Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος AME12
Εξάμηνο 1ο
Κατηγορία
Μονάδες ECTS 10
Eclass Μαθήματος
Διδάσκων
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
Περιγαφή Μαθήματος

1. Οι ατμοσφαιρικές παράμετροι και οι μετρήσεις τους.
a. Η έννοια της βαθμονόμισης – παραδείγματα.
b. Συστήματα συλλογής δεδομένων: προγραμματισμός – ανάκτηση πρωτογενών μετρήσεων.
c. Έλεγχος ποιότητας ατμοσφαιρικών δεδομένων.
2. Βάσεις δεδομένων ατμοσφαιρικών παραμέτρων
a. Οι σημαντικότερες κεντρικές βάσεις ατμοσφαιρικών δεδομένων.
b. Ανάκτηση δεδομένων από βάσεις: Παραδείγματα – Εφαρμογές.
3. Διαχείρiση & απεικόνιση δεδομένων με τις γλώσσες προγραμματισμού R και Python.
4. Οι ατμοσφαιρικές χρονοσειρές
a. Η έννοια της χρονοσειράς – στασιμότητα.
b. Πρότυπα χρονοσειρών.
c. Χώρος του χρόνου: διακριτά και συνεχή δεδομένα.
d. Χώρος των συχνοτήτων: Αρμονική & φασματική ανάλυση.
e. Εφαρμογές σε R και Python.