σχετικ
e-mail στους διδσκοντες Δ. Σκαρλτο και Λ. Παλλη. Θα προηγηθε σντομη ενημερωτικ
συνντηση την Τρτη 28 Φεβρουαρου 2018 στις 15:00 στο γραφεο του Δ. Σκαρλτου
Οι διδσκοντες
Δ. Σκαρλτος-Λ.Παλλης"
 ...

21/02/2018  
Καλονται οι φοιτητς που επιθυμον να παρακολουθσουν το μθημα επιλογς 
"ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ" στην πρτη συνντηση 
τη Δευτρα 26/2, στις 1:30 μμ, στο γραφεο του διδσκοντα.

Ο διδσκων
Λεωνδας Παλλης
 ...

/ 21/02/2018  

Η ναρξη των διαλξεων/παραδσεων του μαθματος «Εισαγωγ στην Αρχιτεκτονικ των Μικροπολογιστν» θα γνει την Παρασκευ 02/03/2018 και ρα 11:00 στην αθουσα Φ3.

Ο διδσκων

 ...

_ 21/02/2018  

Οι μεταπτυχιακο φοιτητς του ΠΜΣ του Τμματος Φυσικς στην Ειδκευση "Φωτονικ - Laser" που επιθυμον να παρακολουθσουν το μθημα επιλογς εαρινο εξαμνου "Μη Γραμμικ Οπτικ στις Οπτικς νες" να επικοινωνσουν με το διδσκοντα κ. Περσοφνη στο e-mail pet-per@physics.upatras.gr.

Ο Διδσκων.

 ...

& 2018 21/02/2018  
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Οι τελετς Απονομς Μεταπτυχιακν Διπλωμτων Ειδκευης και Καθομολγησης Διδακτρων του Τμματος Φυσικς, θα πραγματοποιηθον ως ακολοθως:
στην αθουσα Τελετν "Οδυσσας Ελτης" ΑΚτριο Διοκησης, 1ος ροφος, ως ακολοθως:
 
Απονομ Μεταπτυχιακν Διπλωμτων Ειδκευσης
Δευτρα 12 Μαρτου 2018 και ρα 10:00.
 
Καθομολγηση Διδακτρων
Τετρτη 14 Μαρτου 2018 και ρα 10:30.
 
ΣΗΜ: Οι μεταπτυχιακο φοιτητς και υποψφιοι διδκτορες που θα συμμετχουν στις παραπνω τελετς θα πρπει να βρσκονται την συγκεκριμνη ημρα, μισ ρα τουλχιστον νωρτερα, στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς.
 
βλ. συνημμνο πργραμμα τελετν
Εκ της Γραμματεας.
 ...

21/02/2018  

Καλονται οι φοιτητς που επιθυμον να παρακολουθσουν το μθημα επιλογς "ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ" στην πρτη συνντηση τη Δευτρα 26/2, στις 1:30 μμ, στο γραφεο του διδσκοντα.

 

 

Ο διδσκων

Λεωνδας Παλλης

 ...

ӻ 21/02/2018  

Καλονται οι φοιτητς/φοιττριες που επιθυμον να παρακολουθσουν το μθημα «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ» να αποστελουν ηλεκτρονικ μνυμα σε ναν απ τους διδσκοντες μχρι την Παρασκευ 23-02-2018.

vgeroyan@upatras.gr

terzis@physics.upatras.gr

vxloukop@physics.upatras.gr

 

 

Οι διδσκοντες

 

Βασλειος Γερογιννης, Καθηγητς

Ανδρας Τερζς, Καθηγητς

Βασλειος Λουκπουλος, Αν/της Καθηγητς

 ...

޻ 20/02/2018  

H ναρξη των παραδσεων του μαθματος «Μικροηλεκτρονικ» θα γνει την Πμπτη 01/03/2018 και ρα 10:00 στην αθουσα Φ3.

Οι διδσκοντες

 ...

20/02/2018  

Σας ενημερνουμε τι η ναρξη των παραδσεων του μαθματος επιλογς «Ιατρικ Φυσικ» θα γνει τη Δευτρα 26 Φεβρουαρου 2018 και ρα 10:00 στην αθουσα Φ7.

Οι Διδσκοντες.

 ...

19/02/2018  

Οι εγγραφς στο Εργαστριο Προγραμματισμο ΙΙ θα πραγματοποιηθον απ την Τρτη 20/2/2018 ως και την Παρασκευ 23/2/2018 απ τις 9:00-13:00 στο χρο του Υπολογιστικο κντρου του Τμματος Φυσικς.

Το εργαστριο θα εναι διρκειας 1 ρας και θα υπρχουν 6 συνολικ  εργαστηριακ τμματα αν εβδομδα.

Τα εργαστηριακ τμματα εναι τα εξς:

1) Τρτη 13:00-14:00

2) Τρτη 14:00-15:00

3) Τρτη 15:00-16:00

4) Πμπτη 13:00-14:00

5) Πμπτη 14:00-15:00

6) Πμπτη 15:00-16:00

Κθε εργαστηριακ τμμα χει μγιστη χωρητικτητα 27 ατμων.

Προσοχ σοι χουν εγγραφε σε κποια απ τις ομδες της Τρτης στο Εργαστριο Φυσικς ΙΙ, θα πρπει να επιλξουν κποιο τμμα

της Πμπτης για το Εργαστριο Προγραμματισμο ΙΙ, οι οποοι χουν και προτεραοτητα σε αυτ τα τμματα.

Αντστοιχα, σοι χουν εγγραφε σε κποια απ τις ομδες της Πμπτης στο  Εργαστριο Φυσικς ΙΙ, θα πρπει να επιλξουν κποιο

τμμα της Τρτης για το Εργαστριο Προγραμματισμο ΙΙ, οι οποοι χουν και προτεραιτητα σε αυτ τα τμματα.

 

Η ναρξη του Εργαστηρου Προγραμματισμο ΙΙ θα πραγματοποιηθε για τα τμματα της Τρτης, την Τρτη 13/03/2018 και αντστοιχα

για τα τμματα της Πμπτης, την Πμπτη 15/3/2018.

Το εργαστριο θα διαρκσει για 9 εβδομδες.

Θα πρπει να χετε πντα μαζ σας το Φυλλδιο που θα σας δοθε κατ την εγγραφ σας, καθς και τους κωδικος εισδου στον υπολογιστ που σας

εχε δοθε στο Εργαστριο Προγραμματισμο Ι.

 

Για οποιοδποτε πρβλημα να επικοινωνσετε με τον Υπεθυνο του εργαστηρου κ. Αναστασπουλο vassilis@upatras.gr

 

Ρο, 19/02/2018

Εκ του Εργαστηρου

 ...

, . 19/02/2018  

Φυσικ των Πολυμερν, Σνθετων και Υγροκρυσταλλικν Υλικν

Οι παραδσεις του μαθματος θα ξεκινσουν
τη Δευτρα 26/2 σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.

Η διδσκουσα
Π. Καραχλιου

 ...

(8 ) 18/02/2018  

Εργαστριο Αναλογικν Ηλεκτρονικν

(8ο εξμηνο)

 • To Εργαστριο Αναλογικν Ηλεκτρονικν (8ο εξμηνο) θα ξεκινσει την Δευτρα 05/03/2018

Προσοχ

 • Η 1η εργαστηριακ σκηση (SPICE), θα πραγματοποιηθε στο χρο των PC Labs στις 15.00.

Ρο, 18/02/2018

Απ το Εργαστριο Ηλεκτρονικς

 ...

Erasmus+ for studies 16/02/2018  

σοι φοιτητς και φοιττριες ενδιαφρονται να κνουν ατηση για σπουδς με το πργραμμα Erasmus+ για το ακαδημακ τος 2018-19, καλονται σε ενημερωτικ συνντηση την Παρασκευ 23/2, στις 11:00, στο Εργαστριο Φυσικς της Ατμσφαιρας, Τμμα Φυσικς, Κτριο Β, 3ος ροφος.

Ο Συντονιστς Erasmus+

Ανδρας Καζαντζδης, Αν. Καθηγητς

 ...

16/02/2018  

Το μθημα "Εισαγωγ στην Κβαντικ Οπτικ" θα γνεται κθε Τρτη και ρες 9-12 στην αθουσα Φ4.

Τα μαθματα θα ξεκινσουν την Τρτη 27 Φεβρουαρου.

 

Ο Διδσκων,

Ε. Πασπαλκης

 ...

16/02/2018  

Οι παραδσεις  του μαθματος του 6ου εξαμνου:

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΙΙ

θα ξεκινσουν την Τταρτη 21/2/2018, 10-12  στο αμφιθατρο Α4.

 

Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Σ. Κουρς

 ...

15/02/2018  

Καλονται οι φοιτητς που χουν επιλξει το μθημα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΙΙ

σε συνντηση και ναρξη παραδσεων την Τετρτη 21/2, στις 11πμ, στην αθουσα Φ2.

Ο Διδσκων

Ανδρας Καζαντζδης

 ...

Erasmus+ 2018-2019 15/02/2018  

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η – Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

προς τους φοιτητς λων των κκλων σπουδν

Συμμετοχ στο Erasmus+ / για Σπουδς το ακαδημακ τος 2018-2019

 

Σας γνωρζουμε τι μπορετε να υποβλλετε ατηση συμμετοχς στο Πργραμμα ERASMUS+ για σπουδς, για το επμενο ακαδημακ τος 2018-2019. Παρακαλονται οι ενδιαφερμενοι (προπτυχιακο, μεταπτυχιακο φοιτητς και υποψφιοι διδκτορες) να επισκεφθον την ηλεκτρονικ διεθυνση https://www.upatras.gr/el/node/7432 που χει αναρτηθε η προκρυξη. Οι αιτσεις θα υποβληθον ηλεκτρονικ μσω της πλατφρμας: https://erasmus.upatras.gr/

Διρκεια υποβολς αιτσεων: 19 Φεβρουαρου - 5 Μαρτου 2018

Επσης, σας ενημερνουμε τι η ετσια ενημερωτικ εκδλωση για το Erasmus+ που πραγματοποιθηκε στις 13/02/2018 στο Συνεδριακ & Πολιτιστικ Κντρο χει αναρτηθε στον διαδικτυακ σταθμ του Πανεπιστημου UPWebTV (https://uptv.upatras.gr/enimerotiki-ekdilosi-gia-to-programma-erasmus-2018/), για σους δεν μπρεσαν να την παρακολουθσουν.

Περαιτρω πληροφορες και διευκρινσεις παρχονται απ το Τμμα Διεθνν Σχσεων (κ. Δμητρα Σταματοπολου, τηλ.: 2610-969029, E-mail: llp.outgoing@upatras.gr)

 

Απ το Τμμα Διεθνν Σχσεων

 ...

15/02/2018  

βλ. συνημμνο αρχεο

 ...

“ ” 15/02/2018  

ναρξη παραδσεων μαθματος “Συστματα Ηλιακς Ενργειας”

 

Η διδασκαλα του μαθματος “Συστματα Ηλιακς Ενργειας” θα ξεκινσει την Τρτη 20/2/2018 ρα 14:00 στην αθουσα Φ5.

 

Ο διδσκων

 

Γ. Συρροκστας

 ...

“” 15/02/2018  

ναρξη παραδσεων μαθματος “Κυματικ”

 

Η διδασκαλα του μαθματος “Κυματικ” θα ξεκινσει την Πμπτη 22/2/2018 ρα 14:00 στο αμφιθατρο Α11.

 

Ο διδσκων

 

Γ. Λευθεριτης

 ...

... 15/02/2018  

Εγγραφς εργαστηρου Α.Π.Ε.

 

Παρακαλονται οι φοιτητς που επιθυμον να παρακολουθσουν το εργαστριο Ανανεσιμων Πηγν Ενργειας να προσλθουν για εγγραφ στο χρο του εργαστηρου απ 20/2 ως και 27/2/2018.

Το εργαστριο διδσκεται Τρτη 11:00-14:00. Θα γνουν δεκτο περ τους 30 φοιτητς και θα δοθε προτεραιτητα στους φοιτητς της κατεθυνσης Ενργεια & Περιβλλον.

Ο χωρισμς των φοιτητν σε ομδες θα γνει την Τρτη 6/3/2018 και ρα 11:00 στο χρο του εργαστηρου. Η παρουσα των φοιτητν εναι απαρατητη.

 

 Εκ του εργαστηρου

 ...

15/02/2018  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

«ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ»

4Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

15-02-2018

 

Η ναρξη των παραδσεων του μαθματος «ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ» θα πραγματοποιηθε την Δευτρα 26-02-2018 και ρα 12:00 στο αμφιθατρο (ΑΜΦ 11).

 

Ο διδσκων

 

Βασλης Λουκπουλος

Αν/της Καθηγητς

 ...

14/02/2018  

ναρξη του προπτυχιακο μαθματος επιλογς «Γενικ Βιολογα» για φοιτητς/-τριες του Τμματος Φυσικς (NME495) και του Παιδαγωγικο Τμματος Δημοτικς Εκπαδευσης (PED_307)

Οι παραδσεις του μαθματος «Γενικ Βιολογα» θα ξεκινσουν την Τετρτη, 21/2/2018,  σμφωνα με το πργραμμα (16:00-19:00, Αθουσα 026 του Τμματος Bιολογας).

 

Οι Διδσκοντες

Κλει Αναστασοπολου & Ηλας Καζνης

 ...

14/02/2018  

Οι παραδσεις του μαθηματος  Φυσικς Στερες Κατστασης θα ξεκινσουν την Πμπτη 22 Φεβρουαρου 2018.

 

Ο Διδσκων

Δημτρης Αναστασπουλος

 ...

13/02/2018  
Ανακοιννεται τι, την Τετρτη 21 Φεβρουαρου 2018 και ρα 15:00 στην αθουσα Φ6, θα πραγματοποιηθε η ναρξη διδασκαλας του μαθματος του Προγρμματος Μεταπτυχιακν Σπουδν εαρινο εξαμνου "Μαθηματικς Μθοδοι Φυσικς".
Ο Διδσκων.
Αθ. Κοτσιλης.
 ...

2017-2018 13/02/2018  

βλ. συννημνο αρχεο
 

 ...

E 7 12/02/2018  
Επειδ αρκετο φοιτητς ζτησαν αλλαγ της ρας εξτασης του μαθματος "Οπτικοηλεκτρονικς" με τη δικαιολογα τι την δια ημρα υπρχει υποχρεωτικ μθημα προηγομενου εξαμνου που θα δσουν, θα θελα να ανακοινσω τη δυναττητα που χουν σοι φοιτητς χουν αυτ το πρβλημα να εξεταστον στο μθημα της "Οπτικοηλεκτρονικς" την Πμπτη 15/2/2018 και ρα 9:00 στην αθουσα ΠΑΜ 7. Οι υπλοιποι φοιτητς θα προσλθουν κανονικ την Τετρτη 14/2 στην εξταση του μαθματος.
 
Ο διδσκων.
Ε.Πασπαλκης.
 ...

(8 ) 11/02/2018  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 • Οι εγγραφς στο Εργαστριο Αναλογικν Ηλεκτρονικν  (8ο εξμηνο) θα γνουν την Τετρτη 14/02/2018, απ 10.30-12.00, στο χρο του Εργαστηρου Ηλεκτρονικν (1ος ροφος κτιρου Φυσικς).

 

Ρο, 11/02/2018

Απ το Εργαστριο Ηλεκτρονικς  

 ...

“ ” (8 ). 09/02/2018  

Πρτη συνντηση και Δλωση του μαθματος “Εργαστριο Ψηφιακν Ηλεκτρονικν” (8ο εξμηνο).

Παρακαλονται οι φοιτητς/φοιττριες που χουν πρθεση να δηλσουν το μθημα “Εργαστριο Ψηφιακν Ηλεκτρονικν” στο εαριν εξμηνο να στελουν, το αργτερο μχρι την Πμπτη 22/02/2018, να e-mail στην ηλεκτρονικ διεθυνση gkoukiou@upatras.gr με θμα "Εγγραφ στο Εργαστριο Ψηφιακν Ηλεκτρονικν" και με μνυμα το ονοματεπνυμο και τον αριθμ μητρου τους.

Για να μπορσετε να ανταπεξλθετε στην  παρακολοθηση του εργαστηρου, καλ θα εναι να χετε  παρακολουθσει σε προηγομενο εξμηνο την αντστοιχη θεωρα, δηλαδ τη θεωρα του μαθματος “Ψηφιακ Ηλεκτρονικ”.

Την Πμπτη 22/02/2018 και ρα 13:00 στο χρο του εργαστηρου (Β' Κτριο Φυσικς, 2ος ροφος) θα γνει μα συνντηση (μισς ρας) στε να ενημερωθον σοι ενδιαφρονται να δηλσουν το μθημα για τις διαδικασες και τις απαιτσεις του εργαστηρου.

Η ναρξη του εργαστηρου θα γνει την Τρτη 27/02/2018 και ρα 10πμ στον χρο του εργαστηρου (ΒΚτριο Φυσικς, 2ος ροφος).

 

Ρο 09/02/2018

Απ το Εργαστριο Ψηφιακν

 ...

E _ 2017-2018 09/02/2018  
Καλονται οι ενδιαφερμενοι για παροχ επικουρικο ργου κατ το εαριν εξμηνο 2017-2018 μεταπτυχιακο φοιτητς και υποψφιοι διδκτορες του Τμματος, να καταθσουν συμπληρωμνο το συνημμνο ντυπο αιτσεως στη Γραμματεα του Τμματος, ως την Παρασκευ 16 Φεβρουαρου 2018. Απαρατητη προπθεση η συνεννηση με τους αντστοιχους υπευθνους των εργαστηρων στα οποα επιθυμον να δηλσουν συμμετοχ. Σημεινεται τι η επιλογ του αριθμο του επικουρικο προσωπικο καθς και του αριθμο των ωρν ανθεσης θα γνει απ το Τμμα, ανλογα με το ψος της σχετικς πστωσης. Η καταβολ της αποζημωσης στους επιλεγντες θα γνει εφσον η σχετικ πστωση για το τρχον ακαδημακ εξμηνο διατεθε στο Τμμα.
 
Εκ της Γραμματεας.
 ...

& _ 09/02/2018  

Η Ειδικ Διατμηματικ Επιτροπ του ΔΠΜΣ στην "Επιστμη & Τεχνολογα των Πολυμερν" στην αριθμ. 3/08.02.2018 συνεδρασ της αποφσισε πως οι μεταπτυχικο φοιτητς και φοιττριες του ΔΠΜΣ δηλσουν στη Γραμματεα ως την Παρασκευ 30 Μαρτου 2018 το θμα της Μεταπτυχιακς Διπλωματικς Εργασας τους καθς και τον επιβλποντα Καθηγητ. Απαρατητη προπθεση εναι η επικοινωνα τους με τα μλη ΔΕΠ υπ την επβλεψη των οποων θα εκπονσουν την Εργασα τους.

Εκ της Γραμματεας.

 ...

ͻ 09/02/2018  

 

Η επαναληπτικ εξταση στο μθημα  ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ που αποφασστηκε σμερα  απ τη ΓΣ του Τμματος θα γνει: την Παρασκευ 16 Φεβρουαρου ρα 12.30 στην αθουσα Φ3. Δικαωμα συμμετοχς χουν σοι φοιτητς δεν προσλθαν στην εξταση της 7ης Φεβρουαρου

 

Φωτπουλος Σπρος,

Καθηγητς

 ...

- 2018 09/02/2018  

Σας ενημερνουμε τι η τελετ Καθομολγησης Διδακτρων καθς και η τελετ Απονομς Μεταπτυχιακν Ττλων Σπουδν θα πραγματοποιηθον την εβδομδα απ 12.03.2018 ως 16.03.2018 . Ως εκ τοτου, σοι μεταπτυχιακο φοιτητς και υποψφιοι διδκτορες του Τμματος επιθυμον να συμμετχουν στις ανωτρω τελετς, καλονται να καταθσουν τις αντστοιχες αιτσεις ορκωμοσας τους ως την Παρασκευ 23.02.2018.

Εκ της Γραμματεας.

 ...

(.. 407/80) 07/02/2018  

βλ. συνημμνο αρχεο

 ...

06/02/2018  

βλ. συνημμνο γγραφο

 ...

ANOIKTH ERASMUS+ 06/02/2018  

ANOIKTH ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ERASMUS+

Τρτη, 13 Φεβρουαρου 2018,  ρα 12.00 το μεσημρι

Συνεδριακ & Πολιτιστικ Κντρο (Πτρα)

 Στο πλασιο της σο το δυνατν καλτερης ενημρωσης της πανεπιστημιακς κοιντητας στα θματα κινητικτητας, το Τμμα Διεθνν Σχσεων του Πανεπιστημου διοργαννει ανοικτ εκδλωση ενημρωσης για λα τα ζητματα που αφορον τους φοιτητς για τις δρσεις του προγρμματος ERASMUS+

 •    κινητικτητα για σπουδς
 •    κινητικτητα για πρακτικ σκηση

 

Η εκδλωση απευθνεται στους φοιτητς λων των κκλων σπουδν (προπτυχιακος, μεταπτυχιακος, υποψφιους PhD). Θα ακολουθσουν ερωτσεις και συζτηση

 ...

06/02/2018  

Οι εγγραφς στο Εργαστριο Φυσικς ΙΙ θα πραγματοποιηθον την Δευτρα 12/02/2018 και την Τρτη 13/02/2018. Οι εγγραφς γνονται αποκλειστικ μσω της ηλεκτρονικς πλατφρμας eclass, σμφωνα με τα ακλουθα βματα:

 1. εγγραφ, ως εκπαιδευμενος, στο μθημα «Εργαστριο Φυσικς ΙΙ» στο eclass (https://eclass.upatras.gr/modules/auth/registration.php). Ο κωδικς του μαθματος εναι PHY1937.
 2. σνδεση στο eclass του μαθματος και επιλογ εργαστηριακς ομδας, απ τις 64 διαθσιμες (https://eclass.upatras.gr/courses/PHY1937/):
 • οι ομδες ΔΕ1Α-ΔΕ8Β θα ασκονται κθε Δευτρα 11:15-14:15
 • οι ομδες ΤΡ1Α-ΤΡ8Β θα ασκονται κθε Τρτη 13:15-16:15
 • οι ομδες ΤΕ1Α-ΤΕ8Β θα ασκονται κθε Τετρτη 13:15-16:15
 • οι ομδες ΠΕ1Α-ΠΕ8Β θα ασκονται κθε Πμπτη 13:15-16:15

Κθε εργαστηριακ ομδα χει μγιστη χωρητικτητα τριν ατμων. Στη λστα που εμφανζεται χετε τη δυναττητα να δετε πσοι εναι δη εγγεγραμμνοι στη εκστοτε ομδα. Επιλξτε μια απ τις ομδες που αντιστοιχον στην ημρα που επιθυμετε και εγγραφετε σε αυτ. Μετ την εγγραφ σας σε μια ομδα εναι αδνατη η διαγραφ σας απ αυτ. 

Για οποιαδποτε πρβλημα επικοινωνστε με τον υπεθυνο του εργαστηρου κ. Κιουτσιοκη (kioutio@upatras.gr).

 

 

Ρο, 6 Φεβρουαρου 2018

Απ το Εργαστριο ΙΙ

 ...

05/02/2018  
Προκρυξη διαγωνισμο για τη χοργηση μας (1) υποτροφας στον κλδο της Θεωρητικς Φυσικς σε πτυχιοχους/διπλωματοχους Τμημτων Φυσικς και Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. (Κατεθυνση Φυσικο Εφαρμογν) ελληνικν Πανεπιστημων/Πολυτεχνεων ισοτμων Πανεπιστημων/Πολυτεχνεων κρατν μελν της Ευρωπακς νωσης, για εκπνηση διδακτορικς διατριβς στην Ελλδα το εξωτερικ, απ τα σοδα των Γενικν Κληροδοτημτων υπρ της Εκπαιδεσεως.
Σας παραθτουμε και τον σχετικ σνδεσμο: http://www.academyofathens.gr/el/scholarships/general-2018-2019
Η προθεσμα υποβολς αιτσεων για τον διαγωνισμ, συνοδευμενων απ τα απαιτομενα δικαιολογητικ, λγει την 2α Μαου 2018.

 

 ...

& 05/02/2018  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

(4ο εξμηνο)

 • Οι ρες των εργαστηριακν τμημτων εναι:
 • Δευτρα            09.00-12.00
 • Τρτη                10.00-13.00
 • Τετρτη           10.00-13.00
 • Πμπτη            10.00-13.00
 • Παρασκευ      10.00-13.00

 

 • Οι εγγραφς στο Εργαστριο θα γνουν την Δευτρα 12/02/2018 και Τρτη 13/02/2018, απ 10.00-11.00, στο χρο του Εργαστηρου Ηλεκτρονικν (1ος ροφος κτιρου Φυσικς).

 

 • To Εργαστριο Ηλεκτρονικν θα ξεκινσει την Δευτρα 26/02/2018

 

Προσοχ

 • Η 1η εργαστηριακ σκηση για λα τα τμματα θα γνει στο Υπολογιστικ Κντρο του Τμματος (1ος ροφος), και αφορ το πργραμμα ανλυσης κυκλωμτων SPICE.

Θα πρπει να χει γνει μελτη της αντστοιχης θεωρητικς παρουσασης που υπρχει στις σελδες Π1 ως Π17 (Παρρτημα) των σημεισεων του Εργαστηρου Ηλεκτρονικν.

 

Το πργραμμα για την 1η εργαστηριακ σκηση φανεται παρακτω:

 • Τμμα Δευτρας:                        26/02/2018  απ  10.00-11.30
 • Τμμα Τρτης:                            27/02/2018  απ  10.00-11.30
 • Τμμα Τετρτης:                        28/02/2018  απ  10.00-11.30
 • Τμμα Πμπτης                          01/03/2018  απ  10.00-11.30
 • Τμμα Παρασκευς                    02/03/2018  απ  10.00-11.30

Ρο, 05/02/2018

Απ το Εργαστριο Ηλεκτρονικς                      

 ...

IV 05/02/2018  

Οι εγγραφς του Εργαστηρου ΙV  θα πραγματοποιηθον την  Δευτρα   12-2-2018 (ρες 09:30 ως 12:30) και την Τρτη  13-2-2018 και ρες 09:00-11:00 π.μ. στην Γραμματεα εργαστηρων ( Α ροφος).

Τα τμματα εναι Τρτη-Παρασκευ 9:00-12:00
Οι εγγραφς γνονται αυτοπροσπως με την επδειξη φοιτητικς ταυττητας.

Πτρα  5-02-2018

Eκ του εργαστηρου 

 

 ...

: - 29/01/2018  

Τμμα Φυσικς

Πργραμμα Μεταπτυχιακν Σπουδν

Ειδκευση: Εφαρμοσμνη Μετεωρολογα και Φυσικ Περιβλλοντος

Παρουσισεις απ τους φοιτητς

Αλληλεπιδραση ακτινοβολιας - Ατμοσφαιρας

09:30 – 10:00

Ανπτυξη πυκνν δικτων μτρησης για τη μελτη των χωροχρονικν μεταβολν ατμοσφαιρικν παραμτρων: εφαρμογ στα αιωρομενα σωματδια, Γεργιος Κοσμπουλος

10:00 – 10:30

Μετρντας την ηλιακ ακτινοβολα: Επγειες μετρσεις και λεγχος ποιτητας με ανλυση μεταδεδομνων,  Ιωννης Βαμβακς

10:30 – 12:00

Τηλεπισκπιση της Ατμσφαιρας: Παρουσαση βασικν δορυφορικν οργνων για τη Μετεωρολογα και τις Ατμοσφαιρικς Επιστμες

Moderate Resolution Imaging  Spectroradiometer, Ιωννης Θεοδωρπουλος

Ozone Monitoring Instrument, Ανδρας Χρονπουλος

Meteosat Second Generation,  Σταρος – Ανδρας Λογοθτης

Sentinel 5P,  Αρετ Παππ

Microwave Integrated Retrieval System, Δημτριος Μχος

Οι παρουσισεις πραγματοποιονται στο πλασιο του μαθματος Αλληλεπδραση Ακτινοβολας-Ατμσφαιρας. Οι φοιτητς διδσκονται τις βασικς αρχς για την ηλιακ και γινη ακτινοβολα, τις διαδικασες απορρφησης και σκδασς τους απ τα συστατικ της ατμσφαιρας και τις επιδρσεις στο ενεργειακ ισοζγιο. Γνονται εφαρμογς σε αναλυτικ μοντλα διδοσης της ακτινοβολας, δνονται οι βασικς αρχς και παραδεγματα δορυφορικς τηλεπισκπισης και μελετται το ενεργειακ ισοζγιο με τη χρση κλιματικν μοντλων.

Οι παρουσισεις θα λβουν χρα την Τετρτη, 31/01, στο Εργαστριο Φυσικς της Ατμσφαιρας, Τμμα Φυσικς, Κτριο Β, 3ος ροφος.

 ...

26/01/2018  

Η εξταση του μαθματος Ιστορα και Φιλοσοφα των Φυσικν Επιστημν θα πραγματοποιηθε στις 16 Φλεβρη του 2018, τις ρες 12:30 - 15:30 στην αθουσα Φ2.

 

Π.Μετφας

 ...

25/01/2018  

Η εξταση του μαθματος Οπτικοηλεκτρονικς θα γνει την Τετρτη 14/2 και ρα 9-12 στην αθουσα Φ4.

Η εξταση του μαθματος Εισαγωγ στην Κβαντικ Οπτικ (μνο για τους επ πτυχω φοιτητς) θα γνει τη Δευτρα 12/2 και ρα 9-12 στην αθουσα ΠΑΜ 7.

 

Μνος Πασπαλκης

 ...

2018 - 25/01/2018  

βλ. συνημμνο αρχεο

 ...

23/01/2018  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2017 - 2018 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» (80103 - Ε.Υ. Β. Κυριαζοπολου) (22/01/2018).

 

Ο Ειδικς Λογαριασμς Κονδυλων ρευνας του Πανεπιστημου Πατρν σμφωνα με απφαση της αρ. 536/22.01.2018 Συνεδρασης της Επιτροπς Ερευνν του Πανεπιστημου Πατρν, για την υλοποηση του ργου «Απκτηση Ακαδημακς Διδακτικς Εμπειρας σε Νους Επιστμονες Κατχους Διδακτορικο 2017-2018 στο Πανεπιστμιο Πατρν», που συγχρηματοδοτεται απ το Ευρωπακ Κοινωνικ Ταμεο (ΕΚΤ) και απ Εθνικος Πρους, στο πλασιο της πρξης «Απκτηση Ακαδημακς Διδακτικς Εμπειρας σε Νους Επιστμονες Κατχους Διδακτορικο 2017-2018», της ΕΥΔ του Επιχειρησιακο Προγρμματος «Ανπτυξη Ανθρπινου Δυναμικο, Εκπαδευση και Δια Βου Μθηση» (αρ. πρωτ. Πρσκλησης 12277/14.06.2017 κωδ. ΕΔΒΜ 45) με Επιστημονικ Υπεθυνη την Καθηγτρια κα. Βενετσνα Κυριαζοπολου, Πρτανι του Πανεπιστημου Πατρν, προτθεται να προβε στην ανθεση ργου ως κτωθι:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Πρσκληση Εκδλωσης Ενδιαφροντος)

 

Η εκδλωση ενδιαφροντος για την υποβολ πρτασης στο πλασιο της ανωτρω πρσκλησης θα πραγματοποιεται με το διαβιβαστικ, το οποο εναι συνημμνο  στο τλος της Πρσκλησης.

 

Οι φκελοι υποψηφιοττων θα πρπει να χουν υποβληθε ηλεκτρονικ το αργτερο ως την 6η Φεβρουαρου 2018 και ρα 23.59' στην ηλεκτρονικ πλατφρμα υποβολς http://phdlessons.upatras.gr/.

 

Παραμνουμε στη διθεσ σας για πρσθετες πληροφορες

 

 

Με τιμ

 

Στυλιαν Χρ. Κολη

ΕΛΚΕ – Παν. Πατρν

Μονδα Διαχερισης Εθνικν  ργων

& Διμερν Συνεργασιν

Τηλ.: 2610.96 9095

E-mail: stykouli@upatras.gr

 ...

22/01/2018  

Η εξταση του μαθματος "Γενικ Βιολογα" θα γνει την Τρτη, 6/2/2018, 9:00-12:00, στην Αθουσα Τ15 του Παιδαγωγικο Τμματος Δημοτικς Εκπαδευσης (ΠΤΔΕ)

Καλ επιτυχα!

Η Διδσκουσα,

Κλει Αναστασοπολου

 ...

- 2018 21/01/2018  

Η εξταση στo Εργαστριo Ηλεκτρονικν, μνο για τους επ πτυχω φοιτητς,  θα πραγματοποιηθε την Παρασκευ 02/02/2018.

Η ρα εξτασης εναι 12.30-14.00.

σοι επιθυμον να εξεταστον την παραπνω ημερομηνα, παρακαλονται να στελουν e-mail στη διεθυνση cpsychal@upatras.gr, δηλνοντας:

 • Ονοματεπνυμο
 • Αριθμ Μητρου
 • Εξμηνο σπουδν
 • Ακαδημακ τος παρακολοθησης του Εργαστηρου

Ρο, 22/01/2018

Απ το Εργαστριο Ηλεκτρονικς       

 ...

2017-2018 20/01/2018  

Με την παροσα ανακονωση, καλονται οι φοιτητς που επελγησαν για να πραγματοποισουν
Πρακτικ σκηση το Ακαδ τος 2017-2018 και οι αναπληρωματικο τους, σε συνντηση
με τα μλη της Επιτροπς  για ενημρωση  και κατανομ στους φορες,
την Παρασκευ 26/1/2018, ρα 1-2:30 μμ στην αθουσα Φ5

Ε. Γ. Βιτωρτος

 ...

- I 2018 19/01/2018  

Σας επισυνπτουμε γγραφο με την ημερομηνα και ρα διεξαγωγς των εξετσεων των μαθημτων  Ρσικα -Ι,ΙΙΙ  προς ενημρωσ σας.

 

Η Διδσκουσα,

Ν. Ιωαννδου

 ...

17 19/01/2018  

βλ. συνημμνο αρχεο

 ...

University College London 18/01/2018  

Δετε τα συνημμνα αρχεα.

Σημεωση 1) Μπορον να υποβλλουν ατηση και προπτυχιακο φοιτητς που τελεινουν τον Ιονιο.

Σημεωση 2) Η προθεσμα υποβολς λγει στις 31 Ιανουαρου 2018.

Απ τη Γραμματεα.

 ...

16/01/2018  

Οι επ πτυχω προπτυχιακο φοιτητς/τριες που χουν δηλσει και επιθυμον να εξεταστον στο μθημα εαρινο εξαμνου σπουδν "Γενικ Βιολογα", παρακαλονται να επικοινωνσουν μεσα με την διδσκουσα κα Κ. Αναστασοπολου μσω ηλεκτρονικο μηνματος στη διεθυνση: cleoa@upatras.gr

 

Η διδσκουσα.

 ...

15/01/2018  

Η διαδικασα της ηλεκτρονικς συμπλρωσης των ερωτηματολογων απ τους φοιτητς παρατενεται ως και την Κυριακ 21 Ιανουαρου 2018.

Δυναττητα συμπλρωσης των ηλεκτρονικν ερωτηματολογων για τα προπτυχιακ, εργαστηριακ και μεταπτυχιακ μαθματα, χουν οι φοιτητς που χουν δηλσει τα εν λγω μαθματα μσω της ηλεκτρονικς γραμματεας του ενιαου πληροφοριακο συστματος του Ψηφιακο λματος εντς της περιδου υποβολς των δηλσεων αλλ και των τοπικν ηλεκτρονικν συστημτων που λειτουργον στα Τμματα.

Η ηλεκτρονικ συμπλρωση των ερωτηματολογων απ τους φοιτητς συμβλλει στη βελτωση του εκπαιδευτικο ργου και υλοποιεται με τρπο που διασφαλζεται η ανωνυμα τους. Η εσοδος στο ηλεκτρονικ σστημα γνεται μνο με τους προσωπικος κωδικος του κθε φοιτητ.

Για τη συμπλρωση των ερωτηματολογων και για περισστερες πληροφορες συνδεθετε στο https://ps.modip.upatras.gr

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

Για τη συμπλρωση του ηλεκτρονικο ερωτηματολογου ακολουθετε τα παρακτω βματα:

 • Εσοδος στο https://ps.modip.upatras.gr
 • Σνδεση με τη χρση του UPnet ID και του προσωπικο κωδικο σας.
 • Επιλογ μαθματος απ τη λστα των μαθημτων που εμφανζεται.
 • Συμπλρωση του ερωτηματολογου
 • Επιλογ «Υποβολ» στε να υποβλετε το ερωτηματολγιο για το συγκεκριμνο μθημα.
 • Συνεχζετε, σε χρνο της επιλογς σας, τη συμπλρωση των ερωτηματολογων και για τα υπλοιπα μαθματα της λστας.

 

Σε περπτωση που αντιμετωπσετε οποιοδποτε πρβλημα, παρακαλομε επικοινωνστε με τη Γραμματεα της ΜΟ.ΔΙ.Π. στο modipsecr@upatras.gr

 ...

: 11/01/2018  

Εργασες και επαναληπτικ μθημα

Την Τετρτη 17/1, ρα 11.00 και στην αθουσα Φ7,
θα γνει παρουσαση εργασιν (2) και επαναληπτικ μθημα.

Η διδσκουσα
Π. Καραχλιου

 ...

11/01/2018  

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

 

Η εξταση του μαθματος “Εισαγωγ στις Τηλεπικοινωνες” θα πραγματοποιηθε την Παρασκευ 9 Φεβρουαρου 2018 και ρα 16.00-19.00 στην αθουσα Φ3.

 

Ο Διδσκων

Γ.Οικονμου

 ...

(9 ) 11/01/2018  
Ενημερνουμε τους/τις "επ πτυχω" φοιτητς/τριες του 9ου εξαμνου σπουδν που χουν πρσβαση στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα τι το σστημα χει ανοξει για δηλσεις μαθημτων εαρινο εξαμνου και θα παραμενει ανοιχτ μχρι και την 25/01/2018 προκειμνου να δηλωθον μαθματα για την διπλ εξεταστικ Φεβρουαρου 2018.
 
Υπενθυμζουμε τι απαρατητη προπθεση για τη δλωση μαθματος για την διπλ εξεταστικ εναι αυτ να χει δηλωθε τουλχιστον μα φορ στο παρελθν. Δηλσεις νων μαθημτων δεν γνονται δεκτς.
 
Σχετικς σνδεσμος υπρχει στην αρχικ σελδα του ισοτπου του Τμματος με νδειξη «Ηλεκτρονικ Γραμματεα». Η εσοδος στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα γνεται με τον κωδικ χρστη που χουν παραλβει οι φοιτητς απ τη Γραμματεα του Τμματς τους και χρησιμοποιεται σε λες της υπηρεσες Τηλεματικς του Πανεπιστημου Πατρν  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ).
 
Αναλυτικς οδηγες υπρχουν στο εγχειρδιο χρσης το οποο βρσκεται στον κατλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετ την εισαγωγ στο σστημα.
 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Οι φοιτητς/τριες που δεν χουν κνει ανανωση εγγραφς στις προβλεπμενες ημερομηνας, παρακαλονται να προβον σε αυτ τη διαδικασα πριν τη δλωση μαθημτων.

 ...

: 09/01/2018  

Τμμα Φυσικς, Πργραμμα Μεταπτυχιακν Σπουδν

Ειδκευση:  Εφαρμοσμνη Μετεωρολογα και Φυσικ Περιβλλοντος

Προσκεκλημνη Ομιλα

Η καση ξλου για οικιακ θρμανση στην Ελλδα: επδραση στα εππεδα ατμοσφαιρικς ρπανσης και αλληλεπδραση με το ισοζγιο ακτινοβολιν

Την τελευταα δεκαετα, η Ελλδα αντιμετωπζει μεγλη οικονομικ κρση με πλθος παρπλευρων συνεπειν, πως αυτ της ντονης χρσης της κασης βιομζας (ξλου) για την οικιακ θρμανση στις πλεις. Η συγκεκριμνη ομιλα θα επικεντρωθε στη μελτη της ατμοσφαιρικς ρπανσης σε αντιπροσωπευτικ χειμεριν περοδο αυξημνης κασης βιομζας για τη θρμανση των κατοικιν. Στα πλασια αυτς, χει εκτελεστε πλθος προσομοισεων των ατμοσφαιρικν διεργασιν, με σκοπ την εκτμηση της επδρασης στα εππεδα των αιωρομενων σωματιδων/χημικν συστατικν αλλ και στο ενεργειακ ισοζγιο. Επσης, εκτιμθηκε η ταυτχρονη ανδραση της μεταβολς των μετεωρολογικν συνθηκν / κλιματικν παραμτρων στη συγκντρωση των χημικν συστατικν των αιωρομενων σωματιδων.

Ομιλτρια: Ελνη Αθανασοπολου, Εθνικ Αστεροσκοπεο Αθηνν

Η Ελνη Αθανασοπολου εναι απφοιτη του Πανεπιστημου Αθηνν (ΕΚΠΑ), με πτυχο Γεωλογας και μετ/κο - διδ/κο δπλωμα απ τον Τομα Φυσικς Περιβλλοντος & Μετεωρολογας του Τμματος Φυσικς. Ξεκνησε την μεταδιδακτορικ της ρευνα στο Ινστιτοτο της Καρλσροης (Γερμανα, 2010), εν στη συνχεια λαβε υποτροφα για την εκτλεση μεταδιδακτορικς ρευνας σε συνεργασα με τα Πανεπιστμια Αθηνν και Μντσεστερ (2012-2015). Με το Εθνικ Αστεροσκοπεο Αθηνν συνεργζεται απ το 2011, ως μλος της ερευνητικς ομδας Ατμοσφαιρικς Φυσικς και Χημεας. Η ρευνα και η εξειδκευσ της εστιζουν στα πεδα της αριθμητικς προσομοωσης της ατμοσφαιρικς ρπανσης και της αλληλεπδρασς της με μετεωρολογικς και κλιματικς παραμτρους, καθς και στην παραμετροποηση φυσικν και ανθρωπογενν εκπομπν αιωρομενων σωματιδων. χει συμμετχει σε 18 διεθν κα εθνικ ερευνητικ προγρμματα.

 

Η ομιλα θα λβει χρα την Παρασκευ, 12/01, 15:00, στην Αθουσα Φ2 ,  Τμμα Φυσικς, Κτριο Α, Ισγειο.

σοι ενδιαφρονται, προσκαλονται να την παρακολουθσουν.

Περισστερες πληροφορες: Ανδρας Καζαντζδης, akaza@upatras

 ...

09/01/2018  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ

 

Σας παρακαλομε πως συμμετσχετε στην διαδικασα της ηλεκτρονικς συμπλρωσης των ερωτηματολογων για τα μαθματα και εργαστρια που παρακολουθσατε κατ το χειμεριν εξμηνο του ακαδημακο τους 2017-2018.

Η ηλεκτρονικ συμπλρωση των ερωτηματολογων απ τους φοιτητς συμβλλει στη βελτωση του εκπαιδευτικο ργου και υλοποιεται με τρπο που διασφαλζεται η ανωνυμα τους. Η εσοδος στο ηλεκτρονικ σστημα γνεται μνο με τους προσωπικος κωδικος του κθε φοιτητ.

Για τη συμπλρωση των ερωτηματολογων και για περισστερες πληροφορες συνδεθετε στο https://ps.modip.upatras.gr/.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

Για τη συμπλρωση του ηλεκτρονικο ερωτηματολογου ακολουθετε τα παρακτω βματα:

·         Εσοδος στο https://ps.modip.upatras.gr/

·         Σνδεση με τη χρση του UPnet ID και του προσωπικο κωδικο σας.

·         Επιλογ μαθματος απ τη λστα των μαθημτων που εμφανζεται.

·         Συμπλρωση του ερωτηματολογου

·         Επιλογ «Υποβολ» στε να υποβλετε το ερωτηματολγιο για το συγκεκριμνο μθημα.

·         Συνεχζετε, σε χρνο της επιλογς σας, τη συμπλρωση των ερωτηματολογων και για τα υπλοιπα μαθματα της λστας.

 

Προσοχ : Καταληκτικ ημερομηνα υποβολς ερωτηματολογων μχρι τις 12 Ιανουαρου 2018.

 

Σε περπτωση που αντιμετωπσετε οποιοδποτε πρβλημα, παρακαλομε επικοινωνστε με τη Γραμματεα της ΜΟ.ΔΙ.Π. στο modipsecr@upatras.gr

 ...

08/01/2018  

Οι διαλξεις του μαθματος «Μηχανικ των Ρευστν» (εξμηνο 7ο) θα πραγματοποιηθον ως εξς:

Πμπτη 11-01-2018, αθουσα Φ7 και ρα 10:15-13:00.

Δευτρα 15-01-2018, αθουσα Φ7 και ρα 12:15-15:00.

Πμπτη 18-01-2018, αθουσα Φ7 και ρα 10:15-13:00.

 

Ο υπεθυνος του μαθματος.

Βασλης Λουκπουλος

Αν/της Καθηγητς

 ...

06/01/2018  

ΥΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Θα πραγματοποιηθον δο ακμα διαλξεις στο μθημα Ψηφιακ Ηλεκτρονικ

την Πμπτη 11/01/2018 και την Πμπτη 18/01/2018 απ τις 11:00-14:00.

Στο επισυναπτμενο δνεται η λη του μαθματος.

 

 ...

/ 29/12/2017  

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Η/Υ Ι

Οι εξετσεις του Εργαστηρου Προγραμματισμο Η/Υ Ι, θα πραγματοποιηθον την Τρτη 09/01/2018 και την Τετρτη 10/01/2018 απ τις 14:00 ως τις 17:00 .

Η εξταση για κθε να τμμα θα χει διρκεια 1 ρα (Συνολικ 6 τμματα).

Οι φοιτητς/φοιττριες που επιθυμον να συμμετχουν στις εξετσεις θα πρπει να προσλθουν την αντστοιχη μρα και ρα με αυτν της διεξαγωγς των 6 εργαστηριακν ασκσεων.

σοι χουν δικαωμα συμμετοχς στην Εξταση του Εργαστηρου και δεν προσλθουν, θα βαθμολογηθον με 0 (μηδν) στην εξταση του εργαστηρου.

Ο βαθμς του εργαστηρου αντιστοιχε στο 25% του τελικο βαθμο του μαθματος Προγραμματισμς Η/Υ Ι.

 

Ο Υπεθυνος του Εργαστηρου

Αναστασπουλος Βασλης

 ...

/ 29/12/2017  

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Η/Υ Ι

Οι εξετσεις του Εργαστηρου Προγραμματισμο Η/Υ Ι, θα πραγματοποιηθον την Τρτη 09/01/2018 και την Τετρτη 10/01/2018 απ τις 14:00 ως τις 17:00 .

Η εξταση για κθε να τμμα θα χει διρκεια 1 ρα (Συνολικ 6 τμματα).

Οι φοιτητς/φοιττριες που επιθυμον να συμμετχουν στις εξετσεις θα πρπει να προσλθουν την αντστοιχη μρα και ρα με αυτν της διεξαγωγς των 6 εργαστηριακν ασκσεων.

σοι χουν δικαωμα συμμετοχς στην Εξταση του Εργαστηρου και δεν προσλθουν, θα βαθμολογηθον με 0 (μηδν) στην εξταση του εργαστηρου.

Ο βαθμς του εργαστηρου αντιστοιχε στο 25% του τελικο βαθμο του μαθματος Προγραμματισμς Η/Υ Ι.

 

Ο Υπεθυνος του Εργαστηρου

Αναστασπουλος Βασλης

 ...

IANOYA 2018 29/12/2017  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

σοι χουν παρακολουθσει επιτυχς το Εργαστριο Ψηφιακν Ηλεκτρονικν σε προγενστερα ακαδημακ τη και επιθυμον να εξεταστον στην Εξεταστικ Περοδο του Ιανουαρου 2018, παρακαλονται να στελουν e-mail στη διεθυνση gkoukiou@upatras.gr δηλνοντας:

 • Ονοματεπνυμο
 • Αριθμ Μητρου
 • Εξμηνο σπουδν
 • Ακαδημακ τος παρακολοθησης του Εργαστηρου
 • ρες και ημρες που δεν μπορον να πραγματοποιηθε η εξταση

 

 

Ρο, 29/12/2017
Απ το Εργαστριο Ηλεκτρονικς

Κοκιου Γεωργα      

 ...

21/12/2017  

Ανακοιννεται η λστα με την κατταξη των φοιτητν για Πρακτικ σκηση, μετ την αξιολγησ τους, με βση τα δικαιολογητικ που κατετθησαν.

Υπενθυνμζεται τι με βση την Προκρυξη, "οι φοιτητς χουν δικαωμα ενστσεων εντς πντε ημρων μετ την ανακονωση του πνακα επιλεγντων φοιτητν (στον σχετικ ισττοπο του Πανεπιστημου και στην ιστοσελδα του Τμματος Φυσικς). Οι ενστσεις θα κατατθενται στο πρωτκολλο του Ειδικο Λογαριασμο Κονδυλων ρευνας (ΕΛΚΕ) και θα εξετζονται απ την Επιτροπ Αξιολγησης Ενστσεων & Προσφυγν του ΕΛΚΕ, εν ο τελικς πνακας των επιλεγντων φοιτητν θα εγκρνεται τελικς και απ την Γενικ Συνλευση του Τμματος Φυσικς.

Τα τελικ αποτελσματα (μετ και την εκδκαση των ενστσεων) επικυρνονται απ τη Γ.Σ. του Τμματος.

Η διαδικασα αντιστοχησης των  φοιτητν σε φορες γνεται ακολουθντας την φθνουσα κατταξη μοριοδτησης (δηλαδ ο χων τα περισστερα κριτρια χει προτεραιττητα). μως, στην περπτωση που κποιος φορας επιθυμε να χει συνντευξη με τους ενδιαφερμενους φοιτητς, ακολουθεται η κατταξη στην οποα θα καταλξει ο φορας".  

Σμφωνα με τα παραπνω, και λγω των διακοπν, οι ενστσεις μπορουν να κατατεθον μχρι τις 11 Ιαν. 2018.

Μετ την οριστικοποηση των αποτελεσμτων θα γνει η συνντηση με τους φοιτητς.

"Ευχς για τα Χριστογεννα & το Νο τος!"

 

Ε Βιτωρτος

Καθηγητς, Επιστ. υπεθυνος του προγρμματος της Πρακτικς σκησης για το Τμμα Φυσικς

vitorato@physics.upatras.gr 

 ...

21/12/2017  

Σας ενημερνουμε τι στο σνδεσμο http://eudoxus.gr/files/Paratasi_Xeimerinou_2017-18.pdf  θα βρετε το γγραφο του Υπουργεου Παιδεας σχετικ με την παρταση της περιδου διανομς και δηλσεων συγγραμμτων για τους φοιτητς.

Επισημανεται τι οι δηλσεις συγγραμμτων παρατενονται μχρι την *Παρασκευ 12 Ιανουαρου 2018*, εν η διανομ συγγραμμτων στους φοιτητς θα ολοκληρωθε την *Παρασκευ 26 Ιανουαρου 2018*.

Για οποιαδποτε διευκρνιση μπορετε πντα να απευθνεστε στο Γραφεο Αρωγς του Ευδξου.

 ...

20/12/2017  

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ

 

Η διαδικασα της ηλεκτρονικς συμπλρωσης των ερωτηματολογων απ φοιτητς θα πραγματοποιηθε απ την Τετρτη 20 Δεκεμβρου 2017 ως και την Κυριακ 14 Ιανουαρου 2018.

Δυναττητα συμπλρωσης των ηλεκτρονικν ερωτηματολογων για τα προπτυχιακ, εργαστηριακ και μεταπτυχιακ μαθματα, χουν οι φοιτητς που χουν δηλσει τα εν λγω μαθματα μσω της ηλεκτρονικς γραμματεας του ενιαου πληροφοριακο συστματος του Ψηφιακο λματος εντς της περιδου υποβολς των δηλσεων αλλ και των τοπικν συστημτων που λειτουργον σα Τμματα δεν χουν ενταχθε πλρως στο Ψηφιακ λμα.

Η ηλεκτρονικ συμπλρωση των ερωτηματολογων απ τους φοιτητς συμβλλει στη βελτωση του εκπαιδευτικο ργου και υλοποιεται με τρπο που διασφαλζεται η ανωνυμα τους. Η εσοδος στο ηλεκτρονικ σστημα γνεται μνο με τους προσωπικος κωδικος του κθε φοιτητ.

Για τη συμπλρωση των ερωτηματολογων και για περισστερες πληροφορες συνδεθετε στο https://ps.modip.upatras.gr/.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

Για τη συμπλρωση του ηλεκτρονικο ερωτηματολογου ακολουθετε τα παρακτω βματα:

 • Εσοδος στο https://ps.modip.upatras.gr/
 • Σνδεση με τη χρση του UPnet ID και του προσωπικο κωδικο σας.
 • Επιλογ μαθματος απ τη λστα των μαθημτων που εμφανζεται.
 • Συμπλρωση του ερωτηματολογου
 • Επιλογ «Υποβολ» στε να υποβλετε το ερωτηματολγιο για το συγκεκριμνο μθημα.
 • Συνεχζετε, σε χρνο της επιλογς σας, τη συμπλρωση των ερωτηματολογων και για τα υπλοιπα μαθματα της λστας.

 

Καταληκτικ ημερομηνα υποβολς ερωτηματολογων μχρι τις 14 Ιανουαρου 2018.

 

Σε περπτωση που αντιμετωπσετε οποιοδποτε πρβλημα, παρακαλομε επικοινωνστε με τη Γραμματεα της ΜΟ.ΔΙ.Π. στο modipsecr@upatras.gr

 ...

2017 - 15/12/2017  

Ενημερνουμε τους προς ορκωμοσα φοιτητς/τριες τι η Τελετ Ορκωμοσας της Τρτης 19/12 θα γνει στο Αμφιθατρο Ι4 Συνεδριακο και Πολιτιστικο Κντρου σε δο τμματα.

Παρακαλονται οι προς ορκωμοσα φοιτητς/τριες πως βρσκονται στη Γραμματεα του Τμματος μα ρα πριν την ορκωμοσα, τοι στις 8:00-8:15 και 9:30 αντστοιχα.

ρα Ορκωμοσας πρτου τμματος: 9:00

Α.Α. Α.Μ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 4662 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 5466 ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3 4672 ΑΣΒΕΣΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
4 5255 ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5 1002473/5705 ΒΑΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑ
6 4503 ΒΕΝΔΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
7 4881 ΒΕΝΤΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
8 4882 ΒΕΡΓΙΝΗ ΠΑΓΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
9 5768 ΒΙΣΒΙΝΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ
10 1002451/5684 ΓΙΑΛΕΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
11 4688 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
12 5489 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
13 4701 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
14 1002492/5726 ΔΡΙΒΑΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
15 4908 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16 5406 ΖΩΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
17 5496 ΗΛΙΟΓΡΑΜΒΡΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
18 4914 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
19 5292 ΚΑΚΟΤΑΡΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
20 5106 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
21 4537 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
22 5830 ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
23 5508 ΚΑΡΑΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
24 5511 ΚΑΡΥΑΜΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
25 4924 ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
26 5412 ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
27 4734 ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
28 5132 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
29 5530 ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
30 4650 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
31 5326 ΜΑΜΑΣΟΥΛΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
32 5537 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
33 4394 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
34 4768 ΜΠΡΟΥΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
35 1002458/5811 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ρα Ορκωμοσας δετερου τμματος: 10:30

Α.Α. Α.Μ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
36 1002482/5774 ΖΩΓΟΓΙΑΝΝΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
37 1002534/5692 ΜΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
38 5553 ΝΤΖΟΥΦΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
39 4407 ΝΤΡΟΓΚΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
40 5562 ΠΑΝΕΤΑΣ ΦΕΛΟΥΡΗΣ ΟΡΦΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
41 5566 ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
42 1002492/5793 ΠΑΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
43 5578 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
44 4598 ΡΑΠΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
45 5241 ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
46 5585 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
47 5586 ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
48 5377 ΣΑΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
49 5587 ΣΕΦΕΡΑΙ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ ΠΑΥΛΙ
50 1002453/5770 ΣΚΙΑΘΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
51 1002485/5779 ΣΚΟΥΤΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ
52 1002438/5714 ΣΤΕΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
53 5012 ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
54 1002361/5721 ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
55 5016 ΤΟΥΜΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
56 5198 ΤΟΥΤΟΥΖΗ ΜΙΛΑΕΛΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
57 5607 ΤΣΑΚΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
58 5608 ΤΣΑΧΤΣΑΡΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
59 5218 ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 ...

/ 14/12/2017  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Η/Υ Ι

σες/σοι φοιττριες/φοιτητς χουν απουσα στο Εργαστριο Προγραμματισμο Η/Υ Ι,

να προσλθουν για αναπλρωση την Τρτη 19/12/2017 και ρα 14:00 (απ λα τα τμματα).

Εναι η μοναδικ αναπλρωση που θα πραγματοποιηθε.

Την εβδομδα μετ τις γιορτς των Χριστουγνων (και συγκεκριμνα στις 09/01/2018 και 10/01/2018),

θα πραγματοποηθε η εξταση του εργαστηρου. Θα βγει και σχετικ ανακονωση.

 

Ο Υπεθυνος του Εργαστηρου

Αναστασπουλος Βασλης

 ...

2017-2018 11/12/2017  

Παρακαλονται οι μεταπτυχιακο φοιτητς και υποψφιοι διδκτορες, οι οποοι προσφρουν επικουρικ ργο κατ το χειμεριν εξμηνο του ακαδημακο τους 2017-2018, να παραλβουν απ τη Γραμματεα αντγραφο της σμβασς τους.

Απ τη Γραμματεα.

 ...

17 11/12/2017  

Η νωση Ελλνων Φυσικν (Ε.Ε.Φ.) διοργαννει το 17ο Πανελλνιο Συνδριο Φυσικς με θμα:
«Η ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ», ανακαλψεις - επιτεγματα - προοπτικ για τη Φυσικ του 21ου αινα
Το συνδριο θα διεξαχθε απ 15 ως 18 Μαρτου 2018 στη Θεσσαλονκη.

Για περισστερες πληροφορες οδηγες συγγραφς και υποβολς της εργασας και online εγγραφ στο συνδριο, μπορετε να επισκεφτετε τον ισττοπο του Συνεδρου: www.eef17.gr

 

 ...

V 08/12/2017  

Το συμπληρωματικ του Εργαστηρου V θα πραγματοποιηθε την Δευτρα 11/12/2017

και ρα 12:00-15:00 στο χρο του εργαστηρου V. Αφορ σους χουν μνο ΜΙΑ (1) δικαιολογημνη

απουσα κατ το τρχων εξμηνο απ λα τα τμματα του εργαστηρου.

 

Πτρα:   8-12-2017    

 

Eκ του εργαστηρου 

 ...

II 08/12/2017  

Το συμπληρωματικ του Εργαστηρου IIΙ θα πραγματοποιηθε την Παρασκευ 15/12/2017

και ρα 09:00-12:00 στο χρο του εργαστηρου ΙΙΙ. Αφορ σους χουν μνο ΜΙΑ (1) δικαιολογημνη

απουσα κατ το τρχων εξμηνο απ λα τα τμματα του εργαστηρου.

 

Πτρα:   8-12-2017    

 

Eκ του εργαστηρου

 

 ...

: 08/12/2017  

Ενημερνουμε τους φοιτητς που κατθεσαν τα δικαιολογητικ τους για συμμετοχ στην προσεχ ορκωμοσα της 19/12 τι απεστλησαν χθες Πμπτη 07/12 τα ηλεκτρονικ μηνματα επιβεβαωσης στοιχεων στις διευθνσεις email που τους χουν χορηγηθε απ το Πανεπιστμιο Πατρν. Αποστολ ηλεκτρονικν μηνυμτων σε διευθνσεις yahoo, hotmail, gmail κλπ. ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ. Παρακαλονται οι ενδιαφερμενοπου δεν το χουν πρξει δη, πως απαντσουν μεσα στα ως νω ηλεκτρονικ μηνματα, προκειμνου να προχωρσει η διαδικασα ορκωμοσας τους.

 

Εκ της Γραμματεας.

 ...

: - 07/12/2017  

Η αριθμητικ πργνωση του καιρο αποτελε να πεδο των φυσικν επιστημν με σημαντικ απχηση και επιρρο, τσο στην επιστημονικ κοιντητα σο και στον απλ κσμο. Τα σγχρονα μοντλα αριθμητικς πργνωσης του καιρο αποτελον πλον να ισχυρ εργαλεο για την μελτη του ατμοσφαιρικο περιβλλοντος, σε χρονικς κλμακες που κυμανονται απ λγες ρες (nowcast) μχρι πολλς δεκαετες (climate modeling), και σε χωρικς κλμακες που ξεκιννε απ τα εκατοντδες μτρα (micro-scale) μχρι τα χιλιδες χιλιμετρα (global scale). Μσα απ τη διαρκ τους εξλιξη, παρχουν πλον τη δυναττητα ανπτυξης εξειδικευμνων εφαρμογν και την μελτη πολυσνθετων ατμοσφαιρικν προβλημτων. Μσα σε αυτ το πλασιο, θα παρουσιαστον οι βασικς αρχς λειτουργας ενς μοντλου αριθμητικς πργνωσης του καιρο (WRF), εστιζοντας στη συνχεια σε πραγματικ παραδεγματα εφαρμογν, πως: η μελτη του αστικο θερμικο περιβλλοντος (αστικ θερμικ νησδα), η βιομετεωρολογα (θερμικ νεση), η μελτη ντονων και ακραων καιρικν φαινομνων (βροχ, νεμος, κεραυνο), η υποστριξη εφαρμογν ανανεσιμων πηγν ενργειας (αιολικ και ηλιακ δυναμικ), η μελτη της αλληλεπδρασης των ατμοσφαιρικν αερολυμτων με την μετεωρολογα (αερολματα-νφη-ακτινοβολα), καθς και η ανπτυξη συστημτων επιχειρησιακς πργνωσης.

Ομιλητς: Θεδωρος Γινναρος, Εθνικ Αστεροσκοπεο Αθηνν

Ο Θεδωρος Γινναρος εναι απφοιτος του Τμματος Φυσικς του Αριστοτελεου Πανεπιστημου Θεσσαλονκης και μετα-διδακτορικς ερευνητς στο Εθνικ Αστεροσκοπεο Αθηνν, στο Ινστιτοτο Ερευνν Περιβλλοντος και Βισιμης Ανπτυξης. Η ρευνα και η εξειδκευση του εστιζουν στο πεδο της αριθμητικς πργνωσης του καιρο και της προσομοωσης του ατμοσφαιρικο περιβλλοντος. Συμμετχει στην ερευνητικ πρωτοβουλα του CORDEX για την μελτη φαινομνων ανω-μεταφορς (convection) σε κλιματικ κλμακα, εν ηγεται ερευνητικς προσπθειας για την μελτη της επδραση των αερολυμτων της σκνης στους Μεσογειακος κυκλνες με τροπικ χαρακτηριστικ (Medicanes).

 

Η ομιλα θα λβει χρα την Τετρτη, 13/12, 12:30, στο Εργαστριο Φυσικς της Ατμσφαιρας ,  Τμμα Φυσικς, Κτριο Β, 3ος ροφος.

 

σοι ενδιαφρονται, προσκαλονται να την παρακολουθσουν.

Περισστερες πληροφορες: Ανδρας Καζαντζδης, akaza@upatras.g

 ...

. 07/12/2017  

Η βιβλιοθκη του τμματος θα παραμενει ανοιχτ μχρι και την Παρασκευ 8/12. Η λειτουργα της θα ξεκινσει κανονικ μετ τις γιορτς. Τυχν καθυστερσεις δεν θα επιβαρυνθον με πρστιμο.

Εκ της βιλιοθκης

 ...

_ 2017-2018. 04/12/2017  

Ενημερνουμε τους μεταπτυχιακος φοιτητς/τριες του ΠΜΣ του Τμματος Φυσικς τι η Ηλεκτρονικ Γραμματεα θα δχεται εκ νου ανανεσεις εγγραφν και δηλσεις μαθημτων απ τη Δευτρα 04.12.2017 ως και την Παρασκευ 08.12.2017, προκειμνου να αντιμετωπιστον προβλματα δυσλειτουργιν που παρουσιστηκαν.

Απ τη Γραμματεα.

 ...

, (1 9 ) 04/12/2017  

Ενημερνουμε τους φοιτητς/τριες τι η Ηλεκτρονικ Γραμματεα θα δχεται εκ νου ανανεσεις εγγραφν και δηλσεις μαθημτων απ 04/12 ως και 08/12, προκειμνου να αντιμετωπιστον προβλματα δυσλειτουργιν που παρουσιστηκαν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φοιτητς/τριες που καναν αιτσεις για εκπρθεσμη δλωση μαθημτων προς τη Συνλευση του Τμματος πρπει να προχωρσουν στη διαδικασα ανανωσης εγγραφς και δλωσης μαθημτων μσω του συστματος. Οι ως νω αιτσεις δεν θα ληφθον υπ' ψιν.

 ...

: - - 28/11/2017  

Τμμα Φυσικς - Πργραμμα Μεταπτυχιακν Σπουδν

Ειδκευση: Εφαρμοσμνη Μετεωρολογα και Φυσικ Περιβλλοντος

Προσκεκλημνη Ομιλα

Αστικοποηση – Κλιματικ Αλλαγ - Επιπτσεις στην Υγεα

 • Επδραση της αστικοποησης στη μεταβολ της ποιτητας της ζως και της ατμσφαιρας.
 • Το κλμα σε αστικ περιβλλοντα και η επδραση στη νοσηρτητα και στη θνησιμτητα
 • Η κλιματικ μεταβολ και η επδραση στην δημσια υγεα

Ομιλητς: Παλος Κασσωμνος, Καθηγητς, Εργαστριο Μετεωρολογας και Κλιματολογας, Τμμα Φυσικς, Πανεπιστμιο Ιωανννων

Ο κ. Κασσωμνος εναι απφοιτος του Τμματος Φυσικς του Πανεπιστημου Πατρν και Καθηγητς στο Τμμα Φυσικς του Πανεπιστημου Ιωανννων με αντικεμενο τη Φυσικ του Ατμοσφαιρικο Περιβλλοντος. χει εκτεταμνη ερευνητικ εμπειρα στη μοντελοποηση της μετεωρολογας και της ατμοσφαιρικς ρπανσης με τη συμμετοχ και το συντονισμ σε δεκδες ερευνητικ προγρμματα που χρηματοδοτθηκαν απ διφορες πηγς (Ευρωπακ νωση, Διεθνες και Ελληνικς εταιρες, Οργανισμο, Ιδιωτικς τομας κλπ).

Τα ερευνητικ του ενδιαφροντα περιλαμβνουν τη μοντελοποηση ευρεας, μσης και μικρς κλμακας ατμοσφαιρικν κινσεων, την κλιματολογα και μικροκλιματολογα σε αστικ περιβλλοντα, τη βιομετεωρολογα και την εκτμηση κινδνου/διαχεριση περιβαλλοντικν προβλημτων.

Εναι Associate Editor στο περιοδικ «The Science of the Total Environment», Elsevier Publications.

 

Η ομιλα θα λβει χρα την Παρασκευ, 1/12, 15:00, στην αθουσα Φ2 ,  Τμμα Φυσικς, Κτριο Α, ισγειο.

σοι ενδιαφρονται, προσκαλονται να την παρακολουθσουν.

Περισστερες πληροφορες: Ανδρας Καζαντζδης, akaza@upatras.gr

 ...

_ _ 2017-2018. 27/11/2017  
Καλονται οι μεταπτυχιακο φοιτητς του ΠΜΣ του Τμματος Φυσικς να προβον σε ανανωση εγγραφς και δλωση μαθημτων για το χειμεριν εξμηνο του ακαδημακο τους 2017-2018, ως ακολοθως:
 
Α. Οι φοιτητς του ΠΡΩΤΟΥ τους θα πρπει να κνουν δλωση μαθημτων στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα (progress). Περισστερες πληροφορες και ο σνδεσμος για πρσβαση στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα υπρχουν στην ιστοσελδα https://www.upatras.gr/el/e-upatras4student. Υπρχει επσης σχετικς σνδεσμος στην αρχικ σελδα του ιστοτπου του Τμματος με νδειξη «Ηλεκτρονικ Γραμματεα». Η εσοδος στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα γνεται με τον κωδικ χρστη που χουν παραλβει οι φοιτητς απ τη Γραμματεα του Τμματς τους και χρησιμοποιεται σε λες της υπηρεσες Τηλεματικς του Πανεπιστημου Πατρν  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ). Αναλυτικς οδηγες υπρχουν στο εγχειρδιο χρσης το οποο βρσκεται στον κατλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετ την εισαγωγ στο σστημα. Σε περπτωση που υπρξουν προβλματα με την λειτουργικτητα την εγκυρτητα των κωδικν σας, παρακαλομε απευθυνθετε εγκαρως στο Τμμα Δικτων και χι στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς.
 
Β. Οι φοιτητς του ΔΕΥΤΕΡΟΥ και ΤΡΙΤΟΥ τους σπουδν θα πρπει να κνουν στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα ανανωση εγγραφς (εφσον δεν χουν δη κνει) και στη συνχεια δλωση μαθημτων.
 
Η Ηλεκτρονικ Γραμματεα θα παραμενει για ΟΛΟΥΣ ανοιχτ απ 27.11.2017 ως και 03.12.2017.
 
Εκ της Γραμματεας.
 ...

2017-2018 23/11/2017  
Ενημερνουμε τους ενδιαφερμενους τι οι Κατατακτριες Εξετσεις για το ακαδημακ τος 2017-2018 θα γνουν ως εξς:
 
Τρτη 05/12/2018
Μθημα: "Μαθηματικ"
ρα: 10.00π.μ. - 12.00μ.
 
Τετρτη 06/12/2018
Μθημα: Μηχανικ - Ρευστομηχανικ
ρα: 9.00π.μ. - 11.30μ.μ.
 
Πμπτη 07/12/2018
Μθημα: Θερμτητα - Κυματικ - Οπτικ
ρα: 13.00μ.μ. - 15.30μ.μ.
 
Εκ της Γραμματεας
 ...

: 21/11/2017  

Παρακαλονται οι φοιτητς/τριες που επιθυμον να συμμετσχουν στην προσεχ ορκωμοσα της 19ης Δεκεμβρου και:

Α) χουν καταθσει μρος των απαρατητων δικαιολογητικν προκειμνου να παραλβουν βεβαωση ολοκλρωσης σπουδν

Β) χουν καταθσει παλαιτερα λα τα απαρατητα διακιολογητικ αλλ τελικς δεν ορκστηκαν

 

να προβον στην απαρατητη ενργεια:

 

- για την περπτωση Α) να καταθσουν ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ατηση ορκωμοσας προκειμνου να συμπεριληφθον στον κατλογο φοιτητν προς ορκωμοσα

- για την περπτωση Β) να ενημερσουν με ηλεκτρονικ μνυμα τη Γραμματεα για την πρθεσ τους να συμπεριληφθον στον κατλογο φοιτητν προς ορκωμοσα

 

Εκ της Γραμματεας.

 

 ...

20/11/2017  

Βρθηκαν χρματα σε κποιες τουαλττες που πιθαντητα πεσαν απ τσπη τσντα.
ποιος χασε χρματα, πολ πρσφατα, να απευθυνθε στην Γραμματεα του Τμματος

Ο προστμενος Γραμματεας.

 ...

17/11/2017  

Την Παρασκευ 24/11 στην αθουσα Φ5 και ρα 11.00-13.00
θα γνει η πρτη προδος του μαθματος "Εφαρμοσμνη Οπτικ".

Η λη χει αναρτηθε στο eclass.

Ο Διδσκων
Μιχλης Φακς

 ...

2017 15/11/2017  

Καλονται οι φοιτητς/τριες που χουν καταστε πτυχιοχοι (χει κατατεθε στη Γραμματεα ο τελευταος τους βαθμς) και επιθυμον να συμμετσχουν στην ορκωμοσα της 19ης Δεκεμβρου 2017 και ρα 9.00 π.μ., να καταθσουν τα απαρατητα δικαιολογητικ στην Γραμματεα (αυτοπροσπως ταχυδρομικ) το αργτερο μχρι την Πμπτη 30/11/2017.

       Οι φοιτητς/τριες πρπει να:

 • καταθσουν ατηση ορκωμοσας (επισυνπτεται στην ανακονωση),
 • επιστρψουν την ακαδημακ τους ταυττητα (εφσον χουν παραλβει). Σε περπτωση μη παραλαβς κατατθεται υπεθυνη δλωση (επισυνπτεται στην ανακονωση), εν σε περπτωση απλειας προ­σκο­μ­ζεται σχετικ βεβαωση απ την Αστυνομα και χι ΥΔ απωλεας,
 • προσκομσουν βεβαωση απ την Φοιτητικ Μριμνα που να βεβαινει τι δεν χουν εκκρεμτητες στισης και στγασης. Σε περπτωση που δεν εχαν ποτ στιση και στγαση απ το Πανεπιστμιο Πα­τρν, συμπληρνεται ανλογη υπεθυνη δλωση (επισυνπτεται στην ανακονωση),
 • σε περπτωση που εχαν ιατροφαρμακευτικ περθαλψη απ’ το Πανεπιστμιο Πατρν, να επιστρψουν το Βιβλιριο Υγεας. Διαφορετικ συμπληρνεται η ανλογη υπεθυνη δλωση (επι­συνπτεται στην ανακονωση).

 

Εφιστομε ιδιαιτρως την προσοχ στους ενδιαφερμενους για την να διαδικασα που προη­γεται της ορκωμοσας. Βσει της υπ’ αριθμ. 48/12-1-2015 απφασης της Συγκλτου του Πανεπιστημου, «οι φοιτητς/τριες θα πρπει να δηλσουν εγγρφως τι επιβεβαινουν τα προσωπικ στοιχεα που τηρονται στη μερδα τους και λαβαν γνση του τελικο βαθμο πτυχου τους». Ως εκ τοτου, θα πρπει εντς εξαιρετικ περιορισμνης προθεσμας να απαντσουν σε ηλεκτρονικ μνυμα που θα τους αποσταλε εν ευθτω χρνω μετ την ολοκλρωση του ελγχου της καρτλας τους, επιβεβαινοντας τα ως νω αναφερθντα προσωπικ στοιχεα τους, καθς και τον βαθμ πτυχου.

 

Στην περπτωση που η Γραμματεα δεν λβει σχετικ επιβεβαωση, ο φοιτητς δεν θα ορκιστε.

 

Οι προς ορκωμοσα φοιτητς/τριες την ημρα της ορκωμοσας πρπει να βρσκονται στην Γραμ­ματεα του Τμματος 1 ρα νωρτερα απ την ρα της ορκωμοσας τοι στις 8.00 π.μ., προκειμνου να υπογρ­ψουν για την παρουσα τους.

 

Παρα­κα­λομε για την τρηση των ως νω αποκλειστικν ημερομηνιν και προποθσεων.

 ...

2017-2018 14/11/2017  

βλ. συνημμνη ανακονωση

 ...

- (11 ) 14/11/2017  

βλ. συνημμνη ανακονωση

 

 

Υπενθυμζουμε τι μθημα επιλογς απ λλο Τμμα του Πανεπιστημου δεν επιτρπεται στο 5ο και 6ο εξμηνο σπουδν.

Οι φοιτητς "επ πτυχω" που καλονται να δηλσουν μαθματα εαρινο εξαμνου σπουδν προκειμνου να συμμετσχουν στην διπλ εξεταστικ περοδο, δηλνουν μαθματα που δη χρωστον και χι να μαθματα.

Παρακαλομε πως προσξετε ιδιατερα τσο στην συμπλρωση της σωστς φρμας δλωσης μαθημτων, σο και στην τρηση των καταληκτικν ημερομηνιν.

 ...

, (1 9 ) 14/11/2017  
Δηλσεις  Μαθημτων Χειμερινο Εξαμνου ακ. τους 2017-2018 - Ηλεκτρονικ Γραμματεα
 
Ενημερνουμε τους/τις φοιτητς/τριες που χουν πρσβαση στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα τι το σστημα χει ανοξει για δηλσεις μαθημτων χειμερινο εξαμνου σπουδν και θα παραμενει ανοιχτ μχρι και την 01/12/2017.
 
Σχετικς σνδεσμος υπρχει στην αρχικ σελδα του ισοτπου του Τμματος με νδειξη «Ηλεκτρονικ Γραμματεα». Η εσοδος στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα γνεται με τον κωδικ χρστη που χουν παραλβει οι φοιτητς απ τη Γραμματεα του Τμματς τους και χρησιμοποιεται σε λες της υπηρεσες Τηλεματικς του Πανεπιστημου Πατρν  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ).
 
Αναλυτικς οδηγες υπρχουν στο εγχειρδιο χρσης το οποο βρσκεται στον κατλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετ την εισαγωγ στο σστημα.
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Οι φοιτητς/τριες που δεν χουν κνει ανανωση εγγραφς στις προβλεπμενες ημερομηνας, παρακαλονται να προβον σε αυτ τη διαδικασα πριν τη δλωση μαθημτων.

- Οι φοιτητς/τριες θα πρπει πρτα να δηλσουν τα μαθματα που χρωστον απ προηγομενα εξμηνα και μετ να προχωρσουν στη δλωση μαθημτων του τρχοντος εξαμνου σπουδν τους.

- Οι δηλσεις μαθημτων εαρινο εξαμνου σπουδν για την διπλ εξεταστικ του Φεβρουαρου 2018 (αφορ μνο φοιτητς "επ πτυχω") θα πραγματοποιηθε σε μεταγενστερο χρνο.

 

 ...

Y : 14/11/2017  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦYΣΙΚΗΣ Ι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2017-18

Ι) ΤΜΗΜΑ 1Ο:   Φοιτητς των οποων το αρχικ γρμμα του επωνμου εναι απ Α-ως και Ζ, θα ασκονται κθε Τρτη 3.30-6.30μ.μ.

ΙΙ) ΤΜΗΜΑ 2Ο:   Φοιτητς των οποων το αρχικ γρμμα του επωνμου εναι απ Η-ως και Κ θα ασκονται κθε Τετρτη 3.30-6.30μ.μ.

ΙΙΙ) ΤΜΗΜΑ 3Ο:   Φοιτητς των οποων το αρχικ γρμμα του επωνμου εναι απ Λ-ως και Π θα ασκονται κθε Πμπτη 4.00-7.00μ.μ.* (ΠΡΟΣΟΧΗ στην αλλαγ μρας του Εργ. της Παρασκευς 17/11)

IV) ΤΜΗΜΑ 4Ο:   Φοιτητς των οποων το αρχικ γρμμα του επωνμου εναι απ Ρ-ως και Ψ θα ασκονται κθε Παρασκευ 9.00-12.00μ.* (ΠΡΟΣΟΧΗ στην αλλαγ μρας του Εργ. της Πμπτης 30/11)

Α/Α

ΤΜΗΜΑ 1Ο

ΤΜΗΜΑ 2Ο

ΤΜΗΜΑ 3Ο

ΤΜΗΜΑ 4Ο

ΤΡΙΤΗ 14/11/2017
3.30-6.30 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/11/2017
3.30-6.30 μ.μ

ΠΕΜΠΤΗ 16/11/2017
4.00-7.00 μ.μ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/11/2017
9.00-12.00 μ.μ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 20/11/2017
5.00-8.00 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ 21/11/2017
3.30-6.30 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/11/2017
3.30-6.30 μ.μ

ΠΕΜΠΤΗ 23/11/2017
4.00-7.00 μ.μ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/11/2017
9.00-12.00 μ.μ

ΤΡΙΤΗ 28/11/2017
3.30-6.30 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/11/2017
3.30-6.30 μ.μ

ΠΕΜΠΤΗ 30/11/2017
4.00-7.00 μ.μ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/12/2017
12.30-15.30 μ.μ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/12/2017
9.00-12.00 μ.μ

ΤΡΙΤΗ 5/12/2017
3.30-6.30 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/12/2017
3.30-6.30 μ.μ

ΠΕΜΠΤΗ 7/12/2017
4.00-7.00 μ.μ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/12/2017
9.00-12.00 μ.μ

ΤΡΙΤΗ 12/12/2017
3.30-6.30 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/12/2017
3.30-6.30 μ.μ

ΠΕΜΠΤΗ 14/12/2017
4.00-7.00 μ.μ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/12/2017
9.00-12.00 μ.μ

 

 ...

: – 2017-2018 14/11/2017  

Καλονται οι μεταπτυχιακο φοιτητς του ΔΠΜΣ στην Επιστμη & Τεχνολογα των Πολυμερν να προβον σε ανανωση εγγραφς και δλωση μαθημτων για το χειμεριν εξμηνο του ακαδημακο τους 2017-2018, ως ακολοθως:

Α. Οι φοιτητς του ΠΡΩΤΟΥ τους θα πρπει να κνουν δλωση μαθημτων στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα (progress). Περισστερες πληροφορες και ο σνδεσμος για πρσβαση στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα υπρχουν στην ιστοσελδα https://www.upatras.gr/el/e-upatras4student. Υπρχει επσης σχετικς σνδεσμος στην αρχικ σελδα του ιστοτπου του Τμματος με νδειξη «Ηλεκτρονικ Γραμματεα». Η εσοδος στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα γνεται με τον κωδικ χρστη που χουν παραλβει οι φοιτητς απ τη Γραμματεα του Τμματς τους και χρησιμοποιεται σε λες της υπηρεσες Τηλεματικς του Πανεπιστημου Πατρν  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ). Αναλυτικς οδηγες υπρχουν στο εγχειρδιο χρσης το οποο βρσκεται στον κατλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετ την εισαγωγ στο σστημα. Σε περπτωση που υπρξουν προβλματα με την λειτουργικτητα την εγκυρτητα των κωδικν σας, παρακαλομε απευθυνθετε εγκαρως στο Τμμα Δικτων και χι στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς.

Β. Οι φοιτητς του ΔΕΥΤΕΡΟΥ και ΤΡΙΤΟΥ τους σπουδν θα πρπει να κνουν στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα ανανωση εγγραφς (εφσον δεν χουν δη κνει) και στη συνχεια δλωση μαθημτων.

Η Ηλεκτρονικ Γραμματεα θα παραμενει για ΟΛΟΥΣ ανοιχτ απ 15.11.2017 ως και 30.11.2017.

Εκ της Γραμματεας.

 ...

: – 2017-2018 14/11/2017  

Καλονται οι μεταπτυχιακο φοιτητς του ΔΠΜΣ στην Ηλεκτρονικ και Επεξεργασα της Πληροφορας να προβον σε ανανωση εγγραφς και δλωση μαθημτων για το χειμεριν εξμηνο του ακαδημακο τους 2017-2018, ως ακολοθως:

Α. Οι φοιτητς του ΠΡΩΤΟΥ τους θα πρπει να κνουν δλωση μαθημτων στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα (progress). Περισστερες πληροφορες και ο σνδεσμος για πρσβαση στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα υπρχουν στην ιστοσελδα https://www.upatras.gr/el/e-upatras4student. Υπρχει επσης σχετικς σνδεσμος στην αρχικ σελδα του ιστοτπου του Τμματος με νδειξη «Ηλεκτρονικ Γραμματεα». Η εσοδος στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα γνεται με τον κωδικ χρστη που χουν παραλβει οι φοιτητς απ τη Γραμματεα του Τμματς τους και χρησιμοποιεται σε λες της υπηρεσες Τηλεματικς του Πανεπιστημου Πατρν  (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ). Αναλυτικς οδηγες υπρχουν στο εγχειρδιο χρσης το οποο βρσκεται στον κατλογο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» μετ την εισαγωγ στο σστημα. Σε περπτωση που υπρξουν προβλματα με την λειτουργικτητα την εγκυρτητα των κωδικν σας, παρακαλομε απευθυνθετε εγκαρως στο Τμμα Δικτων και χι στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς.

Β. Οι φοιτητς του ΔΕΥΤΕΡΟΥ και ΤΡΙΤΟΥ τους σπουδν θα πρπει να κνουν στην Ηλεκτρονικ Γραμματεα ανανωση εγγραφς (εφσον δεν χουν δη κνει) και στη συνχεια δλωση μαθημτων.

Η Ηλεκτρονικ Γραμματεα θα παραμενει για ΟΛΟΥΣ ανοιχτ απ 15.11.2017 ως και 30.11.2017.

Εκ της Γραμματεας.

 ...

2017-2018 07/11/2017  

Παρακαλονται οι φοιτητς/τριες των οποων η μετεγγραφ στο Τμμα Φυσικς εγκρθηκε απ το Υπουργεο να προσκομσουν μεσα στη Γραμματεα τα απαρατητα δικαιολογητικ, προκειμνου να ολοκληρωθε η διαδικασα μετεγγραφς τους στο Τμμα.

 

Εκ της Γραμματεας.

 ...

2016-2017 07/11/2017  

Η υποτροφα «Αλξανδρου Θεοδοσου» χορηγεται στον οικονομικ ασθενστερο απ τους φοιτητς που διακρθηκαν για την επδοσ τους στο πρτο τος σπουδν (ακαδημακ τος 2016-2017).

            Η Συνλευση του Τμματος, προκειμνου να προβε στην επιλογ του οικονομικ ασθενστερου φοιτητ, παρακαλε τους κτωθι φοιτητς να προσκομσουν μχρι 17/11/2017 αντγραφο εκκαθαριστικο σημειματος της οικεας εφορας (οικονομικο τους 2017) και πιστοποιητικ οικογενειακς κατστασης.
 

Α.Μ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Μ.Ο.

1055690 

ΣΥΝΑΝΙΔΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

9,87

1055675   

ΡΑΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

9,34

1055696

ΞΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

8,99

1055671  

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ

8,90

1055725 

ΠΑΠΑΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ

8,56

1055674 

ΣΓΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

8,10

 ...

& _ 06/11/2017  

Παρακαλονται οι πρωτοετες μεταπτυχιακο φοιτητς του ΔΠΜΣ στην "Ηλεκτρονικ & Επεξεργασα της Πληροφορας" να προσλθουν στη Γραμματεα απ την Τρτη 07.11.2017 για την παραλαβ των κωδικν πρσβασης για τις υπηρεσες Τηλεματικς του Πανεπιστημου Πατρν (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ).

Απ τη Γραμματεα.

 ...

& _ 06/11/2017  

Παρακαλονται οι πρωτοετες μεταπτυχιακο φοιτητς του ΔΠΜΣ στην "Επιστμη & Τεχνολογα των Πολυμερν" να προσλθουν στη Γραμματεα απ την Τρτη 07.11.2017 για την παραλαβ των κωδικν πρσβασης για τις υπηρεσες Τηλεματικς του Πανεπιστημου Πατρν (e-mail, e-class, ΕΥΔΟΞΟΣ κλπ).

Απ τη Γραμματεα.

 ...

03/11/2017  

Οι φοιτητς που δεν πραγματοποησαν ανανωσης εγγραφς στο τρχον χειμεριν εξμηνο μσω της Ηλεκτρονικς Γραμματεας (εξμηνα σπουδν 3 ως 9) θα ενημερωθον σχετικ με τις ενργειες στις οποες θα πρπει να προβον ταν ανοξει η βση δεδομνω για την δλωση μαθημτων.

 

Εκ της γραμματεας.

 ...

207-2018 02/11/2017  
Ακαδημακ Ημερολγιο Προγρμματος Μεταπτυχιακν Σπουδν Τμματος Φυσικς 2017 - 2018
Α Εξμηνο (Χειμεριν)
ναρξη μαθημτων: 23.10.2017
Λξη μαθημτων: 2.2.2018
Β Εξμηνο (Εαριν)
ναρξη μαθημτων: 19.2.2018
Λξη μαθημτων: 1.6.2018
ναρξη & Λξη Εξετσεων
Α Εξμηνο (Χειμεριν)
ναρξη εξετσεων: 5.2.2018
Λξη εξετσεων: 16.2.2018
Β Εξμηνο (Εαριν)
ναρξη εξετσεων: 4.6.2018
Λξη εξετσεων: 15.6.2018
Επαναληπτικ Εξταση
ναρξη εξετσεων: 3.9.2018
Λξη εξετσεων: 14.9.2018
 ...

& 2017 31/10/2017  
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Οι τελετς Απονομς Μεταπτυχιακν Διπλωμτων Ειδκευης και Καθομολγησης Διδακτρων του Τμματος Φυσικς, θα πραγματοποιηθον ως ακολοθως:
στην αθουσα Τελετν "Οδυσσας Ελτης" ΑΚτριο Διοκησης, 1ος ροφος, ως ακολοθως:
 
Απονομ Μεταπτυχιακν Διπλωμτων Ειδκευσης
Δευτρα 27 Νοεμβρου 2017 και ρα 09:30 στην αθουσα Ι4 στο Συνεδριακ και Πολιτιστικ Κντρο του Πανεπιστημου Πατρν
 
Καθομολγηση Διδακτρων
Παρασκευμ 24 Νοεμβρου 2017 και ρα 12:30 στην αθουσα Τελετν "Οδυσσας Ελτης" ΑΚτριο Διοκησης, 1ος ροφος,
 
ΣΗΜ: Οι μεταπτυχιακο φοιτητς και υποψφιοι διδκτορες που θα συμμετχουν στις παραπνω τελετς θα πρπει να βρσκονται την συγκεκριμνη ημρα, μισ ρα τουλχιστον νωρτερα, στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς.
 
βλ. συνημμνο πργραμμα τελετν
Εκ της Γραμματεας.
 ...

2017-18 30/10/2017  

Σμφωνα με το γγραφο (http://eudoxus.gr/Files/Dianomi_Xeimerinou_2017-2018.pdf) του Υπουργεου Παιδεας, η διανομ συγγραμμτων για το χειμεριν εξμηνο θα ξεκινσει την Τρτη 31 Οκτωβρου 2017 και θα ολοκληρωθε την Παρασκευ 12 Ιανουαρου 2018. Οι δηλσεις συγγραμμτων των φοιτητν θα ξεκινσουν την Τρτη 31 Οκτωβρου 2017 και θα ολοκληρωθον την Παρασκευ 22 Δεκεμβρου 2017.

Υπενθυμζεται τι οι φοιτητς υποχρεονται να προβον σε δλωση μαθημτων στο οικεο τμμα τους και δικαιονται να παραλβουν συγγρμματα μνο για τα μαθματα εκενα τα οποα χουν συμπεριλβει κατ το τρχον εξμηνο στη δλωση μαθημτων τους.

Επισημανεται τι βσει της ισχουσας νομοθεσας οι φοιτητς που χουν υπερβε τα ν+2 τη σπουδν δεν δικαιονται δωρεν διδακτικ συγγρμματα.

Για περαιτρω διευκρινσεις απορες μπορετε πντα να απευθνεστε στο Γραφεο Αρωγς Χρηστν του Ευδξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

 ...

- 2017-2018 30/10/2017  
Οι εγγραφς των πρωτοετν μεταπτυχιακν φοιτητν του Τμματος Φυσικς, λων των Ειδικεσεων, για το ακαδημακ τος 2017-2018 πραγματοποιονται απ την απ την Τετρτη 01.11.2017  ως και την Τετρτη 15.11.2017.
Για την εγγραφ τους οι νοι μεταπτυχιακο φοιτητς θα πρπει να προσκομσουν στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς:
 • Ατηση εγγραφς (επισυνπτεται)
 • 2 (δο) φωτογραφες
 • Πιστοποιητικ Γννησης (για τους νδρες)
 ...

upatras eclass 27/10/2017  

Παρακαλονται οι φοιτητς που ενδιαφρονται για το μθημα «Ατμοσφαιρικ Ρπανση» να εγγραφον στην πλατφρμα eclass. Εκε πλον θα γνονται λες οι αναρτσεις που αφορον το πργραμμα διαλξεων, την λη και τις διαφνειες του μαθματος.

Εκ μρους του Εργαστηρου Φυσικς της Ατμσφαιρας,

Ανδρας Καζαντζδης

 

 ...

. 2017-2018 19/10/2017  

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

 

Σκοπς του θεσμο του Συμβολου Καθηγητ εναι η βελτωση του επιπδου σπουδν στο Τμμα Φυσικς, με προσφορ υπεθυνου συμβουλευτικο ργου προς τους προπτυχιακος φοιτητς καθς και η ενσχυση της προσωπικς επικοινωνας μεταξ φοιτητν και καθηγητν. 

 

Ειδικτερα ο Σμβουλος Καθηγητς:

 • Συζητ, πληροφορε και συμβουλεει τον φοιτητ για το Πργραμμα Σπουδν.
 • Συζητ με τον φοιτητ την πορεα των Σπουδν του και αναζητον απ κοινο λσεις στα προβλματα που τυχν αντιμετωπζει ο φοιτητς.
 • Ενθαρρνει την πρωτοβουλα του φοιτητ, κεντρζει το ενδιαφρον του για την επιστμη της Φυσικς και τη σχση της με τις λλες επιστμες και γενικ τον ενεργοποιε απναντι στις διες του τις σπουδς.
 • Τον ενημερνει και τον βοηθ να κνει επιλογς εξειδικευμνων μαθημτων.
 • Τον ενημερνει για προοπτικς και δυναττητες για μεταπτυχιακς σπουδς και τον βοηθ να κνει επιλογς.
 • Συζητ ακμη και προσωπικς δυσκολες (οικογενειακ προβλματα, προβλματα υγεας) οι οποες μπορε να επηρεζουν τις σπουδς του.
 • Ο φοιτητς μπορε να ζητσει τη συμβουλ την αρωγ του ΣΚ σε κθε θμα που προκπτει κατ τη διρκεια του εκπαιδευτικο εξαμνου.

 

Κατανομ των Αετν φοιτητν σε Συμβολους Καθηγητς ως φανεται στον συνημμνο πνακα.

 

 

 ...

& - 2017-2018 19/10/2017  
Οι εγγραφς των πρωτοετν μεταπτυχιακν φοιτητν του ΔΠΜΣ στην "Επιστμη & Τεχνολογα των Πολυμερν" για το ακαδημακ τος 2017-2018 πραγματοποιονται απ την απ την Παρασκευ 20.10.2017 ως και την Παρασκευ 03.11.2017.
Για την εγγραφ τους οι νοι μεταπτυχιακο φοιτητς θα πρπει να προσκομσουν στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς:
 • Ατηση εγγραφς (επισυνπτεται)
 • 2 (δο) φωτογραφες
 • Πιστοποιητικ Γννησης (για τους νδρες)
 ...

- 2017-2018 19/10/2017  
Οι εγγραφς των πρωτοετν μεταπτυχιακν φοιτητν του ΔΠΜΣ στην "Ηλεκτρονικ & Επεξεργασα της Πληροφορας" για το ακαδημακ τος 2017-2018 πραγματοποιονται απ την Παρασκευ 20.10.2017 ως και την Παρασκευ 03.11.2017.
Για την εγγραφ τους οι νοι μεταπτυχιακο φοιτητς θα πρπει να προσκομσουν στη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς:
 • Ατηση εγγραφς (επισυνπτεται)
 • 2 (δο) φωτογραφες
 • Αντγραφο της αστυνομικς τους ταυττητας
 • Πιστοποιητικ Γννησης (για τους νδρες)
 ...

2017-2018 19/10/2017  
Η Γ.Σ.Ε.Σ του Τμματος Φυσικς  στην 2/17.10.2017 συνεδρασ της ενκρινε  την επιλογ των μεταπτυχιακν φοιτητν για το ακ. τος 2017-2018 αφο λαβε υπψη της τις εισηγσεις της Συντονιστικς Επιτροπς του Μεταπτυχιακο Προγρμματος Σπουδν και των Επιτροπν Επιλογς των υποψηφων Μεταπτυχιακν Φοιτητν αν Ειδκευση, υπ την προπθεση τι θα χουν καταστε πτυχιοχοι (κατθεση τελευταου βαθμολογου) μχρι 31.10.2017, ως ακολοθως: 
 
Ειδκευση: ΕΝΕΡΓΕΙΑ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ (ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ)
ΖΩΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΗΛΙΟΓΑΜΒΡΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΑΡΑΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
 
Ειδκευση: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ & ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ (ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ)
ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΥΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΠΑΠΠΑ ΑΡΕΤΗ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ)
ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
 
Ειδκευση: ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ (ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ)
ΒΙΣΒΙΝΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ
ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 
Ειδκευση: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ και ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ (ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ)
ΖΩΓΟΓΙΑΝΝΗ ΠΕΛΑΓΙΑ
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΚΙΑΘΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 
Ειδκευση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ (ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ)
ΑΛΙΜΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΙΑΛΕΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΥΑΜΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΜΠΙΖΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΤΖΟΥΦΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΑΝΕΤΑΣ-ΦΕΛΟΥΡΗΣ ΟΡΦΕΑΣ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
 
Ειδκευση: ΦΩΤΟΝΙΚΗ – LASERS
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ (ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ)
ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΕΛΛΟΥ  ΕΛΛΗ
ΜΠΟΥΧΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΑΘΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΣΤΕΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 ...

16/10/2017  

Αλλαγ ρας του μαθματος «Ψηφιακ Ηλεκτρονικ».

Το μθημα «Ψηφιακ Ηλεκτρονικ» απ την Πμπτη 18 Οκτωβρου 2017, θα πραγματοποιεται κθε

Πμπτη 11:00-14:00 μετ απ ατημα των φοιτητν, λγω αλλαγς μρας και ρας της διαξαγωγς λλων μαθημτων

της κατεθυνσης:«Ηλεκτρονικ, Υπολογιστς κ Επεξεργασα Σματος».

 ...

& () 13/10/2017  

ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΝ ΣΤΟ ΠΜΣ «Ηλεκτρονικ & Επικοινωνες (Ραδιοηλεκτρολογα)» ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Η επιτροπ επλεξε κατ αλφαβητικ σειρ τους παρακτω φοιτητς:

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΛΙΜΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΒΑΣΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑ

ΓΙΑΛΕΝΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΡΥΑΜΗΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΠΙΖΩΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΝΤΖΟΥΦΡΑ

ΘΕΟΔΩΡΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΝΕΤΑΣ_ΦΕΛΟΥΡΗΣ

ΟΡΦΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΖΩΗ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δικαωμα εγγραφς θα χουν σοι θα εναι πτυχιοχοι μχρι την ημερομηνα λξης των εγγραφν, η οποα θα ανακοινωθε απ τη Γραμματεα του Τμματος Φυσικς.

 

 ...

.... & 2017-2018 13/10/2017  

Η Ειδικ Διατμηματικ Επιτροπ του ΔΠΜΣ στην "Ηλεκτρονικ & Επεξεργασα της Πληροφορας" ενκρινε στην αριθμ. 1/10.10.2017 Συνεδραση της, την εισγηση της Επιτροπς Επιλογς, και κανε δεκτος τους κτωθι αναφερμενους μεταπτυχιακος φοιτητς για το ακαδημακ τος 2017-2018:

1. ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2. ΖΑΧΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

3. ΚΑΚΟΤΑΡΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

4. ΚΑΡΥΑΜΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

5. ΜΑΜΑΣΟΥΛΑ ΟΥΡΑΝΙΑ - ΜΑΡΙΑ

6. ΝΤΖΟΥΦΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

7. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

8. ΧΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 ...

“ ” 11/10/2017  

Καλονται οι φοιτητς του ΠΜΣ του Τμματος Φυσικς,
οι οποοι πρκειται να παρακολουθσουν το μθημα:

“ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ”
(το οποο εναι υποχρεωτικ για την ειδκευση “Υλικ”)
το μθημα:

“ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ” 
(το οποο εναι επιλογς για λλες ειδικεσεις),

να δηλσουν συμμετοχ στο μθημα μχρι και τις 16/10/2017
στο e-mail:
sgeorga@physics.upatras.gr
προσωπικ στο γραφεο της κ. Γεωργ (Ισγειο Γ Κτηρου Φυσικς)

Η πρτη συνντηση θα γνει τη ΔΕΥΤΕΡΑ 16/10/2017  και ρα 1μ.μ.
στο γραφεο της κ. Γεωργ. Η παρουσα λων εναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ!

11/10/2017

 ...

- 2017 11/10/2017  

Σας ενημερνουμε τι α) η τελετ Καθομολγησης Διδακτρων θα πραγματοποιηθε την Παρασκευ 24 Νοεμβρου 2017 &  β) η τελετ Απονομς Μεταπτυχιακν Ττλων Σπουδν την Δευτρα 27 Νοεμβρου 2017. Ως εκ τοτου, σοι μεταπτυχιακο φοιτητς και υποψφιοι διδκτορες του Τμματος επιθυμον να συμμετχουν στις ανωτρω τελετς, καλονται να καταθσουν τις αντστοιχες αιτσεις ορκωμοσας τους ως την Παρασκευ 10.11.2017.

Εκ της Γραμματεας.

 ...

11/10/2017  

Το μθημα "Χημεα" την Τετρτη 11/10 και Πμπτη 12/10 θα αναβληθε λγω συμμετοχς της διδσκουσας σε αποστολ του Υπ. Παιδεας.

 

Η διδσκουσα,

Χρυσ Καραπαναγιτη

 ...

10/10/2017  
H μεταπτυχιακ φοιττρια του ΠMΣ στη Θεωρητικ, Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ
κ. Ελνη Λαλοντα (Α.Μ. 483) θα παρουσισει τη Μεταπτυχιακ Διπλωματικ Εργασα της, με ττλο:

"Φωτομετρικς και Τροχιακς παρμετροι του μικρς μζας συστματος σε επαφ V2790 Ori"

Η παρουσαση της διπλωματικς εργασας θα γνει την Παρασκευ 13/10/2017, 
στις 12.30, στην αθουσα Γενικν Συνελεσεων (2ος ροφος, κτιρου Γ Φυσικς).
Καλονται οι ενδιαφερμενοι να την παρακολουθσουν.

 Η επιβλπουσα
Ε-Π Χριστοπολου
 ...

09/10/2017  
Ανακοιννεται τι οι ρες του μαθματος Επιστμη Υλικν,
πειτα απ συνεννηση με τους φοιτητς που παρακολοθησαν
τα δο πρτα μαθματα, τροποποιθηκαν ως εξς:
 
απ: Τρτη 11-⁠12 και Τετρτη 11-⁠1
σε: Τρτη 10-⁠12 και Τετρτη 11-⁠12

 
Η διδσκουσα
Π. Καραχλιου
 ...

08/10/2017  

Ο μεταπτυχιακς φοιτητς του ΠMΣΕ στην Ηλεκτρονικ & Επικοινωνες (Ραδιοηλεκτρολογα) κ. Ηλας Δημας (Α.Μ. 1050794) θα παρουσισει την Μεταπτυχιακ Διπλωματικ Εργασα του, με ττλο:

" Σχεδαση ολοκληρωμνου κυκλματος ελεγκτ  κλασματικς τξης"

Η παρουσαση της Διπλωματικς Εργασας θα γνει την Πμπτη 12/10/2017, στις 12.30, στην αθουσα Φ3 (2ος ροφος, κτιρου Β Φυσικς).

Καλονται οι ενδιαφερμενοι να την παρακολουθσουν.

Ο επιβλπων

Κ. Ψυχαλνος, Καθηγητς

 

Περληψη

Στην παροσα Μεταπτυχιακ Διπλωματικ Εργασα, κυκλματα ελεγκτν κλασματικς τξης (fractional-order controllers)  τα οποα προσφρουν τα παρακτω χαρακτηριστικ:

 1. Εναι πλρως ολοκληρσιμα.
 2. Δεν απαιτονται αντισττες, λγω της χρσης Τελεστικν Ενισχυτν Διαγωγιμτητας (Operational Transconductance Amplifiers-OTAs).
 3. Εναι πλρως προγραμματιζμενα ως προς την συμπεριφορ τους.

 Η σχεδαση και επαλθευση της λειτουργας των προτεινμενων κυκλωμτων γινε με χρση του λογισμικο Cadence και του Design Kit που παρχεται απ την τεχνολογα AMS CMOS C35 0.35μm.

 ...

1 . 2017-2018 06/10/2017  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ»
 
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-2018
Δευτρα
Τρτη
Τετρτη
Πμπτη
Παρασκευ
13:00-16:00
Χημεα Πολυμερν*
(NX1, ΤΧ)
9.00-12.00
Φυσικ και Φυσικοχημεα Πολυμερν***
(Αθουσα διαλξεων ΤΧΜ)
 
 
 
16:00-19:00
Χαρακτηρισμς Πολυμερν-Θεωρα**
 (NX1, ΤΧ)
15:00-18:00
Ρεολογα Πολυμερν****
(Αθουσα διαλξεων ΤΧΜ)
 
 
 
 
Επεξηγσεις:
ΤΧΜ = Τμμα Χημικν Μηχανικν
ΝΧ1: Αθουσα ΝΧ1, ΤΧ = Τμμα Χημεας
 
*η διδασκαλα του μαθματος θα ξεκινσει στις 16/10/2017 (διδσκων, Αναπλ. Καθ. Γ. Μπκιας)
**η διδασκαλα του μαθματος θα ξεκινσει στις 9/10/2017 (διδσκων, Δρ. Γ. Βογιατζς)
***η διδασκαλα του μαθματος θα ξεκινσει στις 10/10/2017 (διδσκων Καθ. Κ. Γαλιτης)
**** η διδασκαλα του μαθματος θα ξεκινσει στις 10/10/2017 (Διδσκων Kαθ. Β. Μαυρατζς)

 

 ...

- 06/10/2017  

Με δεδομνη την εδηση η οποα προβλλεται απ χθες στα ΜΜΕ, αναφορικ με την αναστολ της διαδικασας διανομς συγγραμμτων απ το σστημα Εδοξος, μπορετε να χρησιμοποισετε το ακλουθο σγγραμμα http://hdl.handle.net/11419/2890 το οποο διατθεται δωρεν μσω του εκπαιδευτικο αποθετηρου Κλλιπος. Το συγκεκριμνο Σγγραμμα  καλπτει απολτως τις ανγκες του μαθματος "Μαθηματικ Ανλυση" και χει αναρτηθε και στον Εδοξο που εμφανζεται  ως  εξς :

Πρσθετο Διδακτικ Υλικ:

Βιβλο [320221]: ΑΝΑΛΥΣΗ, ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ Λεπτομρειες

Ο Διδσκων
Αθανσιος Α. Αργυρου

 ...

.... 2017-2018 02/10/2017  
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΤΗΤΩΝ για το ακαδ. τος 2017-2018 στο Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστμη και Τεχνολογα των Πολυμερν»

Η Ειδικ Διατμηματικ Επιτροπ του ΔΠΜΣ στην "Επιστμη & Τεχνολογα των Πολυμερν" ενκρινε στην αριθμ. 1/29.09.2017 Συνεδραση της, την εισγηση της Επιτροπς Επιλογς, και κανε δεκτος τους κτωθι αναφερμενους μεταπτυχιακος φοιτητς για το ακαδημακ τος 2017-2018:

 
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1
ΑΚΟΥΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2
ΓΕΙΤΟΝΑ
ΝΝΑ
3
ΓΕΡΑΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4
ΓΙΩΤΗ
ΣΕΒΑΣΤΗ
5
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΩΝΗ
6
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ
7
ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
8
ΚΟΚΑΛΙΑΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
9
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
10
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
11
ΝΙΚΟΛΑΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
12
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
13
ΣΑΦΑΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
14
ΣΟΥΛΗ
ΙΩΑΝΝΑ
15
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ
ΡΩΜΑΝΟΣ
16
ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
17
ΤΣΙΚΡΙΤΕΑΣ
ΖΩΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ
 ...

7 02/10/2017  
Παρακαλονται  οι  φοιτητς και οι  φοιττριες που πρκειται να δηλσουν το μθημα 7ου εξαμνου Ειδικ Θματα Φυσικς Στερες  Κατστασης  να επικοινωνσουν με τον διδσκοντα  του Μαθματος εντς της εβδομδας.
 
Ο Διδσκων του Μαθματος
Δημτρης Αναστασπουλος
 ...

02/10/2017  

Το μθημα "Αναλογικ Ηλεκτρονικ" θα ξεκινσει την Τρτη 3 Οκτωβρου
σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα μαθημτων του τμματος Φυσικς.

εκ των διδασκντων

Κ. Ψυχαλνος

Σ. Βλσσης

 ...

1 02/10/2017  

Οι παραδσεις του μαθματος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι θα ξεκινσουν σμφωνα με το πργραμμα την Τρτη 3 Οκτωβρου 2017.

 

 ...

7 02/10/2017  

Οι παραδσεις του μαθματος 7ου εξαμνου ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ θα ξεκινσουν σμφωνα με το πργραμμα την Παρασκευ 6 Οκτωβρου 2017.

 

 

 ...

02/10/2017  
Οι φοιτητς που προτθεται να δηλσουν το μεταπτυχιακ μθημα ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΜΕ ΕΦΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ παρακαλονται να επικοινωνσουν με τον διδσκοντα, Αναπλ. Καθηγητ Ανδρα Αρβανιτογεργο, arvanito@math.upatras.gr, 2610 996740
Ο Διδσκων.
Α. Αρβανιτογεργος
 ...

01/10/2017  

Το μθημα επιλογς "Ατμοσφαρικ Ρπανση" στην κατεθυνση "Ενργεια και Περιβλλον" θα διδαχθε φτος κανονικ. Η πρτη διλεξη, που θα δοθε αρχικ η περιγραφ του μαθματος,  ο τρπος αξιολγησης των φοιτητν και λες οι απαρατητες πληροφορες για το μθημα, θα πραγματοποιηθε την Παρασκευ 6/10, στις 12:00μμ, στην αθουσα Φ2.

Εκ μρους του Εργαστηρου Φυσικς της Ατμσφαιρας

Καζαντζδης Ανδρας

Αν. Καθηγητς

 

 ...

2016-2017 29/09/2017  
Εισαγωγ στην Αστρονομα και Αστροφυσικ 2016-2017

Η ναρξη των μαθημτων θα γνει την Παρασκευ 
6 Οκτωβρου 2017 σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.

Χριστοπολου
 ...

2016-2017 29/09/2017  
Οι φοιτητς που ενδιαφρονται για την Εργαστηριακ Αστρονομα 
θα πρπει να εγγραφον στο eclass στε να παρακολουθον τις 
ανακοινσεις. 
Η πρτη ενημερωτικ συνντηση θα γνει τη Δευτρα 9 Οκτωβρου 
στο Υπολογιστικ Κντρο του Τμματος Φυσικς σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα.
Χριστοπολου
 ...

7 29/09/2017  
Ανακοιννεται τι η διδαασκαλα του μαθματος Φυσικοχημεα (7ου εξαμνου) θα αρχσει την Τετρτη 04 Οκτωβρου 2017 και ρα 14:00 στο αμφιθατρο ΑΘΕ 4.
Η διδσκουσα.
 ...

(7 ) 29/09/2017  
Η διδασκαλα του μαθματος "Οπτικοηλεκτρονικ" (7ου εξαμνου) θα γνεται κθε Δευτρα και ρες 9-12 στην αθουσα Φ4. Η ναρξη του μαθματος θα γνει τη Δευτρα 9 Οκτωβρου.
Ο Διδσκων.
Ε. Πασπαλκης.
 ...

“ ” 27/09/2017  

Καλονται οι φοιτητς, οι οποοι πρκειται να παρακολουθσουν το μθημα του 7ου εξαμνου:

«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ»

να εγγραφον ως εκπαιδευμενοι στην σελδα του μαθματος στην πλατφρμα
eclass.upatras.gr μχρι τη ΔΕΥΤΕΡΑ 2/10/2017, και ρα 11π.μ..

Δικαωμα συμμετοχς στο μθημα, χουν σοι φοιτητς/ριες χουν εξασφαλσει 
τις απαρατητες διδακτικς μονδες για την εγγραφ τους στο 7ο εξμηνο Σπουδν!

Η πρτη συνντηση θα γνει, σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα,
τη ΔΕΥΤΕΡΑ 2/10/2017 και ρα 2.00μ.μ., στην αθουσα Φ7, για ενημρωση
και καθορισμ των εργαστηριακν ομδων/ωρν.
Η παρουσα λων εναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ!

Οι διδσκοντες
26/9/2017 

 ...

E _ 2017-2018 27/09/2017  
Καλονται οι ενδιαφερμενοι για παροχ επικουρικο ργου κατ το χειμεριν εξμηνο 2017-2018 μεταπτυχιακο φοιτητς (πλην των πρωτοετν 2017-2018) και υποψφιοι διδκτορες του Τμματος, να καταθσουν συμπληρωμνο το συνημμνο ντυπο αιτσεως στη Γραμματεα του Τμματος, ως 2 Οκτωβρου 2017. Απαρατητη προπθεση η συνεννηση με τους αντστοιχους υπευθνους των εργαστηρων στα οποα επιθυμον να δηλσουν συμμετοχ. Σημεινεται τι η επιλογ του αριθμο του επικουρικο προσωπικο καθς και του αριθμο των ωρν ανθεσης θα γνει απ το Τμμα, ανλογα με το ψος της σχετικς πστωσης. Η καταβολ της αποζημωσης στους επιλεγντες θα γνει εφσον η σχετικ πστωση για το τρχον ακαδημακ εξμηνο διατεθε στο Τμμα.
 
Εκ της Γραμματεας.
 ...

: ( ) 26/09/2017  

Οι Εγγραφς στο κατ’ επιλογν μθημα: ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι
θα γνουν αποκλειστικ μσω της πλατφρμας e-class!

Οι εγγραφς αρχζουν την Τρτη 3 Οκτωβρου 2017 και ρα 11π.μ.
και – εφσον δεν συμπληρωθον νωρτερα τα Τμματα - θα διαρκσουν
μχρι την Παρασκευ 6 Οκτωβρου και ρα 14.00..

Δικαωμα εγγραφς χουν σοι φοιτητς/ριες χουν εξασφαλσει τις απαρατητες
διδακτικς μονδες για την εγγραφ τους στο 7ο εξμηνο Σπουδν!

Οι εγγραφς στα τρωρα γνονται Ηλεκτρονικ στη διεθυνση:
eclass.upatras.gr 
στο μθημα: ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι (Εκπαιδευτς: Σταυρολα Γεωργ, Ευγγελος Βιτωρτος), σμφωνα με τις οδηγες που χουν αναρτηθε στο πεδο «γγραφα».

Τα τρωρα των μαθημτων θα εναι:
Τρτη 5-8
Τετρτη 1-4

Τετρτη 5-8
Πμπτη 1-4

Αφο λβετε υπ’ ψιν σας το Ωρολγιο Πργραμμα στε να μην υπρχουν συμπτσεις μαθημτων, καλεσθε να δηλσετε το Τρωρο της επιλογς σας, στο πεδο «Ομδες Χρηστν».

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΤΡΙΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017.

Για την Επιτροπ των Διδασκντων:

26.ΙΧ.2017.
 ...

2017 - 2018 , 26/09/2017  
Ειδκευση: Θεωρητικ, Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ

Οι συνεντεξεις των υποψηφων για το ΠΜΣ Τμματος Φυσικς - Ειδκευση: 
Θεωρητικ, Υπολογιστικ Φυσικ και Αστροφυσικ, 
θα πραγματοποιηθον την Πμπτη, 5 Οκτωβρου 2017 και ρα 12:30 
στην Αθουσα Συνεδρισεων του Τμματος Φυσικς. (Β’ κτριο, 2ος ροφος).

Απ την επιτροπ συνεντεξεων.
---------------------------------------
 ...

26/09/2017  
Οι παραδσεις του μαθματος ΑΠΕ θα ξεκινσουν
την Δευτρα 2/10/2017 ρα 13:00 στην αθουσα Φ5
 
Ο διδσκων
Γ. Λευθεριτης
 ...

26/09/2017  

Οι παραδσεις του μαθματος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι θα ξεκινσουν
σμφωνα με το πργραμμα την Τρτη 3 Οκτωβρου 2017.

----------------------------------------------

Vassilis Anastassopoulos
Professor
Electronics Lab, Physics Department
University of Patras, Greece
----------------------------------------------

 ...

2017 - 2018 26/09/2017  
Η συνντευξη των υποψηφων φοιτητν του ΔΠΜΣ-ΗΕΠ για το ακαδ. τος 2017-2018 θα γνει την ερχμενη Δευτρα 2 Οκτωβρου στις 10.00-12.00 π.μ στην αθ. 107 του Τμ. Φυσικς (1ος ροφος Β κτιρου), κατ αλφαβητικ σειρ (19 υποψ.).
Απ την επιτροπ συνεντεξεων.
 ...

V( ) 26/09/2017  

Οι εγγραφς του ΕργαστηρουV(Πυρηνικς)  θα πραγματοποιηθον την  Τετρτη       4-10-2017 (ρες 11:00 ως 13:00) και την Πμπτη  5-10-2017 ( ρες 09:00-12:00)

στην Γραμματεα εργαστηρων ( Α ροφος).

Οι εγγραφς γνονται αυτοπροσπως με την επδειξη φοιτητικς ταυττητας.

Τα τμματα εναι : Δευτρα 12:00-15:00

                               Τρτη-Τετρτη-Πμπτη 13:00-16:00

 

Πτρα  26-09-2017

Eκ του εργαστηρου
 

 ...

I 26/09/2017  

Οι εγγραφς του Εργαστηρου ΙΙΙ θα πραγματοποιηθον την  Τρτη    3-10-2017(ρες 09:00 ως 12:00 π.μ.) και την Τετρτη 4-10-2017 ( ρες 09:00-11:00 π.μ.)  στην Γραμματεα εργαστηρων ( Α ροφος).
Οι εγγραφς γνονται αυτοπροσπως με την επδειξη φοιτητικς ταυττητας.

Τα τμματα εναι Τρτη-Τετρτη-Πμπτη-Παρασκευ  9:00-12:00

Πτρα  26-09-2017

Eκ του εργαστηρου 

 ...

25/09/2017  
Οι παραδσεις του μαθματος «Μηχανικ των Ρευστν» θα ξεκινσουν
την Πμπτη 5-10-2017 και ρα 10:00-13:00, στην αθουσα Φ7, 
σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα μαθημτων του Τμματος Φυσικς.

Ο Διδσκων
Βασλης Λουκπουλος
 ...

ܻ 25/09/2017  

Οι παραδσεις του μαθματος «Ειδικ Μαθηματικ» θα ξεκινσουν
τη Δευτρα 2-10-2017 και ρα 13:00-15:00, στην αθουσα ΑΜΦ11,
σμφωνα με το ωρολγιο πργραμμα μαθημτων του Τμματος Φυσικς.

Ο Διδσκοντες
Βασλης Λουκπουλος		Δημτρης Σουρλς
 ...

2017 - 2018 - : - Lasers 25/09/2017  
Οι συνεντεξεις των υποψηφων για το ΠΜΣ Τμματος Φυσικς - Ειδκευση: Φωτονικ - Lasers, θα πραγματοποιηθον την Παρασκευ, 6 Οκτωβρου 2017 και ρα 09:00 στην Αθουσα Συνεδρισεων (2ος ροφος Γκτιρου Φυσικς).
Απ την επιτροπ συνεντεξεων.
 ...

2017 - 2018 - : 25/09/2017  
Οι συνεντεξεις των υποψηφων για το ΠΜΣ Τμματος Φυσικς - Ειδκευση: Φυσικ των Υλικν, θα πραγματοποιηθον την Παρασκευ, 6 Οκτωβρου 2017 και ρα 12:30 στην Αθουσα Π.Ε.Φ. (ισγειο Γκτιρου Φυσικς).
Απ την επιτροπ συνεντεξεων.
 ...

޻ 23/09/2017  

Οι παραδσεις του μαθματος «Εισαγωγ στην Περιβαλλοντικ Φυσικ» θα ξεκινσουν τη Δευτρα 2/10,  10:00-12:00, στην αθουσα ΑΜΦ4.

Λγω ανειλημμνων υποχρεσεων του διδσκοντα, το πργραμμα διαλξεων δεν θα ακολουθσει ακριβς το επσημο πργραμμα. Οι ακριβες ημρες και ρες θα ανακοιννονται στην αρχ κθε μνα.

Παρακαλονται οι φοιτητς που ενδιαφρονται για το μθημα «Εισαγωγ στην Περιβαλλοντικ Φυσικ» να εγγραφον στην πλατφρμα eclass. Εκε πλον θα γνονται λες οι αναρτσεις που αφορον το πργραμμα διαλξεων, την λη και τις διαφνειες του μαθματος.

Ο Διδσκων

Ανδρας Καζαντζδης

 ...

2017-2018 22/09/2017  

Καλονται οι εγγραφντες που ολοκλρωσαν την ηλεκτρονικ του προεγγραφ στο Υπουργεο Παιδεας πως εισλθουν απ Δευτρα 25 Σεπτεμβρου ως Παρασκευ 29  Σεπτεμβρου στην ηλεκτρονικ πλατφρμα του ψηφιακο λματος eggrafes.upatras.gr προκειμνου να πραγματο­ποι­­σουν την ηλεκτρονικ εγγραφ τους στο Τμμα Φυσικς του Πανεπιστημου Πατρν.

Στην ηλεκτρονικ πλατφρμα εγγραφν θα πρπει οι ενδιαφερμενοι να συμπληρσουν με προ­σοχ τα στοιχεα που απαιτονται και να επισυνψουν τα κτωθι δικαιολογητικ (ετε σε μορ­φ σκαναρισμνου αρχεου pdf ετε σε μορφ ευκρινος φωτογραφας):

 • Φωτοτυπα Αστυνομικς Ταυττητας
 • Πιστοποιητικ γννησης
 • 1 Φωτογραφα (τπου αστυνομικς ταυττητας)
 • ντυπο στο οποο να αναγρφεται ο αριθμς ΑΜΚΑ (για διευκλυνσ σας μπορετε να το αναζητσετε μεσα στην ηλεκτρονικ διεθυνση  www.amka.gr/AMKAGR)

Μετ την επιτυχ ολοκλρωση τις διαδικασας εγγραφς και κατπιν σχετικο ελγχου, θα μπορον οι φοιτητς εξουσιοδοτημνα απ αυτος τομα να παραλβουν απ τη Γραμματεα του Τμματος απ τις 9:00 ως τις 13:00 τα πιστοποιητικ εγγραφς και τους κωδικος πρσβασης στις ηλεκτρονικς υπηρεσες κατ αλφαβητικ σειρ, πως φανεται στον κτωθι πνακα:

 • Δευτρα 25/09:  ΑΒΤΖΗ ως ΖΑΧΟΣ
 • Τρτη 26/09:  ΖΑΧΟΥ ως ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ
 • Τετρτη 27/09:  ΚΟΥΤΣΟΥΠΗ ως ΜΠΟΥΚΟΡΟΣ
 • Πμπτη 28/09:  ΜΠΟΥΡΙΚΟΣ ως ΣΤΑΣΙΝΟΣ
 • Παρασκευ 29/09:   ΣΤΕΡΓΙΟΥ ως ΨΥΧΙΑΣ

Εγγραφντες που δεν επιθυμον να φοιτσουν στο Τμμα που για σοβαρος λγους εναι αδνατη η φυσικ τους παρουσα στη Γραμματεα και μνο αυτο, μπορον να ολοκληρσουν τη διαδικασα εξ αποστσεως. Θα πρπει να ενημερσουν σχετικ τη Γραμματεα με την αποστολ η­λεκτρονικο μηνματος στη διεθυνση plyras@upatras.gr απ τη διεθυνση ηλεκτρονικο ταχυ­δρομεου που χουν δηλσει κατ την προεγγραφ τους στο Υπουργεο Παιδεας, προκειμνου να παραλβουν τα πιστοποιητικ και τους κωδικος στη διεθυνση μνιμης κατοικας τους (&alp