Χορήγηση υποτροφιών ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ σε υποψήφιους διδάκτορες των Ελληνικών ΑΕΙ
Published On: 10/10/2022 | Categories: Γενικές, Μεταπτυχιακές Σπουδές |

Σας ενημερώνουμε ότι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών θα υλοποιήσει πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών σε υποψήφιους/υποψήφιες διδάκτορες Ελληνικών ΑΕΙ για διδακτορικές σπουδές τετραετούς διάρκειας, σε συγκεκριμένους επιστημονικούς τομείς και κλάδους, με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 20222023. Το Πρόγραμμα, το οποίο θα υλοποιηθεί με χρηματοδότηση της Εταιρίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΕΥΔΑΠ), προβλέπει τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών ύψους 1.000,00 ευρώ μηνιαίως σε υποψήφιους διδάκτορες Ελληνικών ΑΕΙ των οποίων η τριμελής Επιτροπή έχει οριστεί μετά την 1/1/2021 στα εξής αντικείμενα:
1. Παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης.

2. Μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και ανανέωση συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης.

3. Άντληση, αφαλάτωση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και διανομή πάσης φύσεως υδάτων   και

4. Έργα και διαδικασίες συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας καθώς και διαχείριση και διάθεση των προϊόντων της επεξεργασίας των λυμάτων.

Οι δύο (2) θέσεις υποτροφιών αφορούν τους κάτωθι τέσσερις (4) επιστημονικούς τομείς:
1. Φυσικές Επιστήμες, 2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία, 3. Ιατρική και Επιστήμες Υγείας, 4. Οικονομικές & Νομικές Επιστήμες.

Οι επιλέξιμες εξειδικεύσεις αναφέρονται στο Παράρτημα του παρόντος εγγράφου.
Οι επιμέρους λεπτομέρειες του προγράμματος, καθώς και οι προϋποθέσεις συμμετοχής περιλαμβάνονται στη σχετική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, της οποίας η δημοσίευση στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ αναμένεται εντός του τρέχοντος μηνός.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Υδρολογία
Υδάτινοι πόροι
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Επιχειρησιακή Έρευνα και Βελτιστοποίηση
ΦΥΣΙΚΗ Μετρολογία
Φυσική της ατμόσφαιρας και μετεωρολογία
ΧΗΜΕΙΑ Εφαρμοσμένη και βιομηχανική χημεία
Περιβαλλοντική χημεία
Αναλυτική χημεία
Άλλοι κλάδοι και εξειδικεύσεις φυσικών επιστημών


Go to Top