Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος ECS01
Εξάμηνο 1ο
Κατηγορία
Μονάδες ECTS 7
Eclass Μαθήματος
Διδάσκων
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
 1. P. Gray, P. Hurst, S. Lewis, R. Meyer, “Analysis and Design of Analog Integrated Circuits”, J. Wiley & Sons, 2001.
 2. Razavi, “Design of analog CMOS integrated circuits”, McGraw Hill, 2001.
 3. Johns, K. Martin, “Analog integrated circuit design”, J. Wiley & Sons, 1997.
 4. Allen, D. Holberg, “CMOS analog circuit design”, Oxford University Press 2002.
 5. Sansen, “Analog design essentials”, Springer 2006.
 6. T. Deliyannis, Y. Sun and J. K. Fidler: “Continuous-Time Active Filter Design” CRC Press, 1999.
Περιγαφή Μαθήματος
 • Τελεστικοί Ενισχυτές πολλαπλών βαθμίδων.
 • Σχεδιαστικά θέματα Τελεστικών Ενισχυτών και προδιαγραφές.
 • Τελεστικοί Ενισχυτές Διαγωγιμότητας (ΟΤΑs): βασικές αρχές λειτουργίας και τυπικά κυκλώματα επεξεργασίας σήματος.
 • Μεταφορείς ρεύματος (Current Conveyors): βασικές αρχές λειτουργίας και τυπικά κυκλώματα επεξεργασίας σήματος.
 • Τεχνικές σχεδίασης ηλεκτρονικών φίλτρων: leapfrog, multi-feedback structures, cascade.