Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος EIP207
Εξάμηνο 2ο
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Μονάδες ECTS 8
Eclass Μαθήματος
Διδάσκων

Οικονόμου Γ.
Χρυσικός Θ.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
 1. Γ. Καραγιανίδης: «Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα», Εκδόσεις Τζιόλα, 2012.
 2. S. Haykin: «Συστήματα Επικοινωνίας», Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2009.
 3. J. G. Proakis & M. Salehi, «Συστήματα Επικοινωνιών», 2η έκδοση, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Αθηνών
 4. J. R. Barry, E. A. Lee, and D. G. Messerschmitt, “Digital Communication”, 3rd edition, Kluwer.
Περιγαφή Μαθήματος

Α.  Ψηφιακές Επικοινωνίες

 1. Εισαγωγή στα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Στοχαστικές Διαδικασίες
 2. Θεωρία Πληροφορίας και Ψηφιακή Μετάδοση, Χωρητικότητα Διαύλου.
 3. Μετάδοση βασικής ζώνης στο δίαυλο AWGN.
 4. Ψηφιακές Διαμόρφωσεις και Αστερισμοί (ASK, PSK, FSK, QPSK, QAM), Γεωμετρική Αναπαράσταση Σήματος.
 5. Ζωνοπερατή μετάδοση και Γραμμικοί αντισταθμιστές. Αναλυτικό σήμα,  Ζωνοπερατός –Βαθυπερατος Μετασχηματισμός Σήματος.  Διασυμβολική παρεμβολή (ISI), Κυματομορφές Nyquist.
 6. Βέλτιστος Δέκτης, Ανιχνευτής Μέγιστης Πιθανοφάνειας,  Πιθανότητα Σφάλματος.
 7. Συστήματα ευρέως φάσματος (spread-spectrum). Ψευδοτυχαίες Ακολουθίες Θορύβου, Συστήματα Ορθογώνιας Πολυπλεξίας Διαίρεσης Συχνότητας (OFDM).

Β.  Ασύρματες Επικοινωνίες

 1. Ηλεκτρομαγνητισμός – θεμελίωση των ψηφιακών επικοινωνιών. Εισαγωγή στα σύγχρονα συστήματα ψηφιακών επικοινωνιών. Επισκόπηση αναλογικής και ψηφιακής κινητής τηλεφωνίας.
 2. Σύγχρονα ασύρματα δίκτυα, Ασύρματο backhaul, Small cells, 5G: προοίμιο, Smart World, Internet-of-Things και Ψηφιακές Επικοινωνίες.
 3. Αναδυόμενες ασύρματες τεχνολογίες και πρωτόκολλα ψηφιακών επικοινωνιών. Ευρυζωνικότητα και Ψηφιακές επικοινωνίες: ορισμός και απαιτήσεις δικτυακής σχεδίασης και φυσικού επιπέδου.  Υποδείγματα ευρυζωνικότητας στις ψηφιακές επικοινωνίες.

Αναδυόμενες ψηφιακές επικοινωνίες: 5G-over-microwave, IoT: Industry 4.0 & Digital/Smart Heath.