Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΟΜΕΩΝ για το ακ. έτος 2020-2021 07/07/2020  
ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΟΜΕΩΝ για το ακ. έτος 2020-2021
Για τις εκλογές Διευθυντή Τομέων  του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών τέθηκαν οι παρακάτω υποψηφιότητες:
Υποψήφιος: Χαράλαμπος Αναστόπουλος
Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών
Υποψήφιος: Σπυρίδων Βλάσσης
Υποψήφιος: Ευάγγελος Βιτωράτος
Οι εκλογές θα λάβουν μέρος στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος, όπου θα γίνουν ταυτόχρονα και για τους τρείς Τομείς από τις 12:00  μέχρι τις 14:00 μμ.
Το εκλεκτορικό Σώμα απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων του οικείου Τομέα. Στο εκλεκτορικό́ σώμα έχουν δικαίωμα συμμέτοχης και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από́ τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή́ ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.
 
            Η εκλογή πραγματοποιείται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, που περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των υποψηφίων για τη θέση του Δ/ντή Τομέα. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με κάλπη. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψήφιους Δ/ντές, δίπλα από το όνομά του. Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται αμέσως, την ίδια ημέρα, μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο του Τμήματος.
Όλες οι πιθανές ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως ενώπιον της οικείας Εφορευτικής Επιτροπής του Τμήματος, έως τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής, χωρίς να διακόπτεται η ψηφοφορία. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται δικαιολογημένα η Εφορευτική Επιτροπή, στην οποία απευθύνονται.
 Το πρακτικό εκλογής συντάσσεται από την οικεία εφορευτική επιτροπή και μπορεί να γίνεται η σύνταξη και ηλεκτρονικά.
Τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος ψηφίζουν με επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου από το οποίο προκύπτει η ταυτότητά τους.  
 
(Ο πίνακας υποψηφιοτήτων αναρτήθηκε από τα αρμόδια μέλη της εφορευτικής επιτροπής των Τομέων)Επιστροφή στις Ανακοινώσεις