Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 15/07/2020  

           Καλούνται οι φοιτητές/τριες που έχουν καταστεί πτυχιούχοι (έχει κατατεθεί στη Γραμματεία ο τελευταί­ος βαθμός ή θα κατατεθεί μέχρι τις 24/07) και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην απονομή πτυχίων της 20ης Αυγού­στου 2020, να αποστείλουν άμεσα τα απαραίτητα δι­και­ολογητικά στη Γραμ­μα­­τεία ταχυ­δρομικά, ώστε να έχουν παραληφθεί το αργό­τε­ρο μέχρι την Παρασκευή 24/07/2020.

Φοιτητές/τριες που έχουν ήδη καταθέσει δικαιολογητικά, παρακαλούνται να προχωρήσουν στις επιπλέον ενέργειες (βήμα 4) που απαιτούνται προκειμένου να συμμετάσχουν στην προσεχή απονομή.

 

   Οι απόφοιτοι ΔΕΝ θα παραλάβουν τους τίτλους σπουδών δια ζώσης,

παρά θα τους αποσταλεί ο σχετικός φάκελος με courier μετά την 20/08/2020

 

            Οι φοιτητές/τριες πρέπει να:

  1. καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στην απονομή (επισυνάπτεται στην ανακοίνωση),
  2. επιστρέψουν την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα (εφόσον έχουν παραλάβει). Σε περίπτωση μη παραλαβής κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται στην ανακοίνωση), ενώ σε περίπτωση απώλειας προ­σκο­μί­ζεται σχετική βεβαίωση από την Αστυνομία,
  3. προσκομίσουν βεβαίωση από την Φοιτητική Μέριμνα που να βεβαιώνει ότι δεν έχουν εκκρεμότητες σίτισης και στέγασης. Σε περίπτωση που δεν είχαν σίτιση και στέγαση από το Πανεπιστήμιο Πα­τρών, συμπληρώνεται η ανάλογη υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται στην ανακοίνωση),
  4. αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο secrphysics@upatras.gr από το ακαδημαϊκό τους email με συνημμένα τα παρακάτω :

Α. Ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση την οποία μπορεί να εκδώσει ο ενδιαφερόμενος ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής www.gov.gr (επιλογή: με ελεύθερο κείμενο) όπου θα αναγράφει:

ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Παρακαλώ να μου αποστείλετε τον πρωτότυπο τίτλο σπουδών μου (πτυχίο) με τα λοιπά προβλεπόμενα πιστο­ποι­ητικά που τον συνοδεύουν, με αποκλειστική μου ευθύνη, μέσω της εταιρίας ταχυμεταφορών επιλογής μου ………... (Επωνυμία), με δική μου οικονομική επιβάρυνση. Έχω Α.Μ Φοιτητή ………….. και ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στην εξεταστική περίοδο ………………………. (π.χ Ιουνίου 2020).Επισυνάπτω στην παρούσα ΥΔ αρχείο με τις δύο όψεις της αστυνομικής μου ταυτότητας (ή ελλείψει ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητάς μου).

 

Β. Αρχείο με τις δύο όψεις της Αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας του διαβατηρίου

 

Εφιστούμε ιδιαιτέρως την προσοχή στους ενδιαφερόμενους για την διαδικασία που προη­γείται της έκδοσης πτυχίων. Βάσει της υπ’ αριθμ. 48/12-1-2015 απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, «οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να δηλώσουν εγγράφως ότι επιβεβαιώνουν τα προσωπικά στοιχεία που τηρούνται στη μερίδα τους και έλαβαν γνώση του τελικού βαθμού πτυχίου τους». Ως εκ τούτου, θα πρέπει εντός εξαιρετικά περιορισμένης προθεσμίας να απαντήσουν σε ηλεκτρονικό μήνυμα που θα τους αποσταλεί μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της καρτέλας τους, επιβεβαιώνοντας τα ως άνω αναφερθέντα προσωπικά στοιχεία τους, καθώς και τον βαθ­­μό πτυχίου.

 

             Στην περίπτωση που η Γραμματεία δεν λάβει σχετική επιβεβαίωση από τον ενδιαφερόμενο

                               η διαδικασία έκδοσης πτυχίου δεν θα ολοκληρωθεί.

 

   Παρα­κα­λούμε για την τήρηση των ως άνω αποκλειστικών ημερομηνιών και προϋποθέσεων.Σχετικά Αρχεία
Ανακοίνωση Απονομής Πτυχίων Αυγούστου 2020
Έντυπα για συμμετοχή στην απονομή (doc)

Επιστροφή στις Ανακοινώσεις