Οπτικές ίνες-οπτικές τηλεπικοινωνίες

Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος PHE440
Εξάμηνο 8ο
Κατηγορία Επιλογής
Διδακτικές Μονάδες 3
Μονάδες ECTS 6
Eclass Μαθήματος
Διδάσκων
No items found
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

1. G. P. Agrawal, Συστήματα επικοινωνιών με οπτικές Ίνες, 2η έκδοση, Εκδ. Τζιόλα, 2000.
2. P. E. Green, Δίκτυα οπτικών ινών, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 1994.

Περιγαφή Μαθήματος

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με εισαγωγικές έννοιες που αφορούν στη σχεδίαση των οπτικών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων σημείου προς σημείο. Το μάθημα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνολογία των οπτικών διατάξεων που χρησιμοποιούνται στα οπτικά συστήματα και στα φαινόμενα διάδοσης.

Δεξιότητες
Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες::
1. Βασικές γνώσεις που αφορούν στη σχεδίαση των οπτικών διατάξεων, των οπτικών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων σημείου προς σημείο
2. Κατανόηση βασικών εννοιών της φυσικής των οπτικών ινών και των ψηφιακών τηλεπικοινωνιών
3. Ικανότητα επίλυσης απλών προβλημάτων σχεδίασης οπτικών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων απαιτούν ένα συνδυασμό των παραπάνω γνώσεων

Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα

Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος
1. Οπτικές Διατάξεις: Οπτικές ίνες, φωτοπηγές, φωτοφωρατές, οπτικοί ενισχυτές.
2. Οπτικά συστήματα σημείου-προς-σημείο: Διαμόρφωση και αποδιαμόρφωση, απόδοση δεκτών άμεσης και σύμφωνης φώρασης, φαινόμενα διάδοσης και τεχνικές αντιμετώπισής τους, σχεδίαση οπτικών συστημάτων με πολυπλεξία μήκους κύματος.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
• Διαλέξεις με χρήση MS Powerpoint και προβολικού LCD.
• Ιστοσελίδα μαθήματος στο e-class με σημειώσεις και προαιρετικές εργασίες.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
Η βαθμολόγηση των φοιτητών γίνεται ως εξής:
Προαιρετική πρόοδος (30% του τελικού βαθμού)
Προαιρετική εργασία (30% του τελικού βαθμού)
Τελική εξέταση (40% του τελικού βαθμού)

Η πρόοδος κι η τελική εξέταση γίνονται με ανοιχτά βιβλία για να εξετάσουν την κατανόηση σε βάθος και τη δυνατότητα επίλυσης πρακτικών προβλημάτων κι όχι την απομνημόνευση των εννοιών που παρουσιάζονται στις διαλέξεις.
Η προαιρετική εργασία περιλαμβάνει την κατασκευή μιας ασύρματης οπτικής ζεύξης. Κάθε εργασία εκπονείται από έναν ή περισσότερους φοιτητές. Απαιτεί τη σύνταξη μιας αναφοράς και την προφορική παρουσίαση της εργασίας στην τάξη.

Γλώσσα διδασκαλίας
Οι διαλέξεις γίνονται στα ελληνικά. Οι εγγεγραμμένοι αλλοδαποί φοιτητές διαβάζουν μόνοι τους κεφάλαια του πρωτότυπου συγγράμματος του Agrawal στα αγγλικά και εξετάζονται γραπτώς στα αγγλικά.

Go to Top