Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 20/07/2020  
Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην απονομή πτυχίων της 17ης Αυγού­στου 2020, να αποστείλουν άμεσα τα απαραίτητα δι­και­ολογητικά στη Γραμ­μα­­τεία ταχυ­δρομικά, ώστε να έχουν παραληφθεί το αργό­τε­ρο μέχρι την Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020.
Οι τίτλοι σπουδών θα αποσταλούν με courier μετά την 17η Αυγούστου 2020 και κατόπιν συνεννόησης με τη Γραμματεία.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Μ.Δ.Ε./Διδακτορικού
Όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες να συμμετέχουν στην απονομή πτυχίων θα πρέπει να:
  1. Αποστείλουν  αίτηση συμμετοχής στην απονομή τίτλτων (επισυνάπτεται).
  2. Αποστείλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία το ηλεκτρονικό μηνύματος της Κεντρικής Βιβλιοθήκης με τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης αντιγράφου της Μεταπτυχιακής Εργασίας ή της Διδακτορικής Διατριβής ηλεκτρονικά  (Νημερτής) στη διεύθυνση www.nemertes.lis.upatras.gr.
  3. Αποστείλουν βεβαίωση φοιτητικής μέριμνας Πανεπιστημίου Πατρών ότι δεν έχουν εκκρεμότητες με την σίτισή και την στέγασή από την φοιτητική εστία. Σε περίπτωση που δεν είχαν σίτιση ή στέγαση καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 στην οποία το αναφέρουν (επισυνάπτεται).
  4. Επιστρέψουν το φοιτητικό εισιτήριο και βιβλιάριο υγείας (σε περίπτωση που τους έχει χορηγηθεί). Αν δεν τους χορηγήθηκε ή σε περίπτωση απώλειας ενός από τα δύο: συμπληρώνουν υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 στην οποία το αναφέρουν (επισυνάπτεται).
  5. Υποβάλλουν ένα απλό έντυπο αντίγραφο της διπλωματική τους εργασίας στην Γραμματεία του Τμήματος.
  6. Αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο secrphysics@upatras.gr από το ακαδημαϊκό τους email με συνημμένα τα παρακάτω :
Α. Ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση την οποία μπορεί να εκδώσει ο ενδιαφερόμενος ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής www.gov.gr (επιλογή: με ελεύθερο κείμενο) όπου θα αναγράφει:
ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
Παρακαλώ να μου αποστείλετε τον πρωτότυπο τίτλο σπουδών μου (πτυχίο) με τα λοιπά προβλεπόμενα πιστο­ποι­ητικά που τον συνοδεύουν, με αποκλειστική μου ευθύνη, μέσω της εταιρίας ταχυμεταφορών επιλογής μου ………... (Επωνυμία), με δική μου οικονομική επιβάρυνση. Έχω Α.Μ Φοιτητή ………….. και ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στην εξεταστική περίοδο ………………………. (π.χ Ιουνίου 2020).Επισυνάπτω στην παρούσα ΥΔ αρχείο με τις δύο όψεις της αστυνομικής μου ταυτότητας (ή ελλείψει ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητάς μου).
 Β. Αρχείο με τις δύο όψεις της Αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας του διαβατηρίου
  Παρα­κα­λούμε για την τήρηση των ως άνω αποκλειστικών ημερομηνιών και προϋποθέσεων.
 
Από τη Γραμματεία.


Σχετικά Αρχεία
ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Επιστροφή στις Ανακοινώσεις