Π.Μ.Σ. με ειδίκευση στην “Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας”
Published On: 04/09/2021 | Categories: Μη κατηγοριοποιημένο |

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ

«Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας»

«Electronics and Information Processing»

 

Το Τμήμα Φυσικής προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, 10 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στην ειδίκευση: Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας

 Το Π.Μ.Σ. με ειδίκευση στην «Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας» δίνει έμφαση:

 α. Στην Στατιστική Επεξεργασία Σήματος, στην Επεξεργασία και Ανάλυση της Εικόνας, καθώς και σε ειδικά κεφάλαια αυτών όπως είναι τα Φάσματα Υψηλής Τάξης, τα Τρισδιάστατα σήματα, τα Φίλτρα ταχυτήτων και οι Τεχνικές Superresolution και η Τομογραφία.

 β. Στην Κλασσική Θεωρία Ταξινόμησης, στην διαστατικότητα των χώρων των χαρακτηριστικών, τα Δίκτυα Νευρωνίων, τα SVMs και τη Βαθιά Μάθηση. Επίσης θέματα όπως η Θεωρία Ανίχνευσης, και η Σύνθεση Πληροφορίας σε επίπεδο raw data και decisions.

 γ. Στα Γεωφυσικά Σήματα και την απόκτηση τους, σε μοντέλα επικινδυνότητας κατολισθήσεων, τη λειτουργία του Γεωραντάρ, στα Σήματα Τηλεπισκόπησης, την λειτουργία των διαφόρων δορυφορικών αισθητήρων με έμφαση στο Polarimetric SAR και Interferometric SAR. Επίσης, μελετώνται οι γεωμετρικές παραμορφώσεις στα δορυφορικά δεδομένα και οι τρόποι διόρθωσης τους. Τέλος, παρουσιάζονται θερμικές και ακουστικές μέθοδοι για μη-καταστροφικό έλεγχό σωμάτων και υλικών.

 δ. Στη μηχανική μάθηση διαπραγματευόμαστε στοχαστικές διαδικασίες μέχρι τις αλυσίδες Markov, τα κρυμμένα μοντέλα Markov και τον αλγόριθμο Viterbi. Επίσης, μεθόδους Estimation και Linear prediction. Καρδιά του υλικού αυτού είναι οι μέθοδοι βελτιστοποίησης: Gradient Descent, Newton Raphson, ο Γραμμικός Προγραμματισμός και η μέθοδος Simplex, η Συνδυαστική Βελτιστοποίηση, ο αλγόριθμος Branch and Bound, οι Γράφοι, ο αλγόριθμος Dijkstra, το Minimum Spanning Tree και οι αλγόριθμοι Prim and Kruskal. Τέλος, παρουσιάζονται οι Γενετικοί αλγόριθμοι και οι αλγόριθμοι προσομοιωμένης ανόπτησης (Simulated Annealing). Οι μέθοδοι αυτές χρησιμοποιούνται στον έλεγχο συναρτήσεων βελτιστοποίησης σφάλματος στην μηχανική μάθηση.

 ε. Στη σχεδίαση ψηφιακών συστημάτων με FPGAs και τη χρήση της γλώσσας VHDL. Την οργάνωση υπολογιστών (CPU, ISA), την αριθμητική για υπολογιστές, τον μικροπρογραμματισμό της CPU, τη μνήμη και τα I/Os. Συγκρίνουμε CISC και RISC επεξεργαστές. Σχεδιάζουμε λογικά κυκλώματα VHDL και υλοποιούμε μια πολύ απλή CPU (μέσω VHDL) στην εκπαιδευτική/αναπτυξιακή κάρτα DE2 της Altera.

 στ. Στη σχεδίαση συστημάτων με μικροελεγκτές με έμφαση στην πλατφόρμα Arduino και εισαγωγή στην πλατφόρμα Raspberry Pi. Διαπραγματευόμαστε είδη αισθητήρων και οικογένειες μικροελεγκτών περιγράφοντας αναλυτικά την αρχιτεκτονική του Atmega328. Προγραμματίζουμε μικροελεγκτές σε C μέσω του περιβάλλοντος Arduino IDE και υλοποιούμε πρακτικές εργαστηριακές ασκήσεις με Arduino UNO και πολλά περιφερειακά/αισθητήρες. Χρησιμοποιούμε το LabVIEW για σχεδιασμό και διαχείριση συστημάτων λήψης και καταγραφής σημάτων στον υπολογιστή.

 Τέλος δίνεται μεγάλη έμφαση στην ενσωμάτωση των αλγορίθμων επεξεργασίας σημάτων και μηχανικής μάθησης στα μικροϋπολογιστικά συστήματα. 

 Τα θέματα της κατεύθυνσης βρίσκουν εφαρμογή σε όλες τις επιστημονικές και τεχνολογικές εφαρμογές ανάλυσης σήματος, μηχανικής όρασης και λειτουργίας οργάνων απόκτησης σήματος (φυσική, γεωλογία, ιατρική,  κ.λπ.). Οι απόφοιτοί μας αποκτούν πολύ ισχυρό θεωρητικό και τεχνολογικό υπόβαθρο.

 Η υποβολή αιτήσεων για το Π.Μ.Σ.  στην ειδίκευση «Ηλεκτρονική – Κυκλώματα και Συστήματα» ολοκληρώνεται στις 10 Σεπτεμβρίου 2021.

 Η αναλυτική προκήρυξη βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο:

https://www.physics.upatras.gr/prokiryxigiatineisagogimetaptychiakonfoititonstopmsstisefarmogestisfysikisstinatmosfairakaistinilektronikitoutmimatosfysikisgiatoakadimaikoetos-2021-2022/

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη δικτυακή διεύθυνση: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

στη Γραμματεία του Τμήματος (email: secrphysics@upatras.gr, τηλ: 2610 996077 & 2610 996098) και στον καθηγητή Β. Αναστασόπουλο (vassilis@upatras.gr, 6975020196)

Go to Top