Πληροφορίες
Κωδικός Μαθήματος AME26
Εξάμηνο 2ο
Κατηγορία
Μονάδες ECTS 9
Eclass Μαθήματος
Διδάσκων
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Wilks, D.S., (2006). Statistical methods in the atmospheric sciences. Academic Press, 2nd ed.,

von Storch, H., Zwiers, F.W. (1999). Statistical analysis in climate research. Cambridge University Press.

Περιγαφή Μαθήματος
  1. Στατιστική και αβεβαιότητες στις ατμοσφαιρικές επιστήμες.
  2. Πιθανότητες – ανασκόπηση.
  3. Εμπειρικές κατανομές και διερευνητική ανάλυση δεδομένων.
  4. Παραμετρικές κατανομές.
  5. Έλεγχος υποθέσεων.
  6. Στατιστική πρόγνωση.