Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πρόσληψη διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Φυσικής 2019-2020 22/01/2020  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την πρόσληψη διδασκόντων του Τμήματος Φυσικής σύμφωνα με το Π.Δ/μα 407/80
 
Η Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 8/13.01.2020 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ.11/109908/Ζ2/5-7-2019 απόφασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και της υπ’ αριθμ. 156/25-7-2019 απόφασης της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, όπως ισχύει, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:
           
1) Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ - Εργαστήριο
2) Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ
3)Εργαστήριο Φυσικής IV
           
Η υπογραφή των συμβάσεων θα ολοκληρωθεί υπο την προϋπόθεση έγκρισης των σχετικών πιστώσεων που προβλέπονται στην ως άνων Υπουργική Απόφαση.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι 10.02.2020 αίτηση και να δηλώσουν το μάθημα ή γνωστικό αντικείμενο, για το οποίο ισχύει η αίτησή τους.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και οι προϋποθέσεις επιλογής αναφέρονται στη συνημμένη Πρόσκληση.
 
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Βασίλειος Αναστασόπουλος
Καθηγητής


Σχετικά Αρχεία
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Επιστροφή στις Ανακοινώσεις