Εισαγωγή στη Θεωρία Πιθανοτήτων και τη Στατιστική

Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος GCC307N
Εξάμηνο 3ο
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Διδακτικές Μονάδες 4
Μονάδες ECTS 6
Eclass Μαθήματος
Διδάσκων
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

1. «Πιθανότητες και Στατιστική», M.R. Spiegel – Μετάφραση: Σ.Κ. Περσίδης, ΕΣΠΙ, Αθήνα.
2. «Στατιστική Μεθοδολογία», Δ.Α. Ιωαννίδης, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.
3. «Εισαγωγή στις Πιθανότητες και τη Στατιστική», Χ.Χ. Δαμιανού, Ν.Δ. Παπαδάτος και Χ.Α. Χαραλαμπίδης, Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα.

Περιγαφή Μαθήματος

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Κατανόηση των βασικών εννοιών και μεθόδων των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής χρήσιμων σε διάφορες περιοχές της επιστήμης και της ζωής.

Δεξιότητες
.

Προαπαιτήσεις
————-

Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος
Περιγραφική Στατιστική. Πιθανότητα. Τυχαίες μεταβλητές. Κατανομές τυχαίων μεταβλητών. Αναμενόμενη τιμή και γεννήτριες συναρτήσεις. Οριακά θεωρήματα. Δειγματοληψία. Ελεγχοι υποθέσεων. Προσαρμογή καμπύλων, παλινδρόμηση και συσχέτιση. Ανάλυση διασποράς. Ελεγχος ποιότητας

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Διαλέξεις

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
Γραπτή Εξέταση

Γλώσσα διδασκαλίας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Go to Top