Ενίσχυση Συμμετοχής Ομάδων Φοιτητών σε Διεθνείς Διαγωνισμούς
Published On: 13/09/2022 | Categories: Γενικές |

Σχετικά με το πρόγραμμα «Ενίσχυση Συμμετοχής Ομάδων Φοιτητών σε Διεθνείς Διαγωνισμούς» του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

Επιστροφή στις Ανακονώσεις
Go to Top