ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ( Ι.Κ.Υ.) – Προκήρυξη υποτροφιών από τα έσοδα του “Θεοδωρίδειου Κληροδοτήματος Εκπαιδευτικών” (2023-2024)
Published On: 30/05/2023 | Categories: Γενικές, Μεταπτυχιακές Σπουδές |

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει οκτώ (8) υποτροφίες με διαγωνισμό για μεταπτυχιακές σπουδές (μάστερ) στο εξωτερικό, στον τομέα της Παιδαγωγικής Επιστήμης, από τα έσοδα του «Θεοδωρίδειου Κληροδοτήματος Εκπαιδευτικών» (ακαδημαϊκό έτος 2023-2024), οι οποίες κατανέμονται ως εξής και έχουν την αντιστοίχως αναφερόμενη διάρκεια :

Επίπεδο Εξειδίκευση Θέσεις Έναρξη υποτροφίας Διάρκεια υποτροφίας
Μάστερ Ενταξιακή Εκπαίδευση Τέσσερις (4) Έναρξη ακαδ. έτους 2023- 2024 24 διαδοχικοί μήνες
Μάστερ Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και

Οργανισμοί Μάθησης

Τέσσερις (4) Έναρξη ακαδ. έτους 2023- 2024 24 διαδοχικοί μήνες

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις της προκήρυξης.

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 14/07/2023.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, η ύλη του διαγωνισμού, καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας διατίθενται στο διαδικτυακό τόπο του ΙΚΥ www.iky.gr.
Πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση diagwnismoi@iky.gr

Go to Top