Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ – Εργαστήριο

Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος CLC110
Εξάμηνο 2ο
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Διδακτικές Μονάδες 2
Μονάδες ECTS 4
Eclass Μαθήματος
Διδάσκων
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Β. Αναστασόπουλος, «Λυμένα Προγράμματα»

Δ. Μπακάλης, «Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ – Εργαστήριο – Εργαστηριακές Ασκήσεις», 2013

Περιγαφή Μαθήματος
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να
1. επιλύει συγκεκριμένα προβλήματα με τον υπολογιστή δημιουργώντας δομημένα και/ή αντικειμενοστραφή προγράμματα υπολογιστών σε γλώσσα Fortran ή C++.
2. αναλύει υπάρχοντα δομημένα ή αντικειμενοστραφή προγράμματα υπολογιστών γραμμένα σε γλώσσες προγραμματισμού Fortran ή C++ και να καθορίζει τη λειτουργία τους.
3. επεκτείνει ή να διορθώνει υπάρχοντα δομημένα ή αντικειμενοστραφή προγράμματα υπολογιστών γραμμένα σε γλώσσες Fortran ή C++.
4. ορίζει και να χρησιμοποιεί τις αντικειμενοστραφείς δομές της γλώσσας C++.Δεξιότητες
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες.
1. Ικανότητα να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή.
2. Ικανότητα να επιδεικνύει γνώση και κατανόηση των ουσιωδών δεδομένων, εννοιών, αρχών και θεωριών που σχετίζονται με τον δομημένο και τον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό υπολογιστών.
3. Ικανότητα να εφαρμόζει αυτή τη γνώση και κατανόηση στη λύση ποιοτικών και ποσοτικών προβλημάτων μη οικείας φύσης.
4. Ικανότητα να υιοθετεί και να εφαρμόζει μεθοδολογία στη λύση μη οικείων προβλημάτων.
5. Δεξιότητες μελέτης που χρειάζονται για τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη.
6. Ικανότητα να αλληλεπιδρά με άλλους σε προβλήματα προγραμματισμού ή διεπιστημονικής φύσης.Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Οι φοιτητές πρέπει να έχουν τουλάχιστον βασικές γνώσεις προγραμματισμού σε Fortran και C++.Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος
Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός με τη γλώσσα C++: Δομές Δεδομένων. Τάξεις και Αντικείμενα. Υπερφόρτωση συναρτήσεων. Υπερφόρτωση Τελεστών. Κληρονομικότητα. Πολυμορφισμός. Επίλυση προβλημάτων Φυσικής.
Εργαστηριακή εξάσκηση στον δομημένο προγραμματισμό με τις γλώσσες Fortran και C++ και στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό με τη γλώσσα C++.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Παραδόσεις με χρήση παρουσιάσεων σε MS Powerpoint, φροντιστήρια με δημιουργία προγραμμάτων για επίλυση προβλημάτων, πρακτική εξάσκηση στους υπολογιστές.Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης 
Γραπτή εξέταση στο εργαστήριο και στο αμφιθέατρο σε όλη την ύλη.
Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνικά. Mπορούν όμως να γίνουν οι παραδόσεις στην αγγλική γλώσσα στην περίπτωση που αλλοδαποί φοιτητές παρακολουθούν το πρόγραμμα.
Go to Top