Προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων μελών ΔΕΠ
Published On: 26/05/2023 | Categories: Γενικές, Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |

Σας ενημερώνουμε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει προκηρύξει την πλήρωση κενών θέσεων μελών ΔΕΠ στους ακόλουθους τομείς:

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Μία κενή θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση VLSI ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 997/12.4.2023 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 18.4.2023)

ΑΔΑ: ΨΣ7Ι469Β7Θ-Κ2Χ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 33977

 

ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗΣ ΎΛΗΣ

Μία κενή θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μαγνητικά Υλικά και Τεχνολογικές Εφαρμογές τους (Πειραματική Κατεύθυνση)»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 997/12.4.2023 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 18.4.2023)

ΑΔΑ: ΨΘΗΟ469Β7Θ-ΥΟ9

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας :        ΑΡΡ: 33978

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή:                ΑΡΡ: 33981

Go to Top