Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος ECS03
Εξάμηνο 1ο
Κατηγορία
Μονάδες ECTS 8
Eclass Μαθήματος
Διδάσκων
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας Ν. Παπαμάρκος 2010
Image Processing Randy Crane Prentice Hall
Machine Vision Rammesh Jai, R. Kasturi and B. G. Schunck McGraw Hill
Digital Image Processing Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods Addison-Wesley (Sd)
Antoniou “Digital Signal Processing”
Mitra “Digital Signal Processing – A computer based approach”
S. Fotopoulos “Digital Signal Processing –Basic concepts and applications” (in Greek)

Περιγαφή Μαθήματος
 1. Εισαγωγικά – Χρώμα – Σχηματισμός Εικόνας – Εφαρμογές: Μεταφορά χρώματος
 2. Βελτίωση εικόνας – φιλτράρισμα
 3. Ανίχνευση ακμών
 4. Κατάτμηση εικόνας
 5. Περιγραφείς: HOG-Harris- SIFT
 6. Περίληψη video
 7. Δειγματοληψία, κβάντιση, ψηφιακές ακολουθίες, μετασχηματισμός Ζ
 8. Fourier, DFT, FFT, Spectral analysis, η σημασία της Φάσης
 9. Φίλτρα και Adaptive Filters
 10. Image analysis (Συμπλήρωμα κυρίως σε shape και Texture)
 11. Image restoration και Inverse problems
 12. Superesolution
 13. Thermal Imaging