Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος ECS07
Εξάμηνο 2ο
Κατηγορία
Μονάδες ECTS 7
Eclass Μαθήματος
Διδάσκων
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
  1. Lee, “The design of CMOS Radio Frequency Integrated Circuits”, Cambridge University Press, 2004.
  2. Ding, R. Harjani, “High-Linearity CMOS RF Front-End Circuits”, Springer 2004.
  3. R. Sarpeshkar, “Ultra Low Power Bioelectronics: Fundamentals, Biomedical Applications, and Bio-Inspired Systems”, Cambridge University Press, 2010.
Περιγαφή Μαθήματος
  • Εισαγωγή στη σχεδιαστική πλατφόρμα Cadence.
  • Εισαγωγή στη φυσική σχεδίαση (layout design) MOS κυκλωμάτων.
  • Εφαρμογές αναλογικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων.
  • Εκπόνηση εργασίας σε υλοποίηση πρακτικής εφαρμογής.