Προγραμματισμός Η/Υ Ι

Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος CLC109
Εξάμηνο 1ο
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Διδακτικές Μονάδες 4
Μονάδες ECTS 5
Eclass Μαθήματος https://eclass.upatras.gr/courses/PHY1997/
Διδάσκων
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
  1. H. Schildt, “C++ Βήμα προς Βήμα”, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, 2005.
  2. H. Schildt, “Μάθετε την C++ από το μηδέν”, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2004.
  3. Αλ. Καράκος, “Fortran 77/90/95 & Fortran 2003 (2η έκδοση)”, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2007.
  4. Ν. Καραμπετάκης, “Εισαγωγή στην Fortran 90/95”, Εκδόσεις Ζήτη, 2002.
  5. Β. Γερογιάννης, “Η γλώσσα προγραμματισμού Fortran”, 2007.
Περιγαφή Μαθήματος

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να
1. επιλύει συγκεκριμένα προβλήματα με τον υπολογιστή δημιουργώντας δομημένα προγράμματα υπολογιστών σε γλώσσα Fortran ή C++.
2. αναλύει υπάρχοντα δομημένα προγράμματα υπολογιστών γραμμένα σε γλώσσες προγραμματισμού Fortran ή C++ και να καθορίζει τη λειτουργία τους.
3. επεκτείνει ή να διορθώνει υπάρχοντα δομημένα προγράμματα υπολογιστών γραμμένα σε γλώσσες Fortran ή C++.
4. διακρίνει ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των διαφόρων δομών της Fortran και της C++.

Δεξιότητες
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες.
1. Ικανότητα να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή.
2. Ικανότητα να επιδεικνύει γνώση και κατανόηση των ουσιωδών δεδομένων, εννοιών, αρχών και θεωριών που σχετίζονται με τον δομημένο προγραμματισμό υπολογιστών.
3. Ικανότητα να εφαρμόζει αυτή τη γνώση και κατανόηση στη λύση ποιοτικών και ποσοτικών προβλημάτων μη οικείας φύσης.
4. Ικανότητα να υιοθετεί και να εφαρμόζει μεθοδολογία στη λύση μη οικείων προβλημάτων.
5. Δεξιότητες μελέτης που χρειάζονται για τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη.
6. Ικανότητα να αλληλεπιδρά με άλλους σε προβλήματα προγραμματισμού ή διεπιστημονικής φύσης.

Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα.

Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος
Δομημένος Προγραμματισμός με τις γλώσσες Fortran και C++: Εισαγωγικές Έννοιες. Τύποι δεδομένων. Δομές Δεδομένων. Σταθερές και Μεταβλητές. Επεξεργασία Δεδομένων. Δομές Επιλογής. Δομές Επανάληψης. Πίνακες. Υποπρογράμματα (Συναρτήσεις, Υπορουτίνες). Είσοδος/Έξοδος σε Αρχεία Δεδομένων -Αποτελεσμάτων.
Εργαστηριακή εξάσκηση στον δομημένο προγραμματισμό (γλώσσες Fortran και C++).

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Παραδόσεις με χρήση παρουσιάσεων σε MS Powerpoint, φροντιστήρια με δημιουργία προγραμμάτων για επίλυση προβλημάτων, πρακτική εξάσκηση στους υπολογιστές.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
1) Εξέταση στο εργαστήριο (25% του τελικού βαθμού).
2) Γραπτή εξέταση (75% του τελικού βαθμού).

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνικά. Mπορούν όμως να γίνουν οι παραδόσεις στην αγγλική γλώσσα στην περίπτωση που αλλοδαποί φοιτητές παρακολουθούν το πρόγραμμα.

Go to Top